Dzisiaj jest: 3.8.2021, imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

Urząd Miasta Jaworzno

Dodano: 5 lat temu Czytane: 666

Sprzedaż działek w obr. geod. 153 m. Jaworzna

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA


o g ł a s z a
pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr nr 109, 121, 133,
 136, 137, 139, 142, 143, 144 w obr. geod. 153 m. Jaworzna, położonych w rejonie ulic
 Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie.
Oznaczenie nieruchomości:
1. dz. nr 109 o pow. 6223 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
2. dz. nr 121 o pow. 3742 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
3. dz. nr 133 o pow. 3498 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
4. dz. nr 136 o pow. 10841 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
5. dz. nr 137 o pow. 4000 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
6. dz. nr 139 o pow. 5034 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
7. dz. nr 142 o pow. 8000 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
8. dz. nr 143 o pow. 8000 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
9. dz. nr 144 o pow. 8000 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
położone w rejonie ulic Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna.
Opisane działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00044433/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.
Opis nieruchomości: Działki niezabudowane, zlokalizowane w Jaworznie, wzdłuż drogi o nawierzchni asfaltowej, na terenie strefy Przemysłowa II, której granicę wyznacza: od północy – linia kolejowa i zabudowa przy ul. Bema, od wschodu – ul. Orzeszkowej, od południa ul. Wojska Polskiego i granica lasu (pomiędzy ul. Wojska Polskiego i linią kolejową). Działki posiadają regularne kształty i powierzchnie optymalne z punktu widzenia przeznaczenia nieruchomości. Działki porośnięte roślinnością niską, częściowo zadrzewione i zakrzewione. W pobliżu zlokalizowane są niezabudowane i niezagospodarowane tereny inwestycyjne oraz zabudowa mieszkaniowa i użytkowa. Na działkach zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna (dz. nr: 109, 136, 137), teletechniczna (dz. nr: 109, 133, 142, 143, 144), kanalizacyjna (dz. nr: 137, 142, 143, 144), wodociągowa (dz. nr: 109, 133, 136, 139, 142, 143, 144). Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: teletechniczna, elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
- działki nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem innych zobowiązań.
Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych „Zachód”:
? 11PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej (działki nr nr 137, 139, 142, 143, 144),
? 9PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej (działka nr 136),
? 10PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej (działki nr nr 121, 133),
? 8U – tereny nieuciążliwej zabudowy usługowej (działka nr 109),
? 10KDD1/2 – drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych (niewielki fragment działki nr 121),
? 6 KDL 1/2 – tereny dróg lokalnych (działka nr 137).
Strefa od 1U do 27U - przeznaczenie pod nieuciążliwą zabudowę usługową. Ustala się:
1) realizację nowej zabudowy oraz możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie,
2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny – maksymalnie 0,7,
3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej lub terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny – 15 %,
4) budynki usługowe o maksymalnej wysokości dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U do 9U - 12 m, dla pozostałych terenów 15 m,
5) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki według wskaźnika: 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług,
6) minimalną powierzchnię działki budowlanej przy nowych podziałach geodezyjnych dla terenów od 1U do 9U - 2 000 m2.
Dla ww. terenów ustala się zakaz:
1) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła) i blach,
2) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych,
3) lokalizacji baz, składów i magazynów z wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U do 9U.
Strefa od 1PU do 15PU - przeznaczenie pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę usługową. Ustala się:
1) realizację nowej zabudowy oraz możliwość przebudowy, rozbudowy i odbudowy istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie,
2) maksymalną wysokość budynków:
a) budynki o funkcji produkcyjnej - 15,0 m,
b) budynki pozostałe - 12,0 m,
3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny – maksymalnie 0,7,
4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej lub terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny – 10 %,
5) wymagane jest wydzielenie miejsc postojowych według wskaźnika: 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług plus 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,
6) minimalną powierzchnię działki budowlanej przy nowych podziałach geodezyjnych:
a) 2 000 m2 dla terenów 6PU, 7PU i 10PU,
b) 4 000 m2 dla terenów 8PU, 9PU i 11PU.
Dla ww. terenów ustala się zakaz:
1) lokalizacji usług użyteczności publicznej,
2) nadbudowy istniejących obiektów powyżej parametru określonego w ust. 2,
3) stosowania listew plastikowych jako materiałów elewacyjnych,
4) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła) i blach.
Strefa od 1KDL1/2 do 9KDL1/2 - drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, co oznacza że przy realizacji nowych, modernizacji lub przebudowie istniejących ulic obowiązują następujące ustalenia:
1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy lokalnej,
2) szerokość w liniach rozgraniczających – 12,0 m, a dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL –15 m,
3) obustronne chodniki dla pieszych,
4) dla 8KDL1/2 jednostronnie prowadzona dwukierunkowa ścieżka rowerowa.
Strefa od 1KDD1/2 do 18KDD1/2 - drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, co oznacza że przy realizacji nowych i modernizacji lub przebudowie istniejących ulic obowiązują następujące ustalenia:
1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy dojazdowej,
2) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,
3) jednostronny chodnik dla pieszych.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łubowiec” - dotyczy niewielkiego fragmentu działki oznaczonej nr 109: 1KDL+T – drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych z linią tramwajową wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej.
Strefa 1KDL+T i 2KDL+T - drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych z linią tramwajową wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, co oznacza, że przy realizacji nowej lub przebudowie istniejącej ulicy obowiązują następujące ustalenia: 1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy lokalnej, 2) szerokość w liniach rozgraniczających dróg: 1KDL+T – 18,0 m, 2KDL+T - 16,0 m, 3) co najmniej jednostronnie chodnik dla pieszych. Dla ww. terenu, ustala się nakaz zabezpieczenia sąsiednich terenów zabudowy mieszkaniowej przed uciążliwością akustyczną linii tramwajowej.
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDL+T dopuszcza się funkcjonowanie istniejącej jednotorowej linii kolejowej z możliwością prowadzenia robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem linii kolejowej oraz budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Południe”:
? 1 KDDP 2/2 - dotyczy niewielkich fragmentów działek oznaczonych nr 142, 143, 144.
Strefa 1 KDDP 2/2 - droga publiczna o funkcji ulicy głównej ruchu przyspieszonego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, co oznacza, że przy przebudowie istniejącej ulicy Wojska Polskiego obowiązują następujące ustalenia:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 40,0 m,
2) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy głównej ruchu przyśpieszonego,
3) obustronnie chodniki dla pieszych,
4) jednostronnie prowadzona dwukierunkowa ścieżka rowerowa, dopuszcza się jednostronnie ciąg pieszo -rowerowy,
5) skrzyżowania z istniejącymi ulicami: Martyniaków i Energetyków,
6) skrzyżowanie w poziomie z linią kolejową oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KK.
Oznaczenia graficzne wg rysunku planu:
- dz. nr 121 położona jest w granicach terenu górniczego „Jaworzno III” zlikwidowanej KWK Jan Kanty,w granicach klasy IIa dużych zagrożeń deformacjami nieciągłymi oraz w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (dawny GZWP C/2 Tychy – Siersza),
- dz. nr nr 109, 136 położone są w granicach terenu górniczego „Jaworzno III” zlikwidowanej KWK Jan Kanty, w granicach klas IIa dużych oraz IIc niewielkich zagrożeń deformacjami nieciągłymi oraz w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (dawny GZWP C/2 Tychy – Siersza),
- dz. n nr 142, 143, 144 położone są w granicach terenu górniczego „Jaworzno III” zlikwidowanej KWK Jan Kanty, częściowo w granicach klasy IIb znacznych zagrożeń oraz częściowo poza granicami zagrożeń deformacjami nieciągłymi oraz w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (dawny GZWP C/2 Tychy – Siersza),
- dz. nr nr 133, 137, 139 położone są w granicach terenu górniczego „Jaworzno III” zlikwidowanej KWK Jan Kanty, w granicach klas IIa dużych oraz IIb znacznych zagrożeń deformacjami nieciągłymi oraz w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (dawny GZWP C/2 Tychy – Siersza) ,
- dz. nr nr 136, 139, 142, 143, 144 - nieprzekraczalne linie zabudowy,
- dz. nr nr 139, 142, 143, 144 - magistrala wodociągowa do likwidacji,
- dz. nr nr 121, 137 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
- dz. nr 136 – zlikwidowane szyby i szybiki,
- dz. nr 121 – drogi dojazdowe.
Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).
Ceny wywoławcze działek (netto):
1. nr 109 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 819.000,00 zł,
2. nr 121 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 493.000,00 zł,
3. nr 133 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 461.000,00 zł,
4. nr 136 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 1.427.000,00 zł,
5. nr 137 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 527.000,00 zł,
6. nr 139 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 663.000,00 zł,
7.nr 142 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 1.053.000,00 zł,
8. nr 143 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 1.053.000,00 zł,
9. nr 144 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 1.053.000,00 zł.
Do cen nieruchomości, uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin i miejsce przetargów: 28 września 2016 r. sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:30.

Wadia:
1. nr 109 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 122.000,00 zł,
2. nr 121 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 74.000,00 zł,
3. nr 133 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 70.000,00 zł,
4. nr 136 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 214.000,00 zł,
5. nr 137 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 80.000,00 zł,
6. nr 139 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 99.000,00 zł,
7. nr 142 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 158.000,00 zł,
8. nr 143 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 159.000,00 zł,
9. nr 144 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 157.000,00 zł.
Wadium (w ustalonej wyżej wysokości) w pieniądzu wnieść należy w terminie do 21 września 2016 r. w kasach Urzędu Miejskiego w Jaworznie lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem: „Przetarg – działka nr ... w obr. geod. 153 m. Jaworzna.” (w miejsce kropek wpisać należy nr działki, której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, po zawarciu umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi, ale jej nie podpisze.
Prezydent Miasta Jaworzna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Warunki uczestnictwa w przetargu: przed otwarciem przetargu, uczestnik przetargu winien przedstawić komisji przetargowej:
• dokument tożsamości,
• pisemne pełnomocnictwo do występowania w imieniu mocodawcy, w przypadku działania przez pełnomocnika,
• w przypadku małżonków pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,
• w przypadku przedsiębiorców, aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu,
• wypełniony formularz zgłoszenia udziału w przetargu, podpisany własnoręcznie lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.jaworzno.pl w zakładce „Komunikaty i obwieszczenia” – „Nieruchomości”, w Wydziale Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Górników 5, pok. 19 oraz w Punkcie Informacyjnym budynku głównego UM ul. Grunwaldzka 33.
Dodatkowe informacje:
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Działki zostały wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zarządzeniem Nr ON.0050.168.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Z dniem 1 lipca 2016 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
Cena działek nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywców nieruchomości.
Cena nieruchomości uzyskana w przetargu, podlega zapłacie nie wcześniej niż na 5 dni i nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku zapłaty przelewem, za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należnej kwoty na rachunek Gminy.
O terminie spisania umowy, w formie aktu notarialnego nabywca nieruchomości powiadomiony zostanie pisemnie, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Prezydent Miasta Jaworzna może odwołać przetarg, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

Informacje dot. przetargu uzyskać można w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, pok. 19, tel. 61-81-636 w godzinach pracy Urzędu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.