Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Dodano: 5 lat temu Czytane: 295

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 ZARZĄD POWIATU W ZWOLENIU
 OGŁASZA SZÓSTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ 
 NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
 
Przedmiotem odrębnych przetargów są nieruchomości położone w obrębie
MIASTO ZWOLEŃ gm. Zwoleń – ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH:
 
1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 373/19 o pow. 949m2,

2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 373/21 o pow. 949m2,
 
Nieruchomości niezabudowane, przeznaczone na tereny budowlane. Położone w północnej części miasta Zwolenia. Odległość od centrum miasta ok. 1,4km. Wszystkie działki o kształcie regularnym zbliżonym do czworokąta (25x40). Dojazd bezpośredni od strony południowej ulicy Batalionów Chłopskich. Sieć uzbrojenia terenu znajduje się w pasie drogowym przylegającym do działki (sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna).
W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości dominują grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W odległości ok. 500m znajduje się osiedle mieszkaniowe wielorodzinne, szkoła wraz z halą sportową (Zespół Szkół Rolniczo – Techniczny) oraz zabudowa produkcyjno – usługowa. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Zwoleniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr RA1Z/00014335/8 – w dziale II-im której wpisane jest prawo własności na rzecz Powiatu Zwoleńskiego.
 
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolenia przedmiotowe działki przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej w planie symbolem MN.
   
PRZETARGI odbędą się w dniu 5 września 2016r (poniedziałek) od godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu ul. Władysława Jagiełły 4, pokój nr 11 (sala narad), z tym, że dot. pkt. 1 – godz. 9.00, dot. pkt 2 – godz. 9.15.
 
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 czerwca 2015r. Drugi przetarg odbył się w dniu 30 września 2015r. Trzeci przetarg odbył się w dniu 10 grudnia 2015r. Czwarty przetarg odbył się w dniu 21 marca 2016r. Piąty przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2016r.
Przetargi przeprowadza się dla wszystkich osób zamieszkałych i zameldowanych na dzień 5 września 2016r na terytorium RP.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik przetargu (oferent) jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć do wglądu oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa.
Do uczestnictwa w przetargu niezbędne jest oświadczenie współmałżonka, wyrażające zgodę na udział w przetargu (na druku dostępnym w pok. Nr 16,17 – II piętro) załącznik nr 1 do regulaminu przetargu.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia (promesy) Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.).
Przedmioty przetargów (nieruchomości) można oglądać w każdym czasie pod wskazanym adresem.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych przetargami można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu ul. Wł. Jagiełły 4 (pokój nr 16,17) tel. 48 6763389 wew.33, 38. - w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Cena wywoławcza przedmiotu odrębnych przetargów:
L.p. Nazwa obrębu i nr działki MIASTO ZWOLEŃ ul. Batalionów Chłopskich Pow. nieruchomości   CENA WYWOŁAWCZA     WADIUM  
1. Działka Nr 373/19 0,0949ha 65.000,00zł netto
plus podatek 23% VAT
cena brutto 79.950,00zł
8000,00zł
2. Działka Nr 373/21 0,0949ha 65.000,00zł netto
plus podatek 23% VAT
cena brutto 79.950,00zł
8000,00zł
 
Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej netto (po zaokrągleniu 700zł).
 
Warunkiem przystąpienia do każdego z wymienionych przetargów jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wymienionej w powyższej tabeli.
 
WADIUM należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Zwoleniu:
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu nr konta: 59 9157 0002 0000 0007 0928 0021 lub w kasie Urzędu (pok. nr 1) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2016r (czwartek). W tytule przelewu lub wpłaty do kasy należy wpisać „położenie i nr działki”. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa Powiatowego w Zwoleniu lub do kasy tut. Urzędu.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedawanej nieruchomości.
Wadium oferentów, którzy przetarg przegrali lub przekroczyli termin wpłaty wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż 3 dni od dnia przetargu na konto przez nich wskazane.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba ustalona (oferent), jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.
PRZETARGI odbędą się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U z 2014r poz. 1490) oraz regulaminu przetargów.
Zarząd Powiatu Zwoleńskiego zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.
Zarząd Powiatu w Zwoleniu
 
Zwoleń, 14 lipca 2016 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.