Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Burmistrz Zbąszynka

Dodano: 5 lat temu Czytane: 248

Oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek położonej w obrębie miasta Zbąszynka, przy ul. Henryka Sienkiewicza

Burmistrz Zbąszynka
o g ł a s z a
pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek położonej w obrębie miasta Zbąszynka, przy ul. Henryka Sienkiewicza, oznaczonej geodezyjnie nr działki 727 o pow. 1534m2.
Nieruchomość leży na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Posiada dostęp do drogi publicznej.
Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie  w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028945/7.
Nieruchomość  będąca przedmiotem przetargu nie ma żadnych  obciążeń ani zobowiązań.
W ustaleniach nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, plan przyjęty uchwałą Nr VI/31/94 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 09 grudnia 1994r., uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego Nr 17, poz. 154 z 1994r., który przestał obowiązywać w dniu 31 grudnia 2003r.  przedmiotowa działka oznaczona była symbolem „MN” – Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.
Ustala się termin zabudowy nieruchomości poprzez wyznaczenie terminu rozpoczęcia budowy 2 lata, a termin zakończenia budowy 5 lat. Terminy liczone będą od dnia zawarcia notarialnej umowy ustanowienia  prawa użytkowania wieczystego.  Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. 
Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem terminu określonego w akcie notarialnym , jeżeli użytkownik wieczysty będzie korzystał z gruntu w sposób wyraźnie sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie nie wzniesie zabudowy w terminie określonym w umowie.
C e n a   w y w o ł a w c z a   (netto)  66.870,00 zł
/słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych /        
Do ustalonej ceny  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r.
(Dz.U. 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.) doliczony zostanie należny podatek VAT (obecnie obowiązuje 23 %).
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobrana będzie pierwsza opłata i opłaty roczne.
Pierwsza opłata w wysokości 15% ceny gruntu ustalonej w wyniku przetargu + należny podatek VAT podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
(przykładowo wysokość pierwszej opłaty wyliczonej z ceny wywoławczej wynosi 10.030,50 zł + 23% VAT)
Opłaty roczne w wysokości 1% ceny gruntu ustalonej w wyniku przetargu + należny podatek VAT są wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
(przykładowo opłata roczna wyliczona z ceny wywoławczej wynosi 668,70 zł + 23%VAT)
Opłata roczna nie będzie pobrana za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
Opłata roczna może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się   22 sierpnia  2016r. o godzinie 900
w sali nr 25 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Warunkiem udziału w przetargu jest:  wpłacenie wadium w pieniądzu (w zł) oraz okazanie dowodu wpłaty.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych wymagane jest okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postepowania przetargowego.
Wysokość wadium   10.000,00 zł  /słownie: złotych dziesięć tysięcy).
Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do 17 sierpnia 2016r., na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060,
z dopiskiem „ wadium na działkę nr 72 7 w Zbąszynku”.
Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 17 sierpnia 2016r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy wieczystego użytkowania gruntu. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny  do odwołania przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu,
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 Koszty notarialne i sądowe  związane z zawarciem umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste ponosi Nabywca nieruchomości.
Przy nabyciu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1380 ze zmianami) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  17 lipca 2016r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr 68 38 49 140 wew. 37.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na słupach ogłoszeniowych w mieście i gminie oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.zbaszynek.pl.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.