Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Olkusz przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

Dodano: 6 lat temu Czytane: 580

Niezabudowana działka nr  5478/13  o powierzchni 467 m2 przy ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego stanowiąca  własność  Gminy Olkusz

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza  

II  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 5478/13  położonej przy ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego w Olkuszu

  

  1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr  5478/13  o pow. 467 m2 , stanowiąca  własność  Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00045265/6. Nieruchomość położona w Olkuszu przy ul. Ks. Kanonika St. Gajewskiego, w pośredniej strefie miasta. Działka o regularnym  kształcie prostokąta,  dogodnym do zabudowy. Działka  posiada  dostęp do drogi publicznej , dostęp do infrastruktury technicznej:
  • wodociągowej 
  • elektrycznej
  • kanalizacyjnej  
  • i gazowej

Przedmiotowa działka stanowi część nieruchomości wykorzystywanej w celach przemysłowych przez byłą Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Olkuszu , w związku z powyższym, pod powierzchnią  ziemi  mogą znajdować się pozostałości po budynkach lub urządzeniach trwale z gruntem związanych.  Brak w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz dokumentacji projektowo-budowlanej wskazującej na dokładne zlokalizowanie tych budynków i urządzeń. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny lasów, tereny niezabudowane , dalsze otoczenie zabudowa mieszkaniowa wsi Witeradów.  Nieruchomość  wolna  od zobowiązań, wolna od obciążeń.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia  22.08.2014r. I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 20.10.2015r.
 

Zgodnie ze zmianą  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru    po wschodniej  stronie ul. Biema ( aktualnie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego) w Olkuszu , działka nr 5478/13  znajduje się w terenie  oznaczonym. symbolem „ 3MN”- opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,   ( przeznaczenie  dopuszczalne: tereny  usług komercyjnych związanych  z funkcją   mieszkaniową w tym : usługi handlu,  gastronomii, rzemiosła ),  ponadto w granicach    terenu   górniczego ZGH  Bolesław.
 

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  54.000,00  zł ( słownie:  pięćdziesiąt cztery tysiące złotych ). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 

3.  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 10.800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset  złotych) w terminie do dnia   18.02.2016r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota   wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr:   03 1240 4748 1111 0000 4868 9878  z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – działka   nr 5478/13.

Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2016r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i  Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 101.
Uczestnicy przetargu  zobowiązani  są  do  przedłożenia  Komisji  Przetargowej  przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r.  o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka   a  w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż  środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.  Dz. U. z 2014. Poz. 1380 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.
 

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o  obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
 

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 

8. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.