Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Szczecin przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej ulica Wiślana

Dodano: 6 lat temu Czytane: 444

Prezydent Miasta Szczecin ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wiślanej w Szczecinie

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie
przy ul. Wiślanej 41


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 

ogłasza  

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

nr KW

Pow.
(m²)

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza
netto

(zł)

Wadium (zł)

1.

ul. Wiślana 41

123/2

4092

SZ1S/00200053/0

590

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

74 000,-

(siedemdziesiąt cztery tysiące)

7 400,-

(siedem tysięcy czterysta)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19.02.2016 r. O GODZ. 11 00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).

Pierwszy przetarg odbył się w dn. 09.12.2015 r.


Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu)

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.02.2016 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji.

  1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie, uchwalony Uchwałą nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 24.04.2006 r. (publik. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013r., poz. 4534), w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem D.W.1070.MN dla którego plan ustala przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z wyłączeniem usług.
  2. Działka 123/2 z obrębu ewidencyjnego 4092 jest gruntem rolnym o symbolu klaso użytku RVI. Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej nie wymaga decyzji administracyjnej i nie jest związane z naliczeniem należności i opłat rocznych.
  3. Przez działkę przebiega linia napowietrzna 0,4 kV typu AL 4x35 mm2 zasilająca budynki przy ul. Borsuczej, Wiślanej i Magnoliowej.
  4. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  • a/ zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
  • b/  w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,
  • c/ niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
  • d/ przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

5. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo-wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.


6. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu  Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91-42-45-587

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.