Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

TAURON Dystrybucja SA

Dodano: 5 lat temu Czytane: 346

Zaproszenie do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Al. Armii Krajowej 5
42-202 Częstochowa
 
TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Oddział w Częstochowie Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa zaprasza do składania ofert na zakup
prawa użytkowania wieczystego 440540/1000000 nieruchomości gruntowej - działki o numerze 1803/4 położonych w Kaletach przy ul. Ligonia 14 wraz z prawem własności: lokalu o powierzchni 83,34 m² (na parterze), pomieszczenia wodomierza o powierzchni 5,80 m², garażu o powierzchni 17,83 m² i udziału 440540/1000000 w budynku i częściach wspólnych dawnego Posterunku Energetycznego.
I. Opis nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się przy ul. Ligonia w Kaletach, w granicach działki oznaczonej geodezyjnie jako:
- działka nr 1803/4 o powierzchni 796 m² zabudowana budynkami: administracyjno-mieszkalnym i gospodarczym,
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi – ul. Ligonia w Kaletach, usytuowana jest w centralnej strefie miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (w pobliżu siedziby Urzędu Miasta w Kaletach). Nieruchomość uzbrojona jest w następujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, elektroenergetyczną i telefoniczną.Nieruchomość jest ogrodzona, posiada utwardzone chodniki i drogi, zagospodarowana zielenią.
II. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z zapisem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalety zatwierdzonym Uchwałą nr 102/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2011 roku przedmiotowy obszar położony jest w terenie oznaczonym Symbolem 2AUC2 – tereny usług cenotwórczych nieuciążliwych. Przedmiotowa nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego i nie podlega pod konserwatora ochrony przyrody.
III. Dodatkowe informacje:
1. Forma władania:
a) właściciel gruntu: Skarb Państwa, a Tauron Dystrybucja S.A. posiada prawo użytkowania wieczystego do 04.12.2089 r.
a) właściciel budynków: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
2. Księga wieczysta:
a) przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr GL1T/00058690/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach V Wydział Ksiąg Wieczystych,
b) nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz roszczeniami osób trzecich, a także nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe ani administracyjne
IV. Oferowana cena za nieruchomość nie może być niższa niż 131 278,00 PLN netto, słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 00/100.
V. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania VAT.
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej kopercie z opisem: imię, nazwisko lub nazwa i adres Oferenta oraz: „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Ligonia 14 wraz z prawem 440540/1000000 własności budynku administracyjno-mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce1803/4 z dopiskiem Wydział Organizacji i Administracji, i złożyć w siedzibie Sprzedającego – Częstochowa Al. Armii Krajowej 5, pokój 004, parter lub wysłać na adres Sprzedającego – 42-202 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5, w terminie do dnia 24.06.2016r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii). Oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, kserokopię dowodu osobistego, adres e-mailowy, nr telefonu;
b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dotyczy osób fizycznych lub prawnych prowadzących dzielność gospodarczą).
c) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta lub osoby upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku osób prawnych podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli;
d) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego
do przetargu,
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
f) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest członkiem Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., nie jest osobą, której powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postepowania, nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa powyżej oraz nie jest osobą, która pozostaje ze sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności sprzedającego.
g) oferowaną cenę (cyfrowo i słownie) oraz opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości (np. gotówka, kredyt bankowy)
h) potwierdzenie wpłaty wadium;
i) informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium;
2. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 13 130,00 złotych przelewem na rachunek TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Częstochowie, al. Armii Krajowej 5, Nr konta: PKO BP rachunek nr 48 1140 1078 0000 4077 1700 2001 z następującą adnotacją: „Wadium – sprzedaż nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Ligonia 14”, najpóźniej do dnia 22.06.2016r. Za datę spełnienia warunku wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra postępowanie ofertowe zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone nie później niż 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w przypadku uchylenia się lub odstąpienia oferenta, który wygrał postępowanie ofertowe od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyniku postępowania ofertowego.
3. Składając ofertę Cudzoziemiec w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązany jest dołączyć do oferty zezwolenie lub promesę na nabycie nieruchomości otrzymanej przez cudzoziemca.
4. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
6. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.
8. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
9. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
10. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
11. Przy otwarciu ofert mogą być obecni wyłącznie członkowie Komisji Przetargowej.
12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne.
14. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
15. Otwarcie ofert odbędzie się 27.06.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 5. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni listem poleconym, w terminie 21 dni od daty otwarcia ofert. Jeżeli wpłynie więcej niż jedna oferta z taką samą najwyższą oferowaną ceną, Komisja przetargowa kontynuować będzie postępowanie w formie Aukcji. Sprzedający poinformuje zainteresowanych Oferentów o terminie i miejscu przeprowadzenia Aukcji.
16. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóżniej 2 dni przed przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
17. Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania ofertowego oraz prawo wycofania nieruchomości z postępowania ofertowego, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego można uzyskać w siedzibie Oddziału Spółki w Częstochowie, w Wydziale Organizacji i Administracji lub pod numerem tel. 34/3648751 lub 34/3648752 oraz na stronie http://www.tauron-nieruchomosci.pl/na-sprzedaz/pozostale-nieruchomosci/Strony/pozostale.aspx
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.