Dzisiaj jest: 26.9.2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Urząd Gminy Wielgomłyny

Dodano: 5 lat temu Czytane: 510

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Krzętowskiej 59 w Wielgomłynach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Wielgomłyny, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774), rozporzą-dzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowa-dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały nr XV/15/2016 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 15 marca 2016 r. podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Krzętowskiej 59 w Wielgomłynach, powiat radomszczański w woj. łódzkim.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
W skład nieruchomości wchodzą trzy zabudowane działki geodezyjne oznaczone numerami:
- 1042/18 o powierzchni 0,0952 ha, nr 1042/20 o powierzchni 0,4374 ha dla których w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta numer PT1R/00047636/5. Według katastru nieruchomości, oznaczone są one symbolem Bi - inne tereny zabudowane.
- 1042/6 o powierzchni 0,3114 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku prowadzona jest księga wieczysta numer PT1R/00047713/9. Według katastru nieruchomości, oznaczona jest ona symbolami RV i RVI – grunty orne klasy piątej i szóstej.
 
2. Opis nieruchomości.
Nieruchomość położona jest w Wielgomłynach przy ulicy Krzętowskiej 59, w odległości ok. 1,5 km od centrum tej miejscowości.

Zabudowana następującymi budynkami:
1) Budynkiem dwukondygnacyjnym z warsztatem naprawczym, zapleczem magazynowo- technicznym i administracyjnym o całkowitej powierzchni użytkowej 397,27 m2 w tym:
parter o powierzchni użytkowej 270,97 m2, składającym się z 11 pomieszczeń tj.:
a) wiatrołap o powierzchni 8,45 m2,
b) pomieszczenie wc o powierzchni 2,68 m2,
c) kotłownia o powierzchni 5,67 m2,
d) hala o powierzchni 143,51 m2,
e) przejście komunikacyjne o powierzchni 3,16 m2,
f) przejście komunikacyjne o powierzchni 13,47 m2,
g) pomieszczenie o powierzchni 20,56 m2,
h) pomieszczenie o powierzchni 22,22 m2,
i) pomieszczenie o powierzchni 42,11 m2,
j) pomieszczenie o powierzchni 5,02 m2,
k) pomieszczenie o powierzchni 4,12 m2,
piętro o powierzchni użytkowej 126,30 m2, składające się z 10 pomieszczeń tj.:
a) przejście komunikacyjne o powierzchni 7,85 m2,
b) łazienka o powierzchni 15,56 m2,
c) korytarz o powierzchni 15,23 m2,
d) pomieszczenie o powierzchni 15,22 m2,
e) pomieszczenie o powierzchni 12,28 m2,
f) pomieszczenie o powierzchni 0,58 m2,
g) pomieszczenie o powierzchni 4,23 m2,
h) pomieszczenie o powierzchni 12,44 m2,
i) pomieszczenie o powierzchni 15,44 m2,
j) pomieszczenie o powierzchni 27,47 m2.
2) Budynkiem jednokondygnacyjnym warsztatowym z zapleczem technicznym o powierzchni użytkowej 294,06 m2, składającym się z 12 pomieszczeń tj.:
a) wiatrołap o powierzchni 5,62 m2,
b) pomieszczenie wc o powierzchni 2,10 m2,
c) hala o powierzchni 39,33 m2,
d) hala o powierzchni 82,19 m2,
e) hala o powierzchni 45,72 m2,
f) hala o powierzchni 51,00 m2,
g) pomieszczenie o powierzchni 17,18 m2,
h) pomieszczenie o powierzchni 8,22 m2,
i) pomieszczenie o powierzchni 6,60 m2,
j) pomieszczenie o powierzchni 4,54 m2,
k) pomieszczenie o powierzchni 13,44 m2,
l) pomieszczenie o powierzchni 18,12 m2.
3) Budynkiem jednokondygnacyjnym magazynem paliw o powierzchni użytkowej 23,66 m2, składającego się z 2 pomieszczeń tj.:
a) pomieszczenie o powierzchni 16,74 m2,
b) pomieszczenie o powierzchni 6,92 m2.
4) Budynkiem jednokondygnacyjnym portierni o powierzchni użytkowej 9,86 m2, składającym się z 2 pomieszczeń tj.:
a) wiatrołap o powierzchni 4,07 m2,
b) pomieszczenia o powierzchni 5,79 m2.
Drogi wewnątrz placowe dojazdowe do budynków utwardzone są trylinką. Pozostały grunt nieutwardzony. Budynki wyposażone są w instalację elektryczną. Budynki opisane w pkt 2 ppkt 1 i 2 wyposażone są również w instalację wodno-kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szamba wybudowanego na tej nieruchomości. Nieruchomość zaopatrywana jest w wodę z sieci wodociągowej poprzez przyłącze i za zgodą właścicieli sąsiedniej nieruchomości. Istnieje możliwość korzystania z własnej studni głębinowej jak również wykonania bezpośredniego przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej.
Nieruchomość wyposażona jest w wagę najazdową o nośności 20 ton oraz podpory betonowe pod zbiornik gazu 4850 l. i pod pompy.

3. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób i termin jej zagospodarowania.
Dla ww. nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielgomłyny, zgodnie z funkcją podstawową nieruchomość przeznaczona jest jako teren zabudowy produkcyjno – usługowej, składów i magazynów. Funkcje towarzyszącą lub uzupełniającą stanowi:
a) teren urządzeń i obiektów zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz gospodarki ściekowej.
b) teren obsługi komunikacji.
Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z jej przeznaczeniem.
Natomiast zagospodarowanie powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4–ch lat liczone od daty spisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

4. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

5. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.
Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży opublikowana została na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wielgomłynach www.wielgomlyny.bip.net.pl dnia 03.06.2016 roku, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wielgomłynach oraz sołectwach na terenie gminy Wielgomłyny dnia 03.06.2016 roku i w prasie o zasięgu powiatu radomszczańskiego w gazecie „Co Nowego” emisja dnia 10.06.2016 roku.

6. Cena nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 500.000,00 złotych brutto.

7. Możliwości, termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opisanych „I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wielgomłynach przy ulicy Krzętowskiej 59” (osobiście, za pośrednictwem poczty, firm kurierskich) w terminie do dnia 22.09.2016 roku do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wielgomłyny, ul. Rynek 1, pokój nr 5 (sekretariat).
Oferta powinna zawierać wszystkie elementy opisane w §5 regulaminu przeprowadzenia I nieograniczonego pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Wielgomłynach przy ulicy Krzętowskiej 59, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Wielgomłyny z dnia 2 czerwca 2016 r. opublikowanego na stronie www.wielgomlyny.bip.net.pl w zakładce Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny tj.:
1) imię i nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
2) datę sporządzenia oferty.
3) sposób zagospodarowania nieruchomości w tym obiektów budowlanych wymienionych w §1 regulaminu wraz podaniem szacunkowych kosztów i okresu realizacji.
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektów budowlanych oraz granicami nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
7) kopię dowodu uiszczenia wadium.

8. Termin i miejsce części jawnej przetargu.
Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22.09.2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wielgomłynach, ulica Rynek 1, budynek II, sala posiedzeń I piętro.

9. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Wielgomłynach, pokój nr 6, tel. 44/787-10-87 wew. 105 w godz. 8.00 – 15.00.
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU:
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej w dniu 19.09. 2016 roku do godz. 13:00 przelewem na rachunek Urzędu Gminy Wielgomłyny nr 15 8973 0003 0030 0030 0491 0009 otwarty w BSZP O/Wielgomłyny w kwocie 75.000,00 złotych. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zamknięciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyli się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę Wielgomłyny.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
Podmioty zagraniczne winny przedłożyć zezwolenie stosownie do przepisów opublikowanych w Dz. U. z 2014 roku poz. 1380.
Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Należność za nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. 

10. Komisja przetargowa dokona szczegółowej analizy ofert oraz wybierze najkorzystniejszą z nich biorąc pod uwagę zaoferowaną cenę. Komisja przetargowa może nie wybrać żadnej ze złożonych ofert. 

11. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 19.07.2016 roku do dnia 21.09. 2016 roku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

12. Protokół z przetargu stanowi podstawę spisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Koszt spisania aktu ponosi kupujący. 

13. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.