Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Dodano: 5 lat temu Czytane: 232

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina ogłasza
pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
:
 
ZNAK SPRAWY:
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji gruntów i budynków
Cena wywoławcza Wysokość wadium Termin wpłaty wadium i złożenia oferty Termin części jawnej przetargu
GN.6840.27.2016
obręb: Murowana Goślina
arkusz: 17
działka nr: 1036/10
powierzchnia: 0,0643 ha
KW PO1P/00103611/2
właściciel: Gmina Murowana Goślina
100.000,00 zł brutto 10.000,00 zł do 5 sierpnia (piątek)
2016 r.
10 sierpnia
 2016 r.
 godz.10.00
GN.6840.28.2016
obręb: Murowana Goślina
arkusz: 17
działka nr: 1036/12
powierzchnia: 0,0531 ha
KW PO1P/00103611/2
właściciel: Gmina Murowana Goślina
83.000,00 zł brutto
               
8.300,00 zł do 5 sierpnia (piątek)
2016 r.
10 sierpnia
 2016 r.
 godz.10.15
GN.6840.29.2016
obręb: Murowana Goślina
arkusz: 17
działka nr: 1036/11
powierzchnia: 0,0503 ha
KW PO1P/00103611/2
właściciel: Gmina Murowana Goślina
80.000,00 zł brutto
               
8.000,00 zł do 5 sierpnia (piątek)
2016 r.
10 sierpnia
 2016 r.
 godz.10.30
LINK DO STRONY:
Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – miejscowość Murowana Goślina, os. Zielone Wzgórza, ul. Wiosenna;
właściciel – Gmina Murowana Goślina;
uzbrojenie –  w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gaz;
dojazd – ul. Wiosenna.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działki o numerach 1036/10, 1036/12, 1036/11 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XII/90/2015 z dnia 22 września 2015 r. i oznaczona jest  jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 6MN.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął 22.06.2016 r.
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.
Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Do dnia 5 sierpnia 2016 r., do godz. 13.00, Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, parter, pokój nr 3, 62-095 Murowana Goślina.
Termin i miejsce części jawnej przetargu:
10 sierpnia 2016 r., pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina.
Wysokość WADIUM, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
- aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu
w terminie do dnia 5sierpnia 2016 r.,

- wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko – Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek,
- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego,
- pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Forma i tryb zbycia: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
Termin płatności:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 8 923 622, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.
Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie stanowiącej działki nr  1036/10, 1036/12, 1036/11.
  1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „ Przetarg – Murowana Goślina działka nr ……” należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pokój nr 3, do dnia 5 sierpnia 2016 r., do godziny 13.00.
  2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na jedną działkę.
  3. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną działkę należy wypełnić odpowiednią ilość formularzy – osobno dla każdej działki. Formularze mogą zostać złożone w jednej kopercie z uwzględnieniem numeru nieruchomości.
  4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Oferta powinna być opracowana zgodnie z warunkami przetargu.
  6. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
  7. Oferta powinna zawierać między innymi (zgłoszenie do udziału w przetargu - Załącznik nr 1 do  Regulaminu):
a) imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) dowód wpłaty wadium i wskazanie nr rachunku bankowego do zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu;
e) oferowaną cenę wyższą od wywoławczej (liczbowo i słownie) oraz sposób jej zapłaty;
8.     Kryteria oceny ofert: cena nieruchomości.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.