Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Ogłoszenia o przetargach na nieruchomości UM

Dodano: 6 lat temu Czytane: 418

Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne, nieruchomość gruntowa w rejonie ulicy Syrokomli dz. nr 45/5 obręb 2077

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
w rejonie ul. Syrokomli dz. nr 45/5 obręb 2077


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne
 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin

Położenie nieruchomości

Księga wieczysta

Nr działki

Nr obrębu

Pow.

[m2]

Przeznaczenie    nieruchomości,

sposób jej   zagospodarowania

Cena wywoławcza

netto

[zł]

Wadium

[zł]

rejon

ul. Syrokomli

KW:SZ1S/00190296/1

45/5

    2077

597

zabudowa garażowa lub gospodarcza

140.000,00

(sto czterdzieści tysięcy)

14.000,00

(czternaście tysięcy)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.02.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,  Pl. Armii Krajowej 1,  w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych położonych w Szczecinie przy ul. Syrokomli 6 (działka nr 45/3, obręb 2077), przy ul. Wieniawskiego (działka nr 39/4, obręb 2077), przy ul. Konopnickiej 34 (działka nr 122, obręb 2077).
 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:


Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych położonych w Szczecinie przy ul. Syrokomli 6 (działka nr 45/3, obręb 2077), przy ul. Wieniawskiego (działka nr 39/4, obręb 2077), przy ul. Konopnickiej 34 (działka nr 122, obręb 2077).


Osoby uprawnione, zainteresowane kupnem przedmiotowej nieruchomości, zobowiązane są do złożenia do dnia 01.02.2016 r. do godz. 1500 w pokoju nr 240, (II piętro) Urzędu Miasta, następujących dokumentów:

  • pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu,
  • aktualnego odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego prawo własności nieruchomości przyległej do zbywanej nieruchomości (wymagana aktualność odpisu, nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą przetargu). Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 02.02.2016 r. w siedzibie tutejszego Urzędu, na tablicy ogłoszeń obok pok. 240 (II piętro) oraz opublikowana na stronie internetowej .

Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w przetargu, zobowiązane są do wniesienia wadium w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 10.02.2016 r. na rachunek Gminy Miasto Szczecin – BANK PKO BP SA nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.
 

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w przypadku osób  pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień płatności. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI:
 

  1. Nieruchomość położona w rejonie ul. Syrokomli stanowiąca działkę nr 45/5 o pow. 0,0597 ha, obręb 2077 położona jest w obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Somosierry” w Szczecinie uchwalony uchwałą nr XXVII/790/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.02.2013 r. i znajduje się w terenie elementarnym Z.P.4147.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza; dopuszcza się usługi wbudowane. Zgodnie z ustaleniami kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu obowiązującymi dla ww. terenu elementarnego, na działce nr 45/5, obręb 2077 dopuszcza się wyłącznie zabudowę parterową: garażową i gospodarczą o maksymalnej pow. zabudowy do 10% w granicach działki budowlanej. Nieruchomość usytuowana jest w drugiej linii zabudowy na tyłach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2015 – 2019 z perspektywą do roku 2023 – Uchwała Nr IV/29/15 z dnia 13 stycznia 2015 r., nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanej nieruchomości, a przewidzianych do realizacji przez Miasto.
  3. W przypadku występowania w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego, nabywca nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym dostęp do tych sieci, w celu ich konserwacji, remontu i modernizacji, a w przypadku kolizji z ewentualnie planowaną inwestycją przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.
  4. Nabywca nieruchomości przyjmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
  5. Przedmiotowa działka stanowi fragment ogrodu przydomowego, gdzie rosną drzewa pochodzące z nasadzeń planowanych, z których część kwalifikuje się jako wartościowy drzewostan, w rozumieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  6. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
  7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin

 pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91-42-45-420


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.