Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Urząd Gminy Ełk

Dodano: 5 lat temu Czytane: 514

WÓJT GMINY EŁK ogłasza

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJT GMINY EŁK ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem, będącym siedzibą Urzędu Gminy Ełk, położonej w obrębie 1 - Ełk 1, miasta Ełku przy ul. Armii Krajowej 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 361, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1E/00014356/4. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku zwanym „EŁK - ŚRÓDMIEŚCIE” uchwalonym uchwałą nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2006 z dnia 12 lipca 2012 r.
Działka nr Powierzchnia ha Cena wywoławcza zł Wadium Zł
361 0,0861   970 000,00 zł w tym: - 744 000,00 zł wartość gruntu, - 226 000,00 zł wartość budynku 97 000,00
Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2016 roku o godz.10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ełk
przy ul. T. Kościuszki 28A (sala konferencyjna).
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie ścisłego centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dwóch ulic. Na terenie centrum znajdują się obiekty oświatowe, sakralne, punkty usługowo-handlowe i administracyjne. Na działce nr 361 jest usytuowany budynek niemieszkalny (biurowy) wolnostojący w przewadze użytkowym, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w latach przedwojennych, konstrukcji murowanej. Powierzchnia użytkowa: 442,80 m2, pow. zabudowy: 201,00 m2. W minionych latach w obiekcie zlokalizowana była szkoła muzyczna, następnie Urząd Gminy Ełk. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej - działka nr 372/3, ul. Słowackiego. Przez teren działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Instalacje podstawowe: elektroenergetyczna, wodociągowa z sieci miejskiej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłownicza, gazowa, teleinformatyczna. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Ełk, który wpisany jest do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, pod nr A-180. Budynek oznaczony nr porządkowym Armii Krajowej 3 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium na konto Gminy Ełk w Banku PEKAO SA O/Ełk 11 1240 5745 1111 0010 4463 2844 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 7 września 2016 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Ełk. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w ustalonym przez tut. Urząd miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Koszty notarialne, koszty szacunku i wyrysu nieruchomości ponosi nabywca. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Ełk w Biuletynie Informacji Publicznej bip.elk.gmina.pl w zakładce SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 w tutejszym Urzędzie Gminy, tel. 87 619 45 20.
Wójt Gminy Ełk
mgr Tomasz Osewski
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.