Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

WÓJT GMINY KROŚNICE

Dodano: 5 lat temu Czytane: 691

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wierzchowice

Krośnice, 20 lipca 2016 r.
RGMiR.6840.27.3.2015/2016
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.2015.1774 ze zm. ) oraz §3, §4, §5, §6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz.U.2014.1490 ze zm.), zarządzenia nr 140/2015/RGMiR Wójta Gminy Krośnice z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia komunalnego.

WÓJT GMINY KROŚNICE OGŁASZA

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wierzchowice
Położenie Wieś Wierzchowice, Gmina Krośnice, działka nr 123/27 (AM-1) o powierzchni 0,0617 ha. Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Właściciel Gmina Krośnice. Księga wieczysta nr WR1M/00020198/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Lokalizacja
i opis
nieruchomości
Działka położona w centrum wsi, przy głównej ulicy przebiegającej wzdłuż miejscowości - ul. Kościelna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej mieszanej i usługowej.
Opis techniczno-użytkowy: Działka o kształcie zbliżonym do trapezu, położona na opadającym w kierunku południowym terenie, częściowo ogrodzona, niezabudowana, zachwaszczona, z pozostałymi po sadzie drzewami owocowymi, skomunikowana z wojewódzką drogą nr 488 o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci: gazowej, energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, które częściowo zlokalizowane są w działce: gazociąg, wodociąg i kanalizacja sanitarna. Na działce zlokalizowane jest nieczynne szambo i odcinek sieci wodociągowej.
Klasyfikacja gruntów Według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu, jednostka rejestracyjna: 021302_2.0020.G172, działka nr 123/27 (AM-1) sklasyfikowana jako : Ps IVpastwiska trwałe, o pow. 617 m2 .
Przeznaczenie
nieruchomości
Teren, na którym położona jest działka nr 123/27, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą nr XIII/97/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2008 r. roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 203 poz. 2262) zgodnie, z którym działka nr 123/27 w obrębie wsi Wierzchowice, gmina Krośnice jest oznaczona symbolem: U3 - tereny usług, dla których obowiązują następujące rodzaje przeznaczenia:
 1. podstawowe - usługi podstawowe, ponadpodstawowe oraz usługi rzemiosła,
 2. na terenie oznaczonym symbolem U5 jako przeznaczenie równorzędne wyznacza się produkcję rolną, przez co rozumie się obszar, na którym zlokalizowano tereny, obiekty i urządzenia związane z produkcją w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
 3. uzupełniające:
 1. mieszkania towarzyszące, pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego terenu, przy czym:
- powierzchnia użytkowa mieszkania stanowiącego część budynku usługowego nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej tego budynku,
- powierzchnia zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać 30% sumy powierzchni wszystkich budynków usługowych zlokalizowanych na działce budowlanej,
 1. urządzenia sportowo - rekreacyjne
 2. urządzenia towarzyszące oraz zieleń.
Działka leży w układzie urbanistycznym wsi wpisanym do rejestru zabytków, w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej, w strefie podstawowej ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony ekspozycji. Część terenów, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 303 - Krośnice - Pradolina Baryczy Wschód, obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Baryczy", projektowanego - potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Ostoja nad Baryczą", w zasięgu Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", obszaru i terenu górniczego "Wierzchowice".
Cena
nieruchomości
13.390,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych) powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki w dniu sprzedaży nieruchomości, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.).
Informacja o przetargach Terminy poprzednich przetargów: 03 marca 2016 roku, 02 czerwca 2016 r.
Kontakt Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, pokój nr 3, tel. (71) 38 46 038, bpietrzak@ug.krosnice.pl
Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2016 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 ( sala konferencyjna ).
I. Cena wywoławcza wynosi : 13.390,00 zł + 23% podatku VAT od zaoferowanej ceny.
II. Wadium: 1.400,00 zł
III. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 140,00 zł. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Zasady sprzedaży nieruchomości w trybie publicznego otwartego przetargu nieograniczonego.
I. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Krośnice w Banku Spółdzielczym w Krośnicach nr konta 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004.
Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Gminy Krośnice. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć numer działki.
II. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Krośnice, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
III. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
IV. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu oraz w oryginale: osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość.
V. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu.
VI. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – ( t.j. Dz.U.2014.1380 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana.
VII. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia (w dniu przetargu na liście obecności), że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Krośnice w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 - o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2015.2135 ze zm. ) oraz, że zapoznały się z nieruchomością w terenie, ze stanem technicznym budynków i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego orazewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
VIII. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
IX. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Krośnice w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
X. Termin i miejsca zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż do 3-ch tygodni licząc od daty przetargu.
XI. Wójt Gminy Krośnice zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
XII. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 20 lipca 2016r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Gminy w Krośnicach, na stronach internetowych Urzędu: http://krosnice.pl , http://bip.krosnice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej natomiast wyciąg z ogłoszenia w prasie lokalnej „Głos Milicza”.
Uwagi
 1. Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów. Gmina Krośnice nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
 2. Nadto, sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu.
 3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno- prawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.
 4. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.
 5. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność w tym taksa notarialna i opłaty sądowe obciążają nabywcę.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.