Dzisiaj jest: 5.8.2021, imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Polski Koks S.A.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 263

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Z NAJMEM ZWROTNYM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W KATOWICACH

Polski Koks S.A.
40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 41, tel. (032) +48 32 357 09 00, fax (032) +48 32 357 09 08  

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Z NAJMEM ZWROTNYM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W KATOWICACH PRZY UL. PADEREWSKIEGO 41, STANOWIĄCEJ „SIEDZIBĘ SPÓŁKI POLSKI KOKS S.A.” BEZ WYPOSAŻENIA
Przedmiot przetargu:
1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, stanowiącej „Siedzibę Spółki Polski Koks S.A.” bez wyposażenia, w skład której wchodzi:
1) Prawo użytkowania wieczystego, ustanowione do dnia 2089-12-05, nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1/1, 27/12, 28, 29/1 mapa 52 oraz 9/4,10/6 mapa 62 o łącznym obszarze 0,8540 ha.
2) Prawo własności posadowionego w granicach tej nieruchomości:
a) budynku biurowego o powierzchni całkowitej netto 5 489,38 m2,
b) budynku przemysłowego,
dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1K/00030588/6.
 
Cena wywoławcza: 33.458.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 
2. Najem zwrotny powierzchni w budynku biurowym opisanym w ppkt. 1.2)a), przedstawiający się w następujący sposób:
1) najem III piętra o powierzchni 1.088,11 m2, za cenę najmu za jeden miesiąc, nie wyższą niż 64.000,00 zł netto. Cena zawiera opłatę eksploatacyjną oraz opłatę z tytułu zużycia energii elektrycznej, ciepła/chłodu oraz wody.
2) najem 5 garaży podziemnych, za cenę najmu za 1 garaż, nie wyższą niż 250,00 zł netto,
3) najem 35 miejsc parkingowych, za cenę najmu za 1 miejsce parkingowe, nie wyższą niż 150,00 zł netto.
 
Okres trwania umowy najmu: 7 lat.
 
Przetarg przeprowadzony będzie na warunkach określonych w „Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży z najmem zwrotnym nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41 stanowiącej „Siedzibę Spółki Polski Koks S.A.” (regulamin jest dostępny na stronie internetowej Polski Koks S.A. www.polskikoks.pl ).
 
Szczegółowy opis nieruchomości zamieszczony jest w Ofercie sprzedaży dostępnej na stronie internetowej www.polskikoks.pl.
 
W dziale III KW KA1K/00030555/6 widnieje wpis dotyczący służebności gruntowej i służebności przesyłu. W dziale IV tej księgi wieczystej widnieje wpis dotyczący hipotek umownych na kwoty: 11.579.000,00 zł, 1.050.000.000,00 zł, i 245.625.000,00 USD.
 
Warunki uczestnictwa w przetargu:
 1. Złożenie w siedzibie Spółki Polski Koks S.A., 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 41, pokój nr 308, III piętro, w terminie do dnia 19.08.2016 roku, do godziny 12.00, oferty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Przetarg na nabycie z najmem zwrotnym nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2016 r. o godz. 13.00 bez udziału oferentów.
 2. Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, tj. kwoty 3.345.800.00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) na rachunek Spółki Polski Koks S.A. w mBank S.A. 10 1140 1078 0000 3351 1200 1001, najpóźniej do dnia 18.08.2016 r., z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie nieruchomości w Katowicach”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, znajdzie się na rachunku ogłaszającego przetarg.
 
Warunki zawarcia umowy sprzedaży:
     I. Warunki zawarcia umowy sprzedaży:
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości jest otrzymanie przez Spółkę, po zakończonym przetargu i wyborze oferty zgody Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Koks S.A. na zbycie Nieruchomości.
 2. W związku z koniecznością uzyskania zgód korporacyjnych na zbycie Nieruchomości oraz z uwagi na obciążenie Nieruchomości hipotekami, po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wybranym nabywcą zostanie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi po uzyskaniu zgód korporacyjnych i wpływie ceny nabycia na rachunek Spółki Polski Koks S.A.
 3. Zwolnienie hipotek ustanowionych na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nastąpi nie później niż w dniu wpływu na rachunek powierniczy środków pieniężnych z tytułu sprzedaży Nieruchomości.
 4. Zwolnienie hipoteki ustanowionej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nastąpi na zasadach uzgodnionych z Funduszem.
 5. Zobowiązanie oferenta do zawarcia ze spółką Polski Koks S.A. umowy najmu w przedwstępnej umowie sprzedaży na czas określony 7 lat, począwszy od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nieruchomości będącej przedmiotem oferty.
Pouczenia i zastrzeżenia:
 1. Złożona przez oferenta oferta jest wiążąca przez okres 90 dni od daty wskazanej w ogłoszeniu do składania ofert.
 2. Spółka zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu i jego warunków.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty i do odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Spółka niezwłocznie zwraca oferentowi wadium a w razie wniesienia należnej kwoty, Spółka zwraca także tę kwotę.
 4. Oferty nabycia składane przez cudzoziemców oraz osoby prawne z udziałem kapitału zagranicznego, winny spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2014.1380 j.t.).
 5. Spółka zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji.
 6. Wadium przepada na rzecz Spółki Polski Koks S.A., jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lub przyrzeczonej umowy sprzedaży.
 7. Cena nabycia nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę w ciągu 3 dni od daty zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 8. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.
 
Informacje dodatkowe:
Nieruchomość można oglądać w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego składanie ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji z Biurem Zarządu. Termin wizji można ustalać pod numerem telefonu: 32 / 357 09 47 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela się pod numerem telefonu 32 357 09 47.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.