Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

WÓJT GMINY KROŚNICE

Dodano: 5 lat temu Czytane: 446

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łazy

Krośnice, dnia 13 lipca 2016 r.
RGMiR.6840.20.2.2016
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz §3, §4, §5, § 6, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia Nr 112/2015/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 16 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.
WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łazy Wielkie
Położenie Wieś Łazy Wielkie, gmina Krośnice, działka nr 106/6 (AM-2) o powierzchni 0,1142 ha nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Właściciel Gmina Krośnice. Księga wieczysta nr WR1M/00020544/3 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Lokalizacja
i opis
nieruchomości
Nieruchomość gruntowa o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, z niewielkim spadkiem terenu w kierunku południowym, położona w środkowej części wsi, w drugiej linii zabudowy. Dojazd do działki nieurządzoną drogą wydzieloną geodezyjnie (dz. nr ew. 106/5), która w odległości około 40 m łączy się z asfaltową drogą powiatową nr 1450D. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane. Nieruchomość nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, jednak istnieje możliwość uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.
 
Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu identyfikator JRG 021302_2.0013.G.123, działka nr 106/6 (AM-2) sklasyfikowana jako: pastwiska trwałe PsV- 0,1142 ha.
Przeznaczenie
nieruchomości
Teren, na którym położona jest działka nr 106/6, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łazy Wielkie przyjęty Uchwałą nr IV/20/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 50 poz. 1181).
Działka leży na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – przeznaczenie terenu stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w układzie wolno stojącym oraz usługi, nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami szczególnymi nie przekracza swym zasięgiem własności terenu. Działka znajduje się w strefie „ OW ” obserwacji archeologicznej
 
Cena nieruchomości 33.600,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych ) powiększona o podatek VAT ustalony według przepisów obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2011.177.1054 - ze zm.).
Informacja o przetargach Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 21 stycznia 2016 r.
Kontakt Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, pokój numer 3, tel. (71)3846038 bpietrzak@ug.krosnice.pl
Przetarg odbędzie się dnia 08 września 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 ( sala konferencyjna ).
I. Cena wywoławcza wynosi : 33.600,00 zł + 23% podatku VAT od zaoferowanej ceny
II. Wadium: 3.400,00 zł
III. Postąpienie: 340,00 zł
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 340,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.
I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2016 r. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr rachunku 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004.
Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć numer działki.
II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.
V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.
VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – ( t.j. Dz.U.2014.1380 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.
VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 - o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2015.2135 ze zm. ) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego orazewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.
XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 13 lipca 2016r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl , http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie lokalnej „Głos Milicza”.
Uwagi
  1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
  2. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu, który nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie budów i urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.
  3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno- prawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
  4. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.