Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Dodano: 5 lat temu Czytane: 298

Wykonanie dokumentacji projektowej - zabezpieczenie osuwisk w awanporcie dolnym śluzy Czersko Polskie w Bydgoszczy

Gdańsk: Wykonanie dokumentacji projektowej - zabezpieczenie osuwisk w awanporcie dolnym śluzy Czersko Polskie w Bydgoszczy Numer ogłoszenia: 134947 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku , ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 18 88, faks 58 326 18 89.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.rzgw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej
zabezpieczenie osuwisk w awanporcie dolnym śluzy Czersko Polskie w Bydgoszczy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia
jest: Wykonanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwisk w awanporcie dolnym śluzy Czersko Polskie
w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Części III SIWZ - Opisie przedmiotu
zamówienia. 2.Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu prac będących przedmiotem niniejszego
zamówienia, do wykorzystania dokumentacji wymienionej w Części III SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązuje się do
pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie zamawianej dokumentacji projektowej.
4.Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji w
okresie prowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane ogłoszonego w oparciu o niniejszą
dokumentację. 5.Autorskie prawa majątkowe sukcesywnie przekazywanej dokumentacji przechodzą w całości na
Zamawiającego w dniu ich przekazania. 6.Zakres i forma dokumentacji projektowej winny spełniać w
szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129 tj.) oraz w Rozporządzeniu
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13...
1 z 8 2016-07-14 08:50
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 7.Dokumentacje
projektowe stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia - opisu przedmiotu zamówienia - w postępowaniach na wykonawstwo robót.W związku z powyższym
projektant, gdy używa znaków towarowych, patentów lub innych cech umożliwiających identyfikację produktu,
materiału itd. jako pochodzącego od konkretnego producenta, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, winien
dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym oraz wskazać minimalne parametry dopuszczalnych do
stosowania rozwiązań równoważnych. 8.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami, z zachowaniem terminów oraz należytej staranności. 9.Zaleca się, aby
Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się ze stanem technicznym obiektu poprzez dokonanie wizji
lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia. 10.
Szczegółowe wymagania odnośnie formatów i formy przekazania przedmiotu zamówienia zawarte są w opisie
przedmiotu zamówienia w Części III SIWZ. 11.Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla
zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wartość szacunkowa przedmiotowego postępowania nie przekracza kwoty 30
000 euro.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: I.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. II.Zamawiający nie będzie żądał
od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie;
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13...
2 z 8 2016-07-14 08:50
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie
wykonał: co najmniej dwie (2) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych wraz ze
specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi na remont lub budowę budowli
hydrotechnicznych ( za budowlę hydrotechniczną należy rozumieć umocnienie brzegu, tamy, zapory,
jazy, śluzy) o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto (według wzoru - załącznik nr 7 do IDW). Za
wykonaną dokumentację projektową Zamawiający uzna taką, której realizacja zakończyła się przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Powołanie się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu
dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia
co najmniej w zakresie wykonania robót jakimi potwierdził spełnienie opisanego warunku wiedzy i
doświadczenia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w powyżej
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba ze za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.W przypadku Wykonawców
rozliczających się w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia badanych wartości w
dokumentach wg średniego kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona
odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje
ww. informacje.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że będzie dysponował osobami: co najmniej dwie
(2) osoby - projektant i projektant sprawdzający, winny posiadać uprawnienia pełnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej.
Projektant i projektant sprawdzający winni posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2
dokumentacji (każda z osób) na budowle hydrotechniczne (za budowlę hydrotechniczną należy rozumieć
umocnienie brzegu, tamy, zapory, jazy, śluzy). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13...
3 z 8 2016-07-14 08:50
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy
w realizacji zamówienia, a będące obywatelami państw członkowskich UE ( w tym obywatelami państw
EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) winny posiadać kwalifikacje obowiązujące w rodzimym Państwie
Członkowskim, zgodnie z warunkami zawartymi w art. 12 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 1409 ze zm.). Zgodnie z art. 12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Przepisy odrębne stanowią przepisy zawarte w ustawie z dnia 18
marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 384 ze zm.)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13...
4 z 8 2016-07-14 08:50
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpieniach najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.1Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy: 1)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi i hydrologiczno - meteorologicznymi, w
szczególności: a)klęski żywiołowe; b)warunki hydrologiczno-meteorologiczne uniemożliwiające prowadzenie robót
budowlanych, dokonywanie odbiorów, np. sztormy, mróz, opady śniegu, deszczu 2)zmiany będące następstwem
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13...
5 z 8 2016-07-14 08:50
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a)wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiającego; 3)zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a)konieczność
uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy
zawieraniu umowy; b)konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych
lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.
c)przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
d)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej, . W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) - 3)
termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.2 Zmiana sposobu
spełnienia świadczenia 1) Zmiany osobowe: a)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane, prawo geologiczne lub innych ustawach, b)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. c)zmiana, o której mowa w lit. b) będzie
niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba
że w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu lub wykształceniu co najmniej takim
samym jakie posiada osoba zamieniana. Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych
kwalifikacjach lub doświadczeniu, niż wskazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu. d)zmiany
osób wskazanych do nadzorowania robót 3)Zmiany organizacji spełniania świadczenia a)zmiana miejsca
dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zmiana taka będzie wprowadzana na wniosek
Wykonawcy, a w wyniku zmiany dostarczenie będzie odbywać się do miejsca, wiążącego się z niższymi kosztami
dla Wykonawcy, Zamawiający zgodzi się na nią jeśli zostanie obniżone wynagrodzenie za dostarczany przedmiot,
b)zmiana zasad dokonywania odbiorów dostarczanych rzeczy, praw, dóbr, świadczonych usług lub robót, jeśli nie
zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które
obciążałyby Zamawiającego, c)zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji
niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy, d)zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy,
jeśli oznaczenie lub opakowania zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa, e)zmniejszenie zakresu
przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i
niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. Wynagrodzenie w takiej sytuacji zostanie zmniejszone w
sposób proporcjonalny do okresu niewykonania robót budowlanych, 4)Płatności: a)zmiany terminów płatności
wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują
konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy. b)miarkowanie wysokości kar
umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. 5)Pozostałe zmiany:
a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b)zmiana obowiązującej stawki
VAT; Wysokość wynagrodzenia za wykonanie Zadania może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku
VAT, o kwotę odpowiadającą różnicy w przypadającym do naliczenia podatku VAT; c)rezygnacja przez
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13...
6 z 8 2016-07-14 08:50
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami; d)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a
wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit. d); e)zmiany uzasadnione okolicznościami
o których mowa w art. 357.1 Kc; f)wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 6)Wszystkie
powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7)Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych w szczególności: a)ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość
przewidywała umowa; b)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego); c)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy
Stronami;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gdansk.rzgw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016
godzina 10:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdańsk; pokój 220- sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: 1.Termin wykonania zamówienia: minimalny termin 80 dni kalendarzowych, maksymalny termin 120
dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zgodnie z zapisami Rozdziału XX ust. 2 IDW. 2.Nadzór autorski,
który wykonywany będzie od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu budowy do dnia wskazanego jako
dzień zakończenia budowy w powiadomieniu o zakończeniu budowy. Przewidywany termin wykonywania robót
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy - rok
2017/2018. 3.W Formularzu ofertowym należy podać: cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość
zamówienia oraz wyodrębnioną kwotę brutto należną za wykonanie dokumentacji, uzyskanie decyzji/pozwoleń
administracyjnych oraz kwotę brutto za pełnienie nadzoru autorskiego. Uwaga: Kwota brutto za wykonanie
nadzoru autorskiego nie może być niższa niż 20% całkowitego wynagrodzenia brutto. Kwota brutto za wykonanie
nadzoru autorskiego wraz z dokumentacją projektową z kompletem dokumentów nie może przekroczyć 50%
wartości całkowitej wynagrodzenia brutto..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.