Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Wójt Gminy Czernica

Dodano: 5 lat temu Czytane: 331

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wojnowice

Czernica 22.07.2016 r.
GKiI.6840.10.1.2016.SR
Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wojnowice. 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 225/84 o powierzchni 0,1097 ha.
Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00029941/1 

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55 000 PLN ( netto )
- wadium: 6 000 PLN
- wysokość minimalnego postąpienia: 600 PLN 

Nieruchomość położona jest we wschodniej części układu osadniczego wsi Wojnowice, w odległości ok. 350 m od głównej drogi we wsi – ulicy Jelczańskiej. Dojazd prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. W najbliższym otoczeniu nieruchomości występują głównie tereny z działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, a część działek jest już zabudowana. W bliskim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw dla dzieci.
W niewielkiej odległości, rozpościerają się także duże kompleksy leśne. Sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz) poprowadzone bądź zaprojektowane są w ciągu drogi dojazdowej. Istnieje też możliwość podłączenia do sieci elektro-energetycznej. Zbywana działka nie posiada ogrodzenia, ma kształt trapezowy i położona jest w terenie płaskim. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Czernica Nr XXXVII/321/2010 z dnia 19 października 2010 r. działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą. Lokalizację nieruchomości należy uznać za korzystną dla przewidywanego sposobu zagospodarowania. 

Przetarg odbędzie się 6 września 2016 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica w Sali nr 19 (sala konferencyjna). 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
- dowodu wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych),
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz.1142).
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 225/84”. 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 1 września 2016 r. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (Dz.U z 2014 r. poz. 1380). 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
  • podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %
  • koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 500 PLN
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czernica w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, w pokoju nr 11, lub pod numerem tel: 502-735-269.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.