Dzisiaj jest: 21.10.2021, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 392

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRANSPORTU KHW S.A.

Przetarg 08 sierpnia 2016
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem: Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 88 904 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
Działając w imieniu i na rzecz KHW S.A.
OGŁASZA
PRZETARG USTNY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRANSPORTU KHW S.A.
 
1. I Ładowarka kołowa Ł-34
- Rok produkcji: 1991
- Nr inwentarzowy: 1/580/1063
- Miejsce postoju/ osoba do kontaktu: KWK „Wujek”/ Pani Oliwia Podstawska, tel. (32) 208 56 38, kom. 693 100 197
- cena wywoławcza: 20 000 zł,             wadium: 2 000 zł,                   postąpienie: 500 zł
*Do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji
 
2. II Lokomotywa spalinowa 401 Da
- Rok produkcji: 1974
- Nr inwentarzowy: 1/700/200501
- Miejsce postoju/ osoby do kontaktu: KWK „Wujek”/ Pan Waldemar Tomaszewski, kontakt (32) 244 86 60;
- cena wywoławcza: 64 000 zł,             wadium: 6 400 zł,                   postąpienie: 1 000 zł
*Do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji
 
3. III Lokomotywa spalinowa TEM-2 seria SM 48
- Rok produkcji: 1988
- Nr inwentarzowy: 1/700/1115
- Miejsce postoju/ osoba do kontaktu: KWK „Wieczorek”/ Pan Tomasz Bańczyk, tel. (32) 707 57 46, kom. 507 757 260
- cena wywoławcza: 355 000 zł,           wadium: 35 500 zł,                 postąpienie: 5 000 zł
*Do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji 

Ruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego w drodze licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie stosownych oświadczeń. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena ruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej. Do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji. Na dzień ukazania się ogłoszenia obowiązuje stawka 23 % podatku VAT.
Przetargi prowadzone będą przez Komisję Przetargową Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej powołaną przez Zarząd Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach.

Termin i miejsce przetargu:
08.08.2016 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro):
Przetarg nr I - godz. 10:00,
Przetarg nr II - godz. 10:15,
Przetarg nr III - godz. 10:30. 

Przedmioty przetargu można oglądać w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 4.08.2016 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą z ramienia KWK wskazaną w powyższej tabeli do kontaktu. Informacje dotyczące procedury przetargowej można uzyskać pod numerem telefonu (32) 781 66 16 w. 30
1. Warunki przystąpienia do przetargu:
  • wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (zgodnie z wartościami podanymi w tabeli), przelewem bankowym do dnia 4.08.2016 r. (czwartek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto - KHW S.A. - Bank PKO BP S.A., konto numer 73 1020 1026 0000 1602 0265 1206, z dopisanym symbolem przetargu,
  • złożenie w dniu licytacji przez oferenta pisemnego oświadczenia, stwierdzającego iż zapoznał się z warunkami (zasadami) przetargu i warunki te akceptuje, a także z przedmiotem przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
2. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu ustnego nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
4. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
5. Wadium jest zwracane na wniosek Oferenta, w przypadku gdy Oferent wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w gotówce zwraca się w tej samej formie i wysokości, bez odsetek.
7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w ofercie lub na warunkach uzgodnionych w drodze przetargu lub licytacji.
8. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent nie podpisze oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 ogłoszenia.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10. Cena nabycia pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego zbywcy całą ceną nabycia.
11. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium.
12. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
13. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
14. Wyniki przetargu I i II uważa się za ważne po ich akceptacji przez Zarząd ŚDSM, wyniki przetargu III uważa się za ważne po jego akceptacji przez Zarząd KHW S.A. w formie uchwały oraz innych, wymaganych przez Statut KHW S.A. zgód organów korporacyjnych.
15. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostanie określony przez Sprzedającego. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
16. Do momentu rozpoczęcia przetargu, Prowadzący przetarg może bez podania przyczyny, unieważnić, odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu.
17. W pozostałych sprawach związanych z realizacją postępowania przetargowego zastosowanie mają obowiązujące „Zasady zbywania składników aktywów trwałych KHW S.A.” zatwierdzone uchwałą Zarządu KHW S.A. nr 1220/2015 z dnia 20.08.2015 r.
18. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych KHW S.A. dostępnymi w siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. lub na stronie internetowej: sdsm.pl
19. Dodatkowe informacje na temat procedury można uzyskać w Dziale Restrukturyzacji Majątku Pozamieszkaniowego Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. pod nr tel. (32) 781 66 16 wew. 30.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.