Dzisiaj jest: 25.7.2021, imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

Urząd Gminy Krokowa

Dodano: 5 lat temu Czytane: 363

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Krokowa

WÓJT GMINY KROKOWA
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,
www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i www.krokowa.pl.
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Krokowa. Działy III i IV ksiąg wieczystych nie zawierają wpisów. Termin poprzedniego przetargu 06.06.2016 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2016r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (sala konferencyjna).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 19 września 2016r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg KROKOWA”. 

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/159/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 3 grudnia 2015r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 15 stycznia 2016r., poz.115) działka nr 194/22 – położona jest na terenie oznaczonym symbolem UU.03 - podstawowe przeznaczenie terenu: „teren zabudowy usługowej”, działka nr 194/24 położona w części na terenie oznaczonym symbolem UU.03. podstawowe przeznaczenie terenu: „teren zabudowy usługowej” i w części na terenie oznaczonym symbolem KD.01.Z- przeznaczenie terenu: droga klasy zbiorczej w terenie zabudowanym - droga wojewódzka nr 213, ul. Pucka.
Przedmiotowe działki stanowią w/w miejscowym planie zwarty obszar terenu UU.03.
Teren UU.03 położony jest w samym centrum wsi Krokowa, ma kształt nieregularny, porośnięty jest roślinnością trawiastą. Zgodnie z ustaleniami w/w planu miejscowego obowiązuje na tym terenie zachowanie jako odkrytych istniejących rowów melioracyjnych, przy czym dopuszcza się przebudowę trasy rowów melioracyjnych. 

Dla tego terenu dopuszcza się lokalizację jednego zbiorczego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 213. W Urzędzie Gminy Krokowa dostępna jest do wglądu:
1/. „Koncepcja obsługi komunikacyjnej nieruchomości dz. 194/24 położonej przy drodze wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Krokowa”.
2/. Opinia geotechniczna dla ustalenia wstępnych, geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych budynków usługowych na działkach nr 194/22 i 194/24 przy ulicy Puckiej w miejscowości Krokowa, woj. pomorskie. 
Obciążenia: Zobowiązuje się nabywcę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 194/24 wyłonionego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 194/21 i nr 194/23 położonej w obrębie Krokowa, nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 194/24. Niniejsza służebność zostanie ustanowiona do czasu prawnego uregulowania dostępności działek nr 194/22 i nr 194/24 obręb Krokowa do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną 02/9.4.KDW i 04/9.1.KDW
Przez nieruchomość nr 194/24 obręb Krokowa przechodzi sieć kanalizacji sanitarnej (o przebiegu zaznaczonym na mapie), wobec czego w akcie notarialnym będzie konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu przez przedmiotową nieruchomość na rzecz Gminy Krokowa.
W przypadku zabudowy działki nr 194/22 i 194/24 obręb Krokowa jej właściciel zobowiązany będzie do budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na własny koszt, na warunkach podanych przez gestora sieci. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nabywca zobowiązany jest zabudować przedmiotowe nieruchomości co najmniej jednym budynkiem o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1200 m² oraz nie przekraczającej 1999 m², o funkcji zgodnej z ustaleniami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w terminie 4 lat od dnia podpisania umowy sprzedaży.
(Rozpoczęcie zabudowy w terminie 2 lat, za które uważa się minimum wybudowanie fundamentów i zakończenia zabudowy w terminie kolejnych 2 lat, co oznacza uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Terminy biegną od dnia sprzedaży gruntu (umowa notarialna) i obowiązują także następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym urzędzie. 

Termin zabudowy przedmiotowych nieruchomości może być przedłużony na wniosek nabywcy jeżeli nie będzie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych i niezawinionych od niego (np. przedłużające się procedury dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej 213, uzyskanie pozwoleń na budowę). 

W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości: 10 % ceny nabycia nieruchomości gruntowej za każdy rok po bezskutecznym upływie terminu do jej zagospodarowania. Kara może być naliczana maksymalnie przez okres 10 lat.
Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej do kwoty równej 100% wylicytowanej ceny.
W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Krokowa, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kar umownych, nabywca poddaje się rygorom egzekucyjnym na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości, na rzecz Gminy Krokowa.
Postanowienia zawarte w nin. punkcie dotyczą również następców prawnych osoby, ustalonej jako nabywca w niniejszym przetargu. 

W przypadku sprzedaży przedmiotowych działek Gminie Krokowa służy prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych Kodeksu Cywilnego.
Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej założonej dla nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu.

Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów. 

INFORMACJA
1/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
2/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód osobisty lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.
5/. osoba przystępująca do przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1380 z późn.zm.) zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 1 ust. 1).
6/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
7/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
8/. Wójt Gminy Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
10/. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
11/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.
12/. Wójt Gminy Krokowa może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
13/. Gmina Krokowa nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie. Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabytej nieruchomości.
 
Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Szkolna 2, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl. oraz na portalu http://inwestycjewgminie.pl/.
WÓJT
Henryk Doering
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.