Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

TAURON Dystrybucja SA

Dodano: 5 lat temu Czytane: 223

Postępowanie ofertowe na zbycie prawa własności budynków i budowli o charakterze administracyjno-przemysłowym wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Jasnogórska 11, 31 – 358 Kraków
NIP:6110202860,
Kapitał zakładowy (wpłacony):511 925  759,22 zł.
Rejestracja :Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Pod numerem KRS: 0000073321
 
Ogłasza postępowanie ofertowe
na zbycie prawa własności budynków i budowli o charakterze administracyjno-przemysłowym wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 434/3, km 1 położonej w Paczkowie przy ul. Pocztowej 11
 
Przedmiotem przetargu jest:
1. zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po zlikwidowanym Rejonie Dystrybucji położonym w Paczkowie przy ul. Pocztowej 11, tj. działki nr 434/3 z km.1 o pow. 0,2334 ha, objętej księgą wieczystą nr OP1N/00031484/6, zabudowanej budynkami:
- biurowo - administracyjnym o powierzchni użytkowej 409,60 m2,
- RDR z biurem obsługi klienta w łączniku o powierzchni użytkowej 470,53 m2,
- warsztatowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 89,60 m2,
- warsztatowo-garażowym o powierzchni użytkowej 189,10 m2 ,
2. zbycie prawa własności przedmiotowych budynków wraz z infrastrukturą techniczną.
 
Zbywana nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi, znajduje się na terenie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Paczków. Powyższy plan został zatwierdzony Uchwałą nr XXX/181/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Paczków, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 18,poz.475 z 16.03.2005r.
Zgodnie z powyższym planem wyceniana działka nr 434/3, km 1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem: C10UA,S.
 
Oferowana cena zakupu nie może być niższa od kwoty 801 333,00 zł., słownie: osiemset jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 00/100.
Wadium wynosi: 80 133,30 zł.
 
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu oferenta oznaczonej:
„Postępowanie ofertowe na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 434/4 km 1 położonej w Paczkowie, przy ul. Pocztowej 11 wraz z prawem własności budynków i budowli” w Kancelarii (pok. nr 04) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 45 - 052 Opole ul. Oleska 3, do dnia 29.07. 2016 r. do godz.9.00 lub drogą pocztową. Oferta złożona drogą pocztową musi wpłynąć najpóźniej do wyżej wyznaczonego terminu na adres jak wyżej. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim i powinna zawierać:
a) dane oferenta: imię, nazwisko, PESEL,( NIP, jeśli posiada), adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta, adres e-mailowy, nr telefonu i faksu,
b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta ( w przypadku podmiotów zbiorowych- reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
d) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
f ) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty,
g) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest członkiem Zarządu TAURON Dystrybucji S.A., nie jest osobą, której powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa powyżej oraz nie jest osobą, która pozostaje ze sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności sprzedającego,
h) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) oraz sposób zapłaty,
i) dowód wpłaty wadium,
j) informacje o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium,
k) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
3. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane prze oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu).
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.
5. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
6. Zmiany lub wycofanie oferty dokonane przez oferenta jest skuteczna wówczas, gdy nastąpi w formie pisemnej i zostanie złożone przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, powinno być opakowane w zamkniętą kopertę i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta oraz opatrzone zapisem „zmiana” lub „wycofanie”.
7. Wadium należy wpłacić na konto TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu w banku mBank 24 1140 1078 0000 4077 3300 2001, z adnotacją „wpłata wadium do postępowania ofertowego na sprzedaż nieruchomości w Paczkowie przy ul. Pocztowej 11”. Wadium należy uiścić wyłącznie w formie pieniężnej. Wadium wpłacone przelewem musi wpłynąć na konto najpóźniej w przeddzień składania ofert. Oznacza to, iż konto TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu musi być uznane do godziny 14.00 w przeddzień postępowania ofertowego. Złożenie wadium po wyżej wyznaczonym terminie wyklucza oferenta.
Złożenie wadium oznacza przyjęcie warunków postępowania ofertowego. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który postępowanie ofertowe wygrał, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej postępowanie, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zwracane jest oferentom niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu.
Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w Opolu.
8. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
10. Postępowanie ofertowe odbędzie się w dniu 29.07. 2016 r. w budynku B Oddziału w Opolu przy ul. Konopnickiej 3 (sala przetargów nr 201) o godz. 10.00.
11. Przy otwarciu ofert nie mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.
12. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni na piśmie, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia postepowania ofertowego (zatwierdzenia protokołu).
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia bezpośrednich rokowań/negocjacji celem uzyskania wyższej ceny sprzedaży.
14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania ofertowego oraz nie przyjęcia żadnej oferty, jak również prawo wycofania nieruchomości z postępowania ofertowego, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny – wskazane zastrzeżenia nie będą również podstawą do ubiegania się przez oferentów do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.poz.1380) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą, przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
 
Postanowienia ogólne:
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w dniach od 06.07.2016 r. do 28.07. 2016 r. od godz. 9.00 do godz. 14.00 po uprzednim uzgodnieniu z Panią Marią Stolarczyk tel. 77/889 72 10, tel. kom. 722 100 359, e-mail: maria.stolarczyk@tauron-dystrybucja.pl.
 
Informacje dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00 w Wydziale Organizacji i Administracji Oddziału w Opolu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Waryńskiego 1, pokój 308 lub telefonicznie: Pan Zbigniew Węgrzyński tel. 77 889 82 90, Pani Maria Stolarczyk tel. 77 889 72 10; kom. 722 100 359.oraz na stronie http://www.tauron-nieruchomości.pl/na-sprzedaz/pozosta;e-nieruchomosci/Strony/pozostale.aspx
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.