Dzisiaj jest: 21.10.2021, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

TAURON Dystrybucja S.A

Dodano: 5 lat temu Czytane: 292

Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925 759,22 zł.
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321
 
TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach 

Ogłasza drugi nieograniczony pisemny przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działki o numerze 1026/52 wraz z prawem własności budynków i budowli, położonych w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 2 dla których Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00018266/4
 
Przedmiotem przetargu jest: 

zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – działki o numerze 1026/52 o powierzchni 2407 m2 obręb Mikulczyce , jednostka ewidencyjna M.Zabrze-247801_1, arkusz mapy 2, wraz z prawem własności budynków i budowli podanych poniżej:
 • Budynek mieszkalny, o powierzchni użytkowej 114 m2, Id budynku: 247801_1.0006.AR_2.1026/52.1_BUD.
 • Budynek przemysłowy, o powierzchni użytkowej 160 m2, Id budynku: 247801_1.0006.AR_2.1026/52.2_BUD.
 • Budynek transportu i łączności, o powierzchni użytkowej 48 m2, Id budynku: 247801_1.0006.AR_2.1026/52.3_BUD.
 • Inny budynek niemieszkalny, o powierzchni użytkowej 16 m2, Id budynku: 247801_1.0006.AR_2.1026/52.4_BUD.
 • Inny budynek niemieszkalny, o powierzchni użytkowej 16 m2, Id budynku: 247801_1.0006.AR_2.1026/52.5_BUD.
w/w budynki stanowią zespoloną całość bez dylatacji, będącą budynkiem trzykondygnacyjnym po byłej stacji transformatorowej.
 • Budynek transportu i łączności, o powierzchni użytkowej 27 m2, Id budynku: 247801_1.0006.AR_2.1026/52.6_BUD, stanowiący garaż.
Nieruchomość usytuowana jest na terenie dzielnicy Zabrza-Mikulczyce. Dzielnica położona w środkowo-północnej części miasta, gdzie dominującą zabudowę stanowią domy powstałe na przełomie XIX i XX wieku oraz domki jednorodzinne z okresu międzywojennego i lat 50-60 ubiegłego wieku. Dzielnica ma dogodne połączenia drogowe z centrum miasta ( ok. 2 km) oraz Drogową Trasą Średnicową, która przecina dzielnicę. W ostatnich latach w najbliższej okolicy rozbudowała się infrastruktura handlowa.
Nieruchomość położona jest w centralnej części dzielnicy przy ul. 11 Listopada 2. Przedmiotowa działka, o powierzchni 2 407m2 ma kształt wielokąta nieregularnego, położona jest na terenie płaskim, ma dostęp do sieci uzbrojenia terenu: wodnej, sanitarnej, elektrycznej, przyłącze sieci gazowej znajduje się w ulicy. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry drogami asfaltowymi.

Na terenie nieruchomości posadowiona jest wolnostojąca stacja transformatorowa oznaczona symbolem Z281 wraz z liniami średniego i niskiego napięcia  z nią połączonymi. Urządzenia te jednak nie stanowią przedmiotu sprzedaży i w dniu sprzedaży zostanie dodatkowo ustanowiona bezterminowa służebność przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja SA w formie umowy za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości (netto) 14.154,00 PLN
Jeżeli z odrębnie obowiązujących przepisów tak wynika, do ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawek i w wysokości obowiązujących w dniu sprzedaż. 

Brak aktualnego przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze, który utracił ważność z dniem 01.01.2003r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze ( Uchwała nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4.07.2011r. określa przedmiotową nieruchomość symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej i średniej intensywności zabudowy).

Cena wywoławcza wynosi: 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złoty 00/100). 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT. 

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wadium należy wpłacić na konto TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach w banku na rachunek nr: 73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z następującą adnotacją: Wadium – sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu ul. 11 Listopada 2 nr działki 1026/52 (AM-2) a dowód wpłaty Wadium (dokument przelewu) należy dołączyć do oferty.
Wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi: 35 000,00 PLN 
Wadium powinno zostać wniesione nie później niż dwa dni robocze przed wyznaczonym w ogłoszeniu ostatnim dniem do składania ofert .

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na portierni siedziby TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, 44-102 Gliwice, ul. Portowa 14 A bud F do dnia 05.08.2016r. do godziny 9:00.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 05.08.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice ul. Portowa 14 A budynek F, sala nr 139. 
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od wyznaczonej daty ostatecznego terminu składania ofert. 

3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja kontynuuje przetarg w formie przetargu ustnego albo w postępowaniu w trybie ofertowym.
Komisja zawiadomi oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie przetargu ustnego, albo w postępowaniu ofertowym.

4. Nieruchomość można oglądać od 25.07.2016 do 28.07.2016 (od poniedziałku do czwartku) od godziny 9:00 do 14:00 (po uprzednim uzgodnieniu z Panem Tomaszem Wdowiakiem tel. (32) 303 5419.

5. Informacje dotyczącą przedmiotu przetargu można uzyskać od poniedziałku do czwartku od godziny 8:00 do godz.15:00, w piątki od 8:00 do 12:30 w Wydziale Organizacji i Administracji Oddziału w Gliwicach. TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14A, budynek F, pokój 123 lub telefonicznie: Pani Renata Bartecka-Grochla, (32) 303 54 22, lub Bożena Jezierska (32) 303 54 25.

6. TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

7. Jeżeli oferent który wygrał Przetarg, ( zostanie poinformowany o wyborze jego oferty) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży i zatrzymania Wadium lub domagania się zawarcia umowy. 

8. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 

9. Zapłata zaoferowanej pełnej ceny przez oferenta, który wygrał przetarg powinna nastąpić najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem zawarcia umowy sprzedaż w formie aktu notarialnego. 

10. W Przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie organów zarządzających i organów nadzorczych Spółki,
b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem Przetargu,
c) małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo i powinowaci osób, o których mowa w pkt a) i b),
d) osoby, które pozostają z Sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że ich udział w Przetargu może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Sprzedającego.
e) pracownicy Spółki, których działalność w organizacjach, stowarzyszeniach czy zrzeszeniach jest w sprzeczności z prowadzonym przez Sprzedającego Przetargiem. 

11. Każdy z pracowników Spółki przed przystąpieniem do Przetargu zobowiązany jest do złożenia „Oświadczenia oferenta będącego pracownikiem Spółki”. 

12. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 

13. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta. 

14. Ofertę należy przekazać w jednej zamkniętej kopercie opisanej w taki sposób, aby umożliwiała identyfikację, do jakiego Przetargu jest złożona oferta. Koperta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) oferenta należy oznaczyć w niżej wskazany sposób: „Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 2 nr działki 1026/52 (AM-2) Obręb Mikulczyce”.

15. Oferta powinna zawierać:
 • dane oferenta-imię i nazwisko, numer PESEL (oraz numer NIP, jeśli posiada) lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę firmy),
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie w CEIDG (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
 • oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą),
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami Przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Wymagane jest złożenie wraz z ofertą podpisanych warunków przetargu (Załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • dowód wniesienia Wadium,
 • zobowiązanie osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) pozostającej w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) do złożenia pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie Nieruchomości będącej przedmiotem Przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do Przetargu lub do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej,
 • datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
 • oferowaną cenę (cyfrowo i słownie).
16. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez oferenta jest skuteczne wówczas, gdy nastąpi w formie pisemnej i zostanie złożone przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane w zamkniętą kopertę i zaadresowane w ten sposób, co oferta oraz opatrzone zapisem „zmiana” lub „wycofanie” . 

17. Termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Za datę wniesienia Wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek Sprzedającego. 

18. Wadium oferentów, których oferta nie została wybrana w Przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty otwarcia ofert na konto podane przez oferenta. 

19. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana w przetargu zostaje zarachowana na poczet ceny nabycia Nieruchomości. 

20. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2014 poz. 1380 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. 

21. Komisja otwiera oferty przetargowe w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu, z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.

22. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.

23. Oferty mogą zostać odrzucone w przypadku nieprawidłowo złożonych dokumentów i oświadczeń, w przypadku odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje wobec Sprzedającego żadne roszczenie finansowe lub prawne.

24. Komisja może wezwać do uzupełnienia lub poprawienia złożonych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie.

25. Najkorzystniejszą ofertę należy uznać tą, która zawiera najwyższa cenę nabycia Nieruchomości.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.