Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Gmian Leśna

Dodano: 5 lat temu Czytane: 333

Zarządzenie Burmistrza Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 129/2016
BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 11 lipca 2016r.
w sprawie przeprowadzenia  I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej  określonej granicami działki nr 793/37, 793/38, 793/47 położonej w Leśnej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774z późniejszymi zmianami) w związku z §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 ), zarządzam, co następuje: 
§ 1
Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 2
Powołuję  komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:
§ 3
Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej
Nr 129./2016 z dnia 11.07. 2016r.
BURMISTRZ LEŚNEJ
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 793/37, 793/38, 793/47 o łącznej powierzchni 2.226m2, położona w Leśnej  przy ul. Świerczewskiego, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, zabudowana  , dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V wydział ksiąg wieczystych  prowadzi księgę wieczystą JG1L/00011076/3
1. Stan prawny
Właścicielem działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 793/37, 793/38,793/47, AM-1, obręb 00001-Leśna o łącznej powierzchni 2.226m2 jest Skarb Państwa. Gmina Leśna jest użytkownikiem wieczystym do dnia 05 grudnia 2089r. przedmiotowych działek i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość, na podstawie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 22 grudnia 2015r. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1L/00011076/3 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV w/w księgi wolne od wpisów. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami.
2, Przeznaczenie nieruchomości.
P/4 – tereny przemysłowe
-        Działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej
-        część działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej,
-        część działki znajduje się w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych
-        działka znajduje się w granicy układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków.
Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego  Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015r., opublikowaną w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r.
3, Opis.
Miejscowość Leśna jest malowniczo położona u podnóża Gór Izerskich, w pobliżu ok. 2 km od przejścia granicznego z Czechami w Miłoszowie.
Przedmiotem przetargu są działki  793/37, 793/38, 793/47 o łącznej powierzchni 2.226m2, położone w Leśnej  przy ul. Świerczewskiego, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, zabudowane  , będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Leśna. Działki graniczą ze sobą tworząc jedną zorganizowaną całość, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Granice działki biegną po obrysie budynków. Teren wewnętrzny, między budynkami stanowi plac utwardzony o nawierzchni asfaltowej. Wokół budynków przebiegają drogi wewnętrzne utwardzone.
  1. Działka nr 793/37 zabudowana jest budynkiem warsztatowym z kuźnią i trafostacją. Jest to budynek jednokondygnacyjny w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony. Ściany murowane z cegły ceramicznej. Stropy  żelbetowe, na podciągach, oraz częściowo ceramiczne łukowe. Powierzchnia użytkowa 1.183m2 w tym:
-        Powierzchnia hal                      - 885,50m2,
-        Przybudówki                           -    44,60m2,
-        Biura                                        -   36,00m2
-        Warsztaty                                -    54,60m2,
-        Kuźnia z trafo                          -   101,00m2,
-        Pomieszczenia socjalne            -     19,70m2,
-        Komunikacja                           -      41,60m2.
Elementy konstrukcyjne nie wykazują odkształceń i zarysowań.
  1. Działka 793/38 zabudowana jest budynkiem biurowo-socjalno-magazynowym. Jest to budynek dwukondygnacyjny w zabudowie wolnostojącej. Powierzchnia użytkowa 334,00m2 w tym:
-        Sanitariaty                               -     89,60m2,
-        Komunikacja                           -     19,20m2,
-        Biura                                       -    104,20m2,
-        Magazyny                               -     127,00m2.
3,Cena wywoławcza nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 335.000zł (słownie złotych: trzysta trzydzieści pięć tysięcy 00/100), w tym:
Zabudowania   -           298.887zł
Grunt               -             36.113zł
Począwszy od roku 2017 Nabywca będzie zobowiązany do płacenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu  na rzecz Skarbu Państwa, Starostwo Powiatowe w Lubaniu.
 
I przetarg odbędzie się w dniu  06 września 2016r. o godz. 12.00
w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11b
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 33.500zł w terminie do dnia 30 sierpnia 2016r. na  konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr:  69 8392 0004 4200 1368 3000 0010.
Wadium należy wnieść w pieniądzu
UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (3.350zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.
Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.
Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży .
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:
-        dowodu wpłaty wadium;
-        dokumentów stwierdzających tożsamość.
Burmistrz Leśnej  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu  Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11b, tel.: 75 72 11 466
Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip.umlesna.nv.pl/→przetargi®sprzedaż nieruchomości®przetargi 2016
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.