Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki w Olkuszu

Dodano: 6 lat temu Czytane: 346

Niezabudowana działka nr  2020/2  o powierzchni 677 m2 przy ulicy Wiejskiej stanowiąca własność Gminy Olkusz

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza

IV  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 2020/2  położonej przy ul. Wiejskiej w Olkuszu

  

 • Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr  2020/2  o pow.677 m2 , stanowiąca własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00007943/5. Nieruchomość położona w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, w pośredniej strefie miasta.
   

Działka o regularnym  kształcie  prostokąta. Działka  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej, i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , dalsze otoczenie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna .  Nieruchomość  wolna  od zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia  08.05.2015r.  I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został dnia  09.06.2015r.,

II przetarg przeprowadzono 19.08.2015r., III przetarg przeprowadzono dnia 27.10.2015r.
 

Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego wschodniej części  dzielnicy północnej Olkusza , działka nr 2020/2 znajduje się w terenie oznaczonym  symbolem „ 13MJU” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi  oraz w terenie oznaczonym symbolem „ 1RO”- opisanym jako  tereny ogrodów  , ponadto  w granicach terenu górniczego  ZGH   Bolesław.
 

 • Cena wywoławcza do przetargu wynosi  60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych  ) w terminie do dnia  18.02.2016r.  włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota  wadium wpłynęła  na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz   nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka nr 2020/2 .


Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 

 • Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2016r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101. Uczestnicy  przetargu  zobowiązani  są  do  przedłożenia  Komisji  Przetargowej  przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj : Dz. U. z 2014r. poz. 1380 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.


Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.
 

 • Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o  obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
 

 • Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 • Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.