Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Szczecin przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Miodowej

Dodano: 6 lat temu Czytane: 357

Nieruchomość położona przy ulicy Miodowej w Szczecinie

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Miodowej 82


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne
 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

OGŁASZA

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

(nr obrębu)

nr KW

Pow.

łączna w

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości netto
(zł)

Wadium

(zł)

1.

ul. Miodowa 82

45/3

(2012)

SZ1S/00189195/3

902

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

232 000,00

(słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące)

23 200,00

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19.02.2016 r. O GODZ 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).
 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu)

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin: Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia  12.02.2016 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.


Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXII/571/08  z dn. 19.05.2008 Rady Miasta Szczecin w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów-Andersena” w Szczecinie (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopom. z 2008 r. Nr 58, poz. 1331)  przedmiotowy teren znajduje sięw granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.O.3036.MN,U  dla którego plan ustala przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: wolno stojąca, bliźniacza.
 2. Działka 45/3 z obrębu ewidencyjnego 2012 jest gruntem rolnym o symbolu klaso użytku S-RIVa. Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej nie wymaga decyzji administracyjnej i nie jest związane z naliczeniem należności i opłat rocznych.
 3. Na granicy działki 45/3  posadowiony jest budynek o adresie Miodowa 80a, którego okap wraz z odwodnieniem znajdują się nad terenem zbywanej działki.
 4. Nabywca nieruchomości gruntowej
 5. zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do przebiegających przez działki sieci uzbrojenia podziemnego w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji
  i wymiany a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży je na własny koszt
  w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
 6. przejmie obowiązek usunięcia z terenu bezumownych użytkowników;
 7. niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
 8. realizując inwestycje na przedmiotowym terenie, zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami i przepisami.
 9. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo-wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
 10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu  Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91-42-45-587


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.