Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Zarządzenie Burmistrza Leśnej

Dodano: 5 lat temu Czytane: 228

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej określonej granicami działki nr 153 położonej w Grabiszycach Średnich

ZARZĄDZENIE NR 137/2016
BURMISTRZA LEŚNEJ
z dnia 18 lipca 2016r.
w sprawie przeprowadzenia
II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  określonej granicami działki nr 153   położonej w Grabiszycach Średnich.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774z późniejszymi zmianami) w związku z §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 
§ 1
Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 2
Powołuję  komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie: 
1.Przewodniczacy Komisji -Sebastian Fronc
2.Członek Komisji - Krystyna Jarzyna
3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz
4. ² - ………………...
5. ² - …………………
 
§ 3
Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Załącznik  do Zarządzenia Burmistrza Leśnej
Nr137/2016 z dnia 18 lipca  2016r.
BURMISTRZ LEŚNEJ
OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Leśna
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr  153, o powierzchni 2.900m2, położona Grabiszycach Średnich, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, niezabudowana  stanowiąca własność Gminy Leśna, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V wydział ksiąg wieczystych  prowadzi księgę wieczystą JG1L/00020267/5 
1, OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich
2, Przeznaczenie nieruchomości.
MN/4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .
Działka znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej oraz w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych.
Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego  Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015r., opublikowaną w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r.
3,Opis.
Działka nr 153 obręb Grabiszyce Średnie, o powierzchni 2.900m2, w kształcie przypominającym prostokąt, na łagodnym stoku, opadającym w kierunku południowo-wschodnim kierunku strumyka. Działka położona jest w niecce, z trzech stron otoczona wzniesieniami Dojazd do działki nieruchomości drogą lokalną przez most.
4, Cena wywoławcza nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.000zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące 00/100).
Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%.
II przetarg odbędzie się w dniu  14 września 2016r. o godz. 12.00
w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11b
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.300zł w terminie do dnia 07 września  2016r. na  konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr:  69 8392 0004 4200 1368 3000 0010.
I przetarg ogłoszony na dzień 09 czerwca 2016r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść w pieniądzu
UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (330zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.
Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.
Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu w przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży .
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:
-        dowodu wpłaty wadium;
-        dokumentów stwierdzających tożsamość.
Burmistrz Leśnej  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela:
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu  Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11b, tel.: 75 72 11 466
Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip.umlesna.nv.pl/→przetargi®sprzedaż nieruchomości®przetargi 2016
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.