Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Starostwo Powiatowe w Miliczu

Dodano: 5 lat temu Czytane: 297

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 .)

Zarząd Powiatu Milickiego
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 506/102 AM-1 o pow. 0.2923 ha, obręb KROŚNICE, powiat Milicki województwo Dolnośląskie, księga wieczysta nr WR1M/00031121/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza - 1 700 000,00 zł słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych
Wadium - 100 000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych
Postąpienie - nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się jeden przetarg w dniu 30.06.2016 r. zakończony wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2016 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (nr 21) Starostwa Powiatowego w Miliczu, ul Wojska Polskiego 38. Wadium należy wpłacić do dnia 31 sierpnia 2016 r.
 
Opis:
Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach, około 350 m od centrum Krośnic i ok. 7 km od Milicza. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogą gminną o nr 506/90. W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa średniej intensywności, placówki handlowe i usługowe, Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe ( korty tenisowe, boiska ze sztuczna nawierzchnią, hala sportowa, obiekty szkoleniowo-konferencyjne, kryty basen ), Dom Pomocy Społecznej oraz park.
Opis budynku:
Powierzchnia użytkowa 2.620,9 m 2 , kubatura: 12 795,5 m 3 ,obiekt czterokondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej, posiada trzy klatki schodowe, konstrukcja tradycyjna, murowana z cegieł ceramicznych pełnych, stropy masywne, schody wewnętrzne żelbetowe, stropodach jednospadowy o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą; instalacja wewnętrzne: elektryczna, wodna, kanalizacja, telefon, centralne ogrzewanie z kotłów na gaz przewodowy, odgromowa. Stolarka okienna drewniana, drzwi drewniane pełne i oszklone. Elewacja otynkowana. Posadzki: wykładziny PCV, płytki ceramiczne, gres, lastriko, betonowa.
Przeznaczenie w planie:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego - ,,Wierzchowice” wraz ze zmianami P.Z.P. gmin Krośnice i Milicz zatwierdzonego uchwałami: - nr XXXVIII/225/98 Rady Gminy Krośnice, z dnia 18.06.1998 r. i nr L/314/98 Rady Miejskiej w Miliczu, z dnia 18.06.1998 r. ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym województwa wrocławskiego nr 10, z dnia 07.07.1998 r. działka 506/102 położona jest na terenie Parku Krajobrazowego ,,DOLINA BARYCZY” w obszarze terenu górniczego ,,WIERZCHOWICE” jest oznaczona symbolami: UP, ZPz.
UP – tereny ponadlokalnych usług publicznych.
  1. Przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne o charakterze ponadlokalnym ( szpital, sanatorium, domy opieki społecznej i inne).
  2. Dopuszcza się jako uzupełniającą lokalizację: usług komercyjnych, zieleni parkowej, parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, mieszkań na wyższych kondygnacjach związanych z przeznaczeniem podstawowym.
ZPz – zabytkowa zieleń parkowa.
Działka leży w następujących strefach:
  1. w strefie ,, A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,
  2. w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej
  3. w strefie ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego
  4. w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej.
 
Zasady sprzedaży:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych ) tak aby należna kwota znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego w Miliczu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Miliczu prowadzone w Banku Spółdzielczym w Miliczu nr: 51 9582 0000 2000 0000 0550 0012. Na dowodzie wpłaty należy dopisać numer działki. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym – warunkiem jest podanie konta bankowego, na które powinno być zwrócone wadium. Wadium przepada na rzecz Powiatu Milickiego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie komisji przetargowej: osoby fizyczne – dokument stwierdzający ich tożsamość; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium oraz: osoby fizyczne – dokument stwierdzający ich tożsamość; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową ( ustawową lub umowną ) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze zm. ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia ( w dniu przetargu na liście obecności ), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Miliczu w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości; podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm. ) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży ( podpisanie aktu notarialnego ) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż w terminie 21 dni licząc od daty przetargu.
Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 04 lipca 2016 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Miliczu, na stronie internetowej urzędu www.milicz-powiat.pl , www.bip.milicz-powiat.pl , w internetowym wydaniu monitora urzędowego www.monitorurzedowy.pl a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie lokalnej ,,Głos Milicza”.
Informacji o nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Miliczu tel. (071) 38-41-328 wew. 44.
Informacje dodatkowe:
Zbycie nieruchomości odbywa się wg stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Zarząd Powiatu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu, który nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie budów i urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.
Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkową opłatą.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność ( taksa notarialna i opłaty sądowe ) obciążają nabywcę.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.