Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Urząd Gminy Ełk

Dodano: 5 lat temu Czytane: 779

Sprzedaż nieruchomości gruntowych, częściowo zabudowanych, położonych w obrębie CHRZANOWO, będących własnością Gminy Ełk

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
WÓJT GMINY EŁK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, częściowo zabudowanych, położonych w obrębie CHRZANOWO, będących własnością Gminy Ełk, ujawnionych w księdze wieczystej KW OL1E/00031975/4. Teren, na którym znajdują się zbywane nieruchomości nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy Ełk wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy nr 235/2015, znak: IGP. 6730.207.2015.IR dla inwestycji zlokalizowanej na działce nr 105/53 w obrębie Chrzanowo, gmina Ełk, polegającej na budowie budynku magazynowo – składowego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk: Kierunki zagospodarowania przestrzennego - polityka przestrzenna, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Ełk Nr XXXII/207/2001 z dnia 30.XI.2001 r. z późn. zm. na ww. gruntach wskazano następujące formy użytkowania terenów: dz. nr 70: „Pozostałe użytki rolne”, „Obszary wielofunkcyjnej zabudowy wsi”, dz. nr 75, 105/12: „Pozostałe użytki rolne”, dz. nr 76/1, 101/3, 101/4: „Pozostałe użytki rolne”, „Udokumentowane złoża surowców mineralnych”, „Czynne kopalnie surowców mineralnych”, dz. nr 76/2: „Pozostałe użytki rolne”, „Udokumentowane złoża surowców mineralnych”.
Przedmiot sprzedaży:
- działka nr 70 o pow. 1,2700 ha, działka nr 75 o pow. 1,3800 ha, działka nr 76/1 o pow. 1,9900 ha, działka nr 76/2 o pow. 1,3700 ha, działka nr 101/3 o pow. 2,1900 ha, działka nr 101/4 o pow. 1,4000 ha, działka 105/12 o pow. 0,4900 ha, działka nr 105/53 o pow. 9,0991 ha nieruchomości o łącznej powierzchni 19,1891 ha.
Działki nr 70, 75, 76/1, 76/2, 101/4, położone w obrębie Chrzanowo, gmina Ełk. Część powierzchni działek stanowi powyrobiskowy zbiornik wodny, działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Działka nr 101/3, położona w obrębie Chrzanowo, gmina Ełk. Część powierzchni działki stanowi powyrobiskowy zbiornik wodny, działka posiada dostęp do drogi publicznej o nr geod. 103, na działce jest zlokalizowane urządzenie do poboru wody technologicznej (nakłady poczynione przez dzierżawcę).
Działka nr 105/12, położona w obrębie Chrzanowo, gmina Ełk. Część powierzchni działki stanowi zbiornik wodny powstały ze zlewiska wód technologicznych oraz zakrzaczenia, działka posiada dostęp do drogi publicznej o nr geod. 106.
Działka nr 105/53, położona w obrębie Chrzanowo, gmina Ełk. Działka posada dostęp do drogi publicznej o nr geod. 103 i dalej do drogi o nr geod. 2, na działce była prowadzona działalność gospodarcza związana z wydobyciem kruszywa. Działka zabudowana jest obiektami: budynkiem warsztatowo - magazynowym z częścią biurowo - socjalną, budynkiem wagi samochodowej, magazynem paliw - wiata, estakadą żwiru na silos, na przesiewacze, pospółki, budynkiem stacji pomiarowo - rozdzielczej i budynkiem przerobowni, ujęciem wody wraz z wodociągiem, stacją transformatorową z napowietrzną linią (nakłady poczynione przez dzierżawcę).
 
Wartość rynkowa nieruchomości
( bez nakładów poczynionych na nieruchomościach o nr geod. 101/3 i 105/53) wynosi 2 001 626,02 zł netto + 23 % podatku VAT
wadium: 200 200,00 zł
Działki o nr geod. 101/3 i 105/53 dzierżawiło do 30.06.2016 r. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Liczę na cud” Artur Wnukowski. Działki o nr 101/3 i 105/53 położone w obrębie Chrzanowo przeznaczone są do rekultywacji przez dotychczasowego dzierżawcę przez okres do 5 lat od zaprzestania działalności przemysłowej, w kierunku rolnym. W związku z tym nabywca musi się liczyć z ograniczeniami związanymi z rekultywacją.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2016 roku o godz.10.00 w lokalu
Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A (sala konferencyjna).
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Ełk w Banku PEKAO SA O/Ełk 11 1240 5745 1111 0010 4463 2844 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 września 2016 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Ełk. Na działkach o nr geodezyjnych 101/3 i 105/53 zlokalizowane są budynki i budowle, wykonane na koszt Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Liczę na cud” Artur Wnukowski, które nie były przedmiotem wyceny. Na części działek powstał powyrobiskowy zbiornik wodny, z którego woda jest wykorzystywana w procesie technologicznym do pozyskiwania kruszywa. Dlatego wszystkie działki są wyceniane łącznie z uwagi na sposób wykorzystywania. Nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu są wolne od innych obciążeń i zobowiązań niż wskazane w ogłoszeniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Koszty notarialne, koszty szacunku i wyrysu nieruchomości ponosi nabywca. Pełna treść ogłoszenia została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Ełk w Biuletynie Informacji Publicznej bip.elk.gmina.pl w zakładce SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnej przyczyny. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 w tutejszym Urzędzie Gminy, telefon 87 619 45 20.
Wójt Gminy Ełk
mgr Tomasz Osewski
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.