Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

WÓJT GMINY KROŚNICE

Dodano: 5 lat temu Czytane: 285

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bukowice

Krośnice, 06 lipca 2016 r.
RGMiR.6840.2.1.2016
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1,2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.2015.1774 ze zm. ) oraz §3, §4, §5, § 6, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 27/2016/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.
WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bukowice
Położenie Wieś Bukowice, Gmina Krośnice, działka nr 260/10 (AM-1) o powierzchni 0,4646 ha.
Nieruchomość gruntowa zabudowana.
Właściciel Gmina Krośnice. Księga wieczysta nr WR1M/00017618/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Lokalizacja
i opis
nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowanym jako przedszkole oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość położona w środku wsi, teren ogrodzony, zagospodarowany, nieutwardzony. Kształt działki regularny, średnio korzystny. Teren równy w stosunku do drogi.
1. Budynek przedszkola wybudowany na początku XIX wieku z cegły ceramicznej pełnej w technologii tradycyjnej. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze częściowo użytkowe. Obiekt w części podpiwniczony. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty blacho dachówką. Strop nad piwnicą masywny, ceglany. Strop nad parterem i piętrem o konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna nowa z profili PCV, stolarka drzwiowa stara drewniana. Podłogi drewniane w części pokryte wykładziną PCV, w części okładziny z płytek ceramicznych. Budynek wyposażony w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 691,55 m2. Stan techniczny budynku przeciętny. Budynek wymaga remontu. Budynek jest wpisany do wykazu zabytków architektury i budownictwa ( budynki i mury).
2. Budynek gospodarczy to obiekt jednokondygnacyjny, wolno stojący wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany. Ściany z cegły pełnej, dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Wrota drewniane, posadzka betonowa, instalacja elektryczna. Pow. użytkowa budynku wynosi 242,00 m2 . Stan techniczny budynku przeciętny. Budynek wymaga remontu.
Nieruchomość zlokalizowana w środku wsi. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi - zabudowa mieszkaniowa, Dom Kultury, Bank Spółdzielczy, obiekty handlowo-usługowe.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi utwardzonej o nawierzchni asfaltowej.
Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu, jednostka rejestracyjna: 021302_2.0002.G295, działka nr 260/10 (AM-1) sklasyfikowana jako : R IVbgrunty orne o pow. 2665 m2 , Bi - inne tereny zabudowane o pow. 1981 m2.
Przeznaczenie
nieruchomości
Teren, na którym położona jest działka nr 260/10, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą nr IV/19/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003 r. roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 50 poz. 1180) zgodnie, z którym działka nr 260/10 w obrębie wsi Bukowice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolami: UO, MN, kG, kD.
1. Ustala się tereny usług publicznych:
 1. przeznaczenie podstawowe terenów stanowią usługi we wszystkich dziedzinach o charakterze publicznym, przy czym wyznacza się tereny, zgodnie z oznaczeniami:
 1. UI - dla usług ratownictwa pożarniczego,
 2. UK - dla usług sakralnych,
 3. UO - dla usług oświaty
 4. UZ - dla usług opieki zdrowotnej,
 5. US - dla usług sportu,
 6. UP - inne usługi o charakterze publicznym,
 1. dopuszcza się lokalizację:
 1. usług nieuciążliwych o charakterze lokalnym, pod warunkiem nie powodowania konfliktów z przeznaczeniem podstawowym terenu,
 2. mieszkań towarzyszących,
 3. urządzeń turystyki, sportu i rekreacji,
 1. na terenie oznaczonym symbolem UK dopuszcza się zachowanie i użytkowane istniejącego cmentarza przykościelnego, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych.
2. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 1. przeznaczenie terenu stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym,
 2. dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych nieuciążliwych o charakterze lokalnym, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 3. zakazuje się: lokalizacji usług wywołujących negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi,, parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.
3. kG 1/2 nr 47 109 - teren drogi głównej - w ciągu drogi powiatowej nr 47 109, relacji Twardogóra - Grabowno Małe - Bukowice - Czeszów, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 25 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku planu.
4. kD - tereny dróg dojazdowych - o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 10m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami.
Na działce zlokalizowany jest obiekt zabytkowy wpisany do wykazu zabytków architektury i budownictwa ( budynki i mury).
Działka leży w strefie "K" ochrony krajobrazu.
Działka leży w strefie "OW" obserwacji archeologicznej.
 
Cena
nieruchomości
493.250,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) przy sprzedaży niniejszej nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.).
Kontakt Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038, bpietrzak@ug.krosnice.pl
Przetarg odbędzie się dnia 15 września 2016 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 ( sala konferencyjna ).
I. Cena wywoławcza wynosi : 493.250,00 zł
II. Wadium: 49.400,00 zł
III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 4.940,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.
I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2016 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004.
Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice.
II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.
V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.
VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – ( t.j. Dz.U.2014.1380 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.
VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 - o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2015.2135 ze zm. ) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego orazewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.
XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 06 lipca 2016r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl , http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku internetowym Infopublikator.pl
Uwagi
 1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
 2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.
 3. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.
 4. Obecnie budynek pełni funkcję przedszkola. W dniu 25 marca 2016 roku został podpisany protokół odbioru końcowego robót budowlanych rozbudowywanego obiektu Zespołu Szkół przy ulicy Wrocławskiej 43. Przez okres od 15 sierpnia 2016 do 31 września 2016 roku nastąpi przeniesienie oddziałów przedszkolnych do segmentu A nowo wybudowanego budynku szkoły. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego wykazu będzie w całości zwolniona do końca września 2016 roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu opróżnienia obiektu w sytuacji przedłużenia się procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu.
 5. Nieruchomość jest wolna od zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
 6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.
Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Sportowa 4, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038, 71 38 46 024.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.