Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Ogłoszenie Burmistrza Zbąszynka

Dodano: 5 lat temu Czytane: 286

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Zbąszynek

W Y K A Z
Burmistrz Zbąszynka
p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j a w i a d o m o ś c i
że przeznacza do  s p r z e d a ż y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Zbąszynek  oznaczonej  geodezyjnie numerem działki   
21/19  o  pow. 1,8868ha
Sąd Rejonowy w Świebodzinie  V Wydział Ksiąg Wieczystych dla wymienionej wyżej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr  ZG1S/00042988/4 - w  dziale II podanej  księgi wieczystej jako właściciel gruntu wpisany jest Skarb Państwa – wieczysty użytkownik Gmina Zbąszynek.  Przewiedziane do zbycia prawo użytkowania wieczystego nieruchomości jest wolne od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.
Zgodnie z zapisem nieobowiązującego planu miejscowego zagospodarowania  przestrzennego wyszczególniona wyżej nieruchomość oznaczona jest symbolem „KK –  tereny komunikacji kolejowej, przewidziane pod działalność inwestycyjną. Nieruchomość  położona jest w terenach zurbanizowanych pokolejowych, posiada dostęp do drogi publicznej  o nawierzchni utwardzonej.  Aktualnie działka jest niezagospodarowana . Istnieje  możliwość przyłączenia  do  istniejących mediów tj. sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej.    
 
C e n a    r y n k o w a   nieruchomości   360 000
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 przepisów  ustawy z dnia 11 marca 2004r.  o podatku od towarów i usług tj. .Dz.U z 2016r. poz. 710 sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania prawa użytkowania wieczystego opłatę roczną  na rzecz Skarbu Państwa . Opłaty roczne wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Wysokość stawki procentowej i wysokość należnej opłaty rocznej  z tytułu użytkowania wieczystego  gruntu ustali Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.  
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 1774 z późniejszymi zmianami )  mogą składać wnioski  o nabycie nieruchomości  w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku .  
W myśl art. 35 ust.2 pkt.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie
  2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą
Termin składania wniosków przez  osoby uprawnione kończy się dnia  01 września 2016r.
                   
Dodatkowe informacje na temat sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w terenach pokolejowych  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego   można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,  biuro nr 17 lub telefonicznie pod nr  68 3849140 wew. 37.
Wykaz podano do publicznej  wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu (wewnątrz budynku urzędu) oraz na tablicach ogłoszeniowych  na zewnątrz przed budynkiem urzędu. Poza tym wykaz zamieszczono  na stronie internetowej gminy www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl  .
Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od 20 lipca 2016r   do dnia  01 września 2016r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.