Dzisiaj jest: 26.9.2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Dodano: 5 lat temu Czytane: 363

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy
ul. Słowackiego 2A zabudowanej budynkiem o funkcji usługowo-
mieszkalnej wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat
parceli stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała
Oznaczenie nieruchomości dz. 291 obj. Kw BB1B/00062649/0
obręb Bielsko Miasto
Powierzchnia nieruchomości 146 m2
Przeznaczenie nieruchomości budynek usługowo-mieszkalny
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi (netto) 962.620,00 zł
w tym:
grunt 77.380,00 zł
budynek 885.240,00 zł

Wysokość zaliczki 90.000,00 zł

Do pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rokowania odbędą się 15 września 2016r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 5.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 6 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://bip.um.bielsko.pl/?id=56

Szczegółowe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 6 – Biuro Obsługi Interesanta – parter, stanowisko nr 4 tel. 33-4971-806 lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa – plac Ratuszowy 5 tel. 33-4701-231.
 
 
OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Bielska-Białej
zaprasza do udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 2A
zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym
wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat
parceli stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała
 
Oznaczenie nieruchomości dz. 291 obj. Kw BB1B/00062649/0
obręb Bielsko Miasto
Powierzchnia nieruchomości 146 m2
Przeznaczenie nieruchomości budynek usługowo-mieszkalny
Terminy przeprowadzonych 23 października 2015r.
przetargów: 21 kwietnia 2016r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi (netto) 962.620,00 zł
w tym:
grunt 77.380,00 zł
budynek 885.240,00 zł
Wysokość zaliczki 90.000,00 zł
 
Do pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Ustala się harmonogram przeprowadzenia remontu budynku w następujących terminach i zakresie:
- remont dachu i elewacji – do 2 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej
- pozostałe roboty remontowo-konserwatorskie – do 3,5 roku od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Budynek usytuowany na nieruchomości to kamienica mieszczańska wybudowana w XIX wieku. Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne oraz piwnicę. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 245,90 m2 (plus powierzchnia piwnic 24,90 m2).
 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Bielskiej Starówki przyjętego uchwałą Nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce ozn. symbolem: „F1, U, M” – przeznaczenie – funkcja usługowo-mieszkalna.
 
Obiekt stanowi element zabytkowego zespołu staromiejskiego w Bielsku wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa bielskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.08.1976r. L.dz. KL.IV.5340/1/76 pod poz. A-1/76 oraz objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Bielskiej Starówki, na podstawie uchwały Nr LIII/749/98 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 lutego 1998r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków.
Przystąpienie do prac remontowo-konserwatorskich wymaga sporządzenia pełnej dokumentacji remontu konserwatorskiego i uzyskania stosownych pozwoleń.
 
W przyziemiu elewacji od strony ul. Orkana eksponowany kamienny wątek muru (w linii zewnętrznego miejskiego muru obronnego) będący zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod poz. A-131/76, który podlega szczególnej ochronie konserwatorskiej.
 
Zobowiązuje się nabywcę do nieodpłatnego udostępnienie zewnętrznej ściany budynku celem ewentualnego umieszczenia przez Gminę Bielsko-Biała tablicy/modułu z informacją historyczną o kamienicy.
Nieruchomość można obejrzeć 24 sierpnia 2016r. (środa) w godz. 10.00-11.00.

Rokowania odbędą się 15 września 2016r. o godz. 10.00
w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 6

Obecność oferentów lub ich pełnomocników jest obowiązkowa.

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna – w terminie do 9 września 2016r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Na kopercie należy zamieścić oznaczenie nieruchomości poprzez podanie numeru działki i adresu (dz. 291 ul. Słowackiego 2A).
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
(w przypadku ustalenia odrębnej ceny budynku i gruntu należy przyjąć proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej). 
  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań określonych w specyfikacji tj. koncepcję zagospodarowania i użytkowania budynku (program użytkowy) wraz z harmonogramem przeprowadzonych prac.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
3. Zaliczkę należy wpłacić nie później niż do 9 września 2016r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty zaliczki jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
4. Zaliczkę zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, a wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który wygrał rokowania od zawarcia umowy notarialnej.
5. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wynosić będą 6 % od ustalonej w drodze przetargu ceny gruntu, stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XV/347/07 z dnia 18 września 2007r. z tym że za pierwszy rok użytkowania wieczystego należy wnieść pierwszą opłatę wynoszącą 25 % tej ceny.
Do w/w opłat zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.
6. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok bez wezwania. Od nieuiszczonych w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. Co do wskazanych obowiązków płatniczych nabywca zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczenia o poddaniu się egzekucji z art.777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Zaoferowaną kwotę za budynek oraz pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu powiększoną o podatek VAT, należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
8. Na wniosek nabywcy cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 3 lata. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipotek. Pierwsza rata w wysokości 30 % ceny nieruchomości lub 50 % w przypadku, gdy cena rozkładana jest tylko na dwie raty - podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu. Następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w rokowaniach.
9. W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku gmina może zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalić dodatkowe opłaty.
10. W przypadku niedotrzymania terminów remontu budynku oraz w razie użytkowania nieruchomości w sposób oczywiście sprzeczny z jej przeznaczeniem zbywcy przysługuje prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego.
11. W przypadku rozwiązania umowy wieczystego użytkowania z przyczyn leżących po stronie nabywcy gmina zobowiązana będzie do zwrotu jedynie kwoty faktycznie poniesionej z tytułu nabycia budynku oraz udokumentowanych nakładów koniecznych, poczynionych przez nabywcę na nieruchomość, zgodnych ze sporządzoną i zatwierdzoną dokumentacją remontu konserwatorskiego.
12. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu stosowanie do art. 593 Kodeksu cywilnego, które podlega ujawnieniu w księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
13. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
14. Z dodatkowymi warunkami rokowań ujętymi w specyfikacji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 6 (Biuro Obsługi Interesanta – parter, stanowisko nr 4, tel. 33-4971-806) lub 33-4971-231 oraz na stronie internetowej: http://www.um.bielsko.pl
15. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszone rokowania z ważnych powodów.
16. Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.