Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Burmistrz Zbąszynka

Dodano: 5 lat temu Czytane: 303

Sprzedaż nieruchomości stanowiące własność Gminy Zbąszynek, położone w obrębie miasta Zbąszynek przy ul. Klubowej

W Y K A Z
Burmistrz Zbąszynka
p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o m o ś c i
że przeznacza do bezprzetargowej  sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Zbąszynek,  położone  w obrębie miasta Zbąszynek przy ul. Klubowej, oznaczone w ewidencji gruntów  geodezyjnie numerami  działek - 220/3 o pow. 0,0178ha zabudowana pawilonem handlowym  wybudowanym ze środków własnych osoby fizycznej  oraz  działka nr 220/8  o pow. 0,0073ha stanowiąca  udział gminy w drodze wewnętrznej  wynoszący 39/100.
Wyszczególnione  działki przeznaczone  zostały do  bezprzetargowej  sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, która na dzierżawionym od gminy gruncie dokonała za przyzwoleniem organu legalnej zabudowy terenu. Osoba fizyczna  na dzierżawionym gruncie od gminy gruncie, ze środków własnych wybudowała pawilon handlowy w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę łącznie z zatwierdzeniem planu realizacyjnego – decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w Zbąszynku z dnia 30 października 1987r Nr UBGK-8381/22/87. Odpłatna sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, wraz z udziałem w drodze wewnętrznej i nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz dotychczasowego dzierżawcy własności wybudowanego budynku nastąpi stosownie do art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dz. U z 2015r poz. 1774 z późniejszymi zmianami.   
Nieruchomości gruntowe  przewidziane do bezprzetargowego zbycia  w ewidencji gruntów oznaczone są  geodezyjnie nr 
 
działka nr 220/3  o pow. 0,0178ha
 udział 39/100  w drodze wewnętrznej  -  działka nr 220/8 o pow. 0,0073ha
Sąd Rejonowy w Świebodzinie  V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionych wyżej nieruchomości prowadzi księgi wieczyste KW nr  ZG1S/00038275/2 i ZG1S/00040101/9. 
Zgodnie z  zapisem nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego opisane wyżej nieruchomości położone są w strefie istniejącej zabudowy  usługowo-handlowo-gastronomicznej.
C e n a    r y n k o w a   gruntu 11 140zł  + należny podatek VAT
Zgodnie z  art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy  o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) sprzedaż gruntu, na którym dzierżawca wybudował pawilon będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%.  
Wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej przy uwzględnieniu art.37 ust.3  ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r,   poz.1774 z późniejszymi zmianami)  -  sprzedaż na rzecz osoby fizycznej gruntu dzierżawionego od gminy, pod pawilonem handlowym wybudowanym legalnie  ze środków własnych dzierżawcy, na podstawie zezwolenia na budowę  oraz udziału w drodze wewnętrznej. .Określona odpłatność za sprzedaż gruntu pod wybudowanym pawilonem handlowym może być realizowana jednorazowo do dnia zawarcia umowy notarialnej lub może być rozłożona na 10 rat rocznych przy zastosowaniu oprocentowania w wysokości stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez  Narodowy Bank Polski. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.   
W myśl art.35 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r , poz.1774 z późniejszymi zmianami)   podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu  nieruchomości do sprzedaży, zagłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2.  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 068 3849140 wew. 37.
Wykaz podano do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych gminy oraz podano na stronie internetowej gminy- www.bip.zbaszynek.pl. Ponadto informacja o przygotowanym wykazie podana została do publicznej wiadomości w serwisie dziennika internetowego infopublikator.pl.  
Wykaz podano do publicznej wiadomości    w dniach 13 lipca 2016r do dnia 24 sierpnia 2016r
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.