Dzisiaj jest: 26.9.2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Urząd Miasta Mława

Dodano: 5 lat temu Czytane: 521

Sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy

Mława, dnia 28.06.2016r.
GPP.6840.14.2015.MZ 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym
Burmistrz Miasta Mława ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal użytkowy nr 25 w budynku położonym w Mławie przy ul. 18 Stycznia 4 o powierzchni 76,20m2, na działkach nr nr 4308/3, 4310/7, 4310/1 o łącznej powierzchni 0,1073 ha. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Mławie prowadzi księgę wieczystą nr KW: PL1M/00066398/8.

Sprzedaż nieruchomości lokalowej nastąpi wraz z udziałem wynoszącym 762/19440 w nieruchomości wspólnej tj. w częściach budynku i urządzeniach przeznaczonych do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działek nr nr 4308/3, 4310/7, 4310/1 o łącznej powierzchni 0,1073 ha. Dla nieruchomości wspólnej Sąd Rejonowy w Mławie prowadzi księgę wieczystą PL1M/00064117/1.

Nieruchomość jest położona na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Dziale I-SP księgi wieczystej Nr PL1M/00064117/1 znajduje się wpis o ustanowionej nieodpłatnie, na czas nieokreślony, służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 4310/9 objętą KW PL1M/00062636/1 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 4308/3, 4310/1, 4310/7. W Dziale III księgi wieczystej nr PL1M/00064117/1 znajdują się dwa wpisy:

- o ustanowionej nieodpłatnie, na czas nieokreślony, służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działki nr 4308/3, 4310/1, 4310/7 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 4310/9 objętej KW PL1M/00062636/1,
- o ustanowionej nieodpłatnie, na czas nieokreślony, służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 4308/3 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 4308/4 objętej KW PL1M/00061699/3, działki nr 4310/6 objętej KW PL1M/00053162/1 oraz działki nr 4309/2 objętej KW PL1M/00028631/6.

Ewentualna przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia technicznego terenu oraz wyznaczenie punktów granicznych nastąpi na koszt nabywcy.
Cena wywoławcza: 388 460,00 zł
Wadium: 38 850,00 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT.

Pisemne oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Mława, 06 500 Mława, ul. Stary Rynek 19, w terminie do dnia 12.08.2016r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Burmistrz Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19 i opatrzonych napisem: „Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 25, położony w budynku oznaczonym numerem porządkowym ul. 18 Stycznia 4”.
 
Pisemna oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę zapisaną liczbowo i słownie, która nie może być niższa od ceny wywoławczej oraz sposób jej zapłaty,
  • podpis oferenta.
Dodatkowo w ofercie można wskazać numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium.
Oferowana cena nie może być określona wariantowo.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Oferent może wycofać ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert.

Z warunkami przetargu, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Stary Rynek 19 pokój 14, tel. 23 654 32 53 wew. 401 w terminie do dnia składania pisemnych ofert w godzinach od 8.00 do 16.00. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tj. wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława nr 40 8213 0008 2003 0400 9999 0005 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie o/Mława w terminie do  12.08.2016 r. podając jako tytuł: „wadium – I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 25, położony w budynku oznaczonym numerem porządkowym ul. 18 Stycznia 4”. Za wpłacenie wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mława.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18.08.2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, pokój 25. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. Oferenci biorą udział w części jawnej przetargu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783). Oferenci i ich pełnomocnicy są zobowiązani do okazania komisji przetargowej dowodów tożsamości.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490). Przy wyborze oferty komisja przetargowa weźmie pod uwagę zaoferowaną cenę. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą cenę. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Burmistrzowi Miasta Mława przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po ich pisemnej dyspozycji. Wypłata wadiów następuje na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Nabywca jest zobowiązany dokonać wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława, wskazany w protokole z przetargu. Za dokonanie wpłaty uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mława.

Burmistrz Miasta Mława zawiadomi Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:
- nie dokona w terminie wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości,
- nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
Burmistrz Miasta Mława może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.