Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Polski Koks S.A.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 258

SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W POSTACI ZAKŁADU PRODUKCJI KOMPOZYTOWYCH PALIW STAŁYCH ZLOKALIZOWANEGO W SUSZCU

Polski Koks S.A.
40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 41, tel. (032) +48 32 357 09 00, fax (032) +48 32 357 09 08

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
 W POSTACI ZAKŁADU PRODUKCJI KOMPOZYTOWYCH PALIW STAŁYCH
 ZLOKALIZOWANEGO W SUSZCU, UL. PIASKOWA 35. 
Przetarg przeprowadzony będzie na warunkach określonych w „Regulaminie postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych zlokalizowanego w Suszcu, ul. Piaskowa 35..
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Koksu S.A. www.polskikoks.pl. 
 
Przedmiot przetargu:
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych zlokalizowanego w Suszcu przy ulicy Piaskowej 35. 

Cena wywoławcza: 9 813 200,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście złotych 00/100).
 
Składniki wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowią:
 1. Prawo dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW Nr KA1P/00037197/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, do której prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności posadowionych na niej nieruchomości budynkowych przysługuje Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. oraz prawo dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00063768/7, stanowiącej własność Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. , będące przedmiotem zawartej pomiędzy Spółką Energetyczną Jastrzębie S.A. a Polski Koks S.A. Umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z 22 czerwca 2012.
 2. Nakłady Polskiego Koksu S.A. w obiekty budowlane o charakterze produkcyjno-biurowo-magazynowym i technicznym, zabudowane na nieruchomościach gruntowych opisanych w pkt. 1.
 3. Maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy, wyposażenie stanowiące własność spółki Polski Koks S.A.
 4. Wartości niematerialne i prawne.
 5. Zapasy materiałów i surowców .
 6. Prawa i obowiązki wynikające z Umów. 

Ze sprzedaży wyłączone są środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. 

Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych składników majątkowych. 

Szczegółowy wykaz składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa zamieszczony jest w Ofercie sprzedaży dostępnej na stronie internetowej www.polskikoks.pl. 

Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych został oddany do użytku w dniu 20.12.2013r.
Prezentacja zakładu i jego produktów dostępna jest na stronie www.varmo.com.pl.
 
Podstawowe warunki przystąpienia do przetargu :
 1. Złożenie w siedzibie Spółki Polski Koks S.A., 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 41, pokój nr 308, III piętro, w terminie do dnia 8 września 2016 roku, do godziny 10.00, oferty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych zlokalizowanego w Suszcu przy ulicy Piaskowej 35.”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2016 r. o godz. 11.00 bez udziału oferentów.
 2. Wadium w kwocie 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) płatne na rachunek Spółki Polski Koks S.A. w mBank S.A.nr 10 1140 1078 0000 3351 1200 1001 najpóźniej do dnia 7 września 2016 r., z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ZPKPS w Suszcu”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, znajdzie się na rachunku ogłaszającego przetarg. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki Polski Koks S.A., jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lub przyrzeczonej umowy sprzedaży.
 3. Okres ważności oferty: 90 dni od daty wskazanej w ogłoszeniu do składania ofert. 
 
Podstawowe zastrzeżenia:
 1. Spółka zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu i jego warunków.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty i do odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Spółka niezwłocznie zwraca oferentowi wadium, a w razie wniesienia należnej kwoty, Spółka zwraca także tę kwotę.
 3. Spółka zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji. 
 
Informacje dodatkowe:
Przedmiot przetargu można oglądać w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego składanie ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji z Kierownikiem Zakładu nr tel. 32 357 09 40, 32 357 09 80 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży udziela się pod numerem telefonu 32 357 09 10.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.