Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Dodano: 6 lat temu Czytane: 349

Nieruchomość pod budownictwo komercyjne, nieruchomości gruntowa położona przy ulicy Kmiecika działka nr 87 z obrębu 4049

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej przy ul. Kmiecika działka nr 87 z obrębu 4049.


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne
 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin 

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Nr obrębu

Nr KW

Pow.

[m2]

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

[zł]

Wadium

[zł]

ul. Kmiecika

87

4049

SZ1S/00201080/5

606

dominująca funkcja komercyjna

150 000,00

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych)

15 000,00

(słownie: piętnaście tysięcy złotych)


Pierwszy przetarg odbył się w dniu 01.12.2015r.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16.02.2016r.O GODZ. 1000w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, w sali nr 418.

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnychoraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu)

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 09.02.2016r.Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gmina Miasto Szczecin.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 

 Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ul. Kmiecika działka nr 87 z obrębu 4049, objęta jest Miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzeże (zmiana D.25.) uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/543/98 z 23.02.1998r. (Dz. Urz. Woj. Szcz. Nr 10, poz. 61 z 23.04.1998r.) i zawiera się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem: D.S.02.PR z przeznaczeniem terenu: dominująca funkcja komercyjna.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00201080/5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 3. W celu zapewnienia nieruchomości zbywanej dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegających na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr: 89 z obrębu 4049, dla której prowadzona jest księga wieczysta SZ1S/00203693/9 oraz 33 z obrębu 4049, dla której prowadzona jest księga wieczystaSZ1S/00215711/9 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Kmiecika działka nr 87 z obrębu 4049. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu.
 4. Gmina Miasta Szczecin w latach 2012 - 2017 nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanej nieruchomości.
 5. Nabywca nieruchomości gruntowej:
 • zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
 • niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
 • przejmuje obowiązek usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników we własnym zakresie i na własny koszt,
 • realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

6.  Przez teren przedmiotowej działki przebiegają kolektory deszczowe o średnicach Dy 1400mm i  Dy 500mm oraz zlokalizowane są komory. W związku z powyższym nabywca przedmiotowej nieruchomości w umowie sprzedaży zobowiązany będzie na rzecz Gminy Miasto Szczecin do:

 • ustanowienia na omawianej działce nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu polegającej na prawie korzystania z terenu w celu możliwości usuwania awarii, prowadzenia prac naprawczych i konserwacyjnych ww. kolektorów deszczowych i komór.
 • zabezpieczenia pasów technicznych o szerokości 3 metrów (1,5m po obu stronach od osi rur) w celu możliwości usuwania awarii, prowadzenia prac naprawczych i konserwacyjnych.

7.   Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo - wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.

8.   Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami –  Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pok. nr 241, tel. 91 42 45 221


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.