Dzisiaj jest: 3.8.2021, imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

TAURON Dystrybucja SA

Dodano: 5 lat temu Czytane: 800

Zbycie prawa własności samodzielnego lokalu użytkowego

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze ogłasza VI nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Wojcieszowie przy ul. Gminnej 4 po byłym Pogotowiu Energetycznym.
 
Przedmiotem przetargu jest zbycie:
- prawa własności samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 61,90 m2 wraz z udziałem w wysokości 2629/10000 w prawie wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 253/6 i działka nr 253/8 o łącznej powierzchni 141 m2,
- prawa własności budynku garażowego o powierzchni użytkowej 29,70 m2 wraz z prawem wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 253/7 o powierzchni 746 m2.Tauron Dystrybucja przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Wojcieszowie1. Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra.
2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie VI nieograniczonego przetargu pisemnego i odbędzie się dnia 26.08.2016 r. o godzinie 12:00 w pokoju nr 006, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, do dnia 25.08.2016 r. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek prowadzącego przetarg.
4. Wadium wnosi się przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, mBank nr 39 1140 1078 0000 4077 2300 2001,z adnotacją: „wadium do VI przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Wojcieszowie - PE”.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone przelewem niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
7. Wadium przepada na rzecz Spółki prowadzącej przetarg, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
8. Składana oferta powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, nr PESEL (oraz nr NIP oferenta jeśli posiada), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy,
b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
d) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
g) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) i sposób zapłaty,
h) dowód wpłaty wadium,
i) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
9. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 t.j. z późn.zm.), zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
10. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
12. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.
14. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
15. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć: „VI nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonych w Wojcieszowie - PE. Nie otwierać przed 26.08.2016 r. godz. 12:00”.
16. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
17. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
18. Oferty należy składać do dnia 26.08.2016 r. do godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się przy ul. Bogusławskiego 32 w Jeleniej Górze.
19. Przy otwarciu ofert mogą być obecni wyłącznie członkowie Komisji Przetargowej.
20. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
21. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne.
22. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji. Komisja Przetargowa zawiadomi oferentówo terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji.
23. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 21 dni od daty otwarcia ofert. Nabywca otrzyma informację o terminie zawarcia umowyw formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w Jeleniej Górze.
24. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
25. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
26. Nabywca nieruchomości, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikającez wyboru oferty oraz złożone wadium.
27. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi, po zapłaceniu ceny nabycia, w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
28. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
29. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
30. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod numerem telefonu: 75 88 91 203 lub 75 88 91 205 - do dnia 25.08.2016 r.
31. Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela w dni robocze od godz.: 7:00 do 15:00: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Wydział Organizacji i Administracji, tel. 75 88 91 203 lub 75 88 91 205.
 Tauron Dystrybucja aktualne przetargi na sprzedaż nieruchomości

 
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 889 12 00, fax +48 75 752 43 70
www.tauron-dystrybucja.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.