Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Wójt Gminy Łęczyce

Dodano: 5 lat temu Czytane: 288

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 223/1 o pow. 3000 m 2 położonej w miejscowości Bożepole Małe

RIR.6840.12.2016.SM
W Ó J T   G M I N Y   Ł Ę C Z Y C E 
o  g  ł  a  s  z  a
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 223/1 o pow. 3000 m 2 położonej w miejscowości  Bożepole Małe.
Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr KW GD1W/00016839/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przedmiotowa działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Działka nr 223/1 powstała w wyniku podziału działki nr 223 dla której wydana została  decyzja dla inwestycji: budowa warsztatu samochodowego z biurem oraz zapleczem socjalnym.
Działka nie uzbrojona.
Cena wywoławcza działki : 141 000 zł
Wadium                              :   15 000 zł
Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
Od wylicytowanej ceny naliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg na w/w działkę odbędzie się dnia  12 sierpnia 2016 roku – o godz. 900  w budynku Urzędu Gminy Łęczyce, przy ul. Długiej 49 i prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U.  z 2015 roku, poz. 1774 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium
w określonym terminie i wysokości ze wskazaniem numeru działki  na konto Urzędu Gminy Łęczyce w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Filia w Łęczycach nr konta: 73 8350 0004 3900 2437 2000 0070 lub w kasie Urzędu Gminy.
Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym jw.  lub zostaną wpłacone w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 08 sierpnia 2016 roku.
Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadia
w wyznaczonym terminie przedłożą komisji przetargowej  dowód wpłaty wadium oraz dowody stwierdzające tożsamość.
W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Wylicytowana cena sprzedaży wraz z 23% podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
Koszty spisania umowy notarialnej oraz wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Urząd Gminy Łęczyce – ul. Długa 49, tel. 67-89-214 w. 65.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.