Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

BURMISTRZ TOSZKA

Dodano: 5 lat temu Czytane: 258

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra

BURMISTRZ TOSZKA
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)
o g ł a s z a
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w Pniowie przy ul. Srocza Góra
1.1. Lokalizacja: Pniów, ul. Srocza Góra
2. 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:
 • działka nr 1189/99 o pow. 0,1200 ha, k.m.1, obręb Pniów,
 • działka nr 1190/99 o pow. 0,1182 ha, k.m.1, obręb Pniów,
dla których w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta numer GL1G/00037116/1.
3. 3.Opis nieruchomości:
Przedmiotowe nieruchomości usytuowane są bezpośrednio przy drodze publicznej ul. Srocza Góra. Działki są niezabudowane i nieogrodzone. Teren działek jest gęsto porośnięty drzewami, krzewami oraz inną roślinnością.
Działka nr 1189/99 posiada kształt prostokąta. Na działce usytuowany jest dwunożny słup energetyczny wraz z napowietrzną linią energetyczną.
Działka nr 1190/99 ma kształt prostokąta ze ściętym narożnikiem północno – wschodnim. Działkę przecina napowietrzna linia energetyczna.
Otoczenie działek stanowią:
 • od strony północnej i zachodniej – tereny zabudowy mieszkaniowej ul. Srocza Góra,
 • od strony południowej – tereny upraw rolnych,
 • od strony wschodniej – droga gruntowa, granica administracyjna z gminą Pyskowice, tereny upraw rolnych.
Przedmiotowe działki są nieuzbrojone, znajdują się jednak w zasięgu następujących sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, wodociąg.
4.Obciążenia nieruchomości:
Brak obciążeń.
5.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta i gminy Toszek, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/174/2004 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
21 maja 2004 r. nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym symbolem MNR:
1. Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo – usługowa i zagrodowa.
2. Przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i inwentarskie, garaże,
b) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe, dojazdy nie wydzielone,
c) zieleń i ogrody przydomowe.
6.Cena wywoławcza nieruchomości:
a) działki nr 1189/99 o pow. 0,1200 ha – 72.310,00 zł,
b) działki nr 1190/99 o pow. 0,1182 ha – 71.310,00 zł.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny (na poczet której zaliczone zostanie wadium) nie później niż 1 dzień przed podpisaniem umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Gminy.
Do ceny przedmiotowej nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej (aktualna stawka wynosi 23%).
7.Termin i miejsce przetargu:
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Toszku – Toszek, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala sesyjna (II piętro), dnia19.08.2016r. :
a) dla działki nr 1189/99 o godzinie 900.
b) dla działki nr 1190/99 o godzinie 1000.
8. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
Zainteresowani uczestnictwem w przetargach zobowiązani są do wpłaty wadium:
a) dla działki nr 1189/99 w wysokości 7.231,00 zł
(siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 00/100)
b) dla działki nr 1190/99 w wysokości 7.131,00 zł
(siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 00/100)
w formie pieniężnej na rachunek bankowy Gminy Toszek prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. nr 87 1050 1298 1000 0023 5623 8861 z dopiskiem: wadiumi wskazanie numeru działki; bądź w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium winno być uznane na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 12.08.2016r. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami ww. działki, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargach jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:
 • osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,
 • osoby prawne – notarialny dokument wskazujący osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną – dokumenty tożsame z wymaganymi od osób prawnych,
 • cudzoziemcy zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1380 z późn. zm.)
Uczestnicy przetargu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem przetargu najpóźniej w dniu przetargu.
10.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy, zostaną po zamknięciu przetargów określone przez sprzedawcę w odrębnym zawiadomieniu.
Jeżeli osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości nie przystąpią bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
11.Dodatkowe informacje:
 • Działki są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
 • Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
 • Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)
 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) upłynął w dniu 24.06.2016 r.
 • Burmistrz Toszka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Toszku: www.toszek.pl, na stronie: www.bip.toszek.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wprasie lokalnej – Dzienniku Zachodnim.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Toszku – pokój nr 29 lub telefonicznie pod numerem (32) 237 80 28 w godzinach pracy Urzędu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.