Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Preyzdent Miasta Jaworzna

Dodano: 5 lat temu Czytane: 366

Sprzedaż działek nr nr 112, 113, 117, 123, 126 w obr. Geod. 153 m. Jaworzna, położonych w rejonie ulic Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
o g ł a s z a
pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr nr 112, 113, 117, 123, 126 w
 obr. Geod. 153 m. Jaworzna, położonych w rejonie ulic Bema, Orzeszkowej i Wojska
 Polskiego w Jaworznie. 

Oznaczenie nieruchomości:
1. dz. nr 112 o pow. 2000 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
2. dz. nr 113 o pow. 2000 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
3. dz. nr 117 o pow. 2230 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
4. dz. nr 123 o pow. 2000 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
5. dz. nr 126 o pow. 2297 m2 w obr. geod. 153 m. Jaworzna,
położone w rejonie ulic Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie, stanowiące własność Gminy Miasta Jaworzna.
Opisane działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00044433/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: Działki niezabudowane, zlokalizowane w Jaworznie, wzdłuż drogi o nawierzchni asfaltowej, na terenie strefy Przemysłowa II, której granicę wyznacza: od północy – linia kolejowa i zabudowa przy ul. Bema, od wschodu – ul. Orzeszkowej, od południa ul. Wojska Polskiego i granica lasu (pomiędzy ul. Wojska Polskiego i linią kolejową). Działki posiadają regularne kształty i powierzchnie optymalne z punktu widzenia przeznaczenia nieruchomości. Działki porośnięte roślinnością niską, częściowo zadrzewione i zakrzewione. W pobliżu zlokalizowane są niezabudowane i niezagospodarowane tereny inwestycyjne oraz zabudowa mieszkaniowa i użytkowa. Na działkach zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna (dz. nr: 112, 113, 117), kanalizacyjna (dz. nr: 117).
Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: teletechniczna, elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
- działki nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych „Zachód” w Jaworznie:
➢ 10PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej (działki nr nr 123, 126),
➢ 9U – tereny nieuciążliwej zabudowy usługowej (działka nr 117),
➢ 8U – tereny nieuciążliwej zabudowy usługowej (działki nr nr 112, 113),
➢ 10KDD1/2 – drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych (niewielki fragment działki nr 123).

Strefa od 1U do 27U - przeznaczenie pod nieuciążliwą zabudowę usługową. Ustala się:
1) realizację nowej zabudowy oraz możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie,
2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny – maksymalnie 0,7,
3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej lub terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny – 15 %,
4) budynki usługowe o maksymalnej wysokości dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U do 9U - 12 m, dla pozostałych terenów 15 m,
5) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki według wskaźnika:
3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług,
6) minimalną powierzchnię działki budowlanej przy nowych podziałach geodezyjnych dla terenów od 1U do 9U - 2 000 m2.
Dla ww. terenów ustala się zakaz:
1) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła) i blach,
2) stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych,
3) lokalizacji baz, składów i magazynów z wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U do 9U.

Strefa od 1PU do 15PU - przeznaczenie pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę usługową. Ustala się:
1) realizację nowej zabudowy oraz możliwość przebudowy, rozbudowy i odbudowy istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie,
2) maksymalną wysokość budynków:
a) budynki o funkcji produkcyjnej - 15,0 m,
b) budynki pozostałe - 12,0 m,
3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny – maksymalnie 0,7,
4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej lub terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny – 10 %,
5) wymagane jest wydzielenie miejsc postojowych według wskaźnika: 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej usług plus 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,
6) minimalną powierzchnię działki budowlanej przy nowych podziałach geodezyjnych:
a) 2 000 m2 dla terenów 6PU, 7PU i 10PU,
b) 4 000 m2 dla terenów 8PU, 9PU i 11PU.
Dla ww. terenów ustala się zakaz:
1) lokalizacji usług użyteczności publicznej,
2) nadbudowy istniejących obiektów powyżej parametru określonego w ust. 2,
3) stosowania listew plastikowych jako materiałów elewacyjnych,
4) budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (przęsła) i blach.

Strefa od 1KDD1/2 do 18KDD1/2 - drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, co oznacza że przy realizacji nowych i modernizacji lub przebudowie istniejących ulic obowiązują następujące ustalenia:
1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy dojazdowej,
2) szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,
3) jednostronny chodnik dla pieszych.

Oznaczenia graficzne wg rysunku planu:
- dz. nr nr 113, 112, 117 położone są w granicach terenu górniczego „Jaworzno III” zlikwidowanej KWK Jan Kanty,
w granicach klasy IIa dużych zagrożeń deformacjami nieciągłymi oraz w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (dawny GZWP C/2 Tychy – Siersza),
- dz. nr 126 położona jest w granicach terenu górniczego „Jaworzno III” zlikwidowanej KWK Jan Kanty, w granicach klas IIa dużych oraz IIc niewielkich zagrożeń deformacjami nieciągłymi oraz w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (dawny GZWP C/2 Tychy – Siersza),
- dz. nr 123 położona jest w granicach terenu górniczego „Jaworzno III” zlikwidowanej KWK Jan Kanty, w granicach klas IIa dużych oraz IIb znacznych zagrożeń deformacjami nieciągłymi oraz w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (dawny GZWP C/2 Tychy – Siersza),
- dz. nr 123 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
- dz. nr 123 – drogi dojazdowe.

Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624). 

Ceny wywoławcze działek (netto):
1. nr 112 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 263.000,00 zł,
2. nr 113 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 263.000,00 zł,
3. nr 117 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 294.000,00 zł,
4. nr 123 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 263.000,00 zł,
5. nr 126 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 302.000,00 zł.
Do cen nieruchomości, uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Termin i miejsce przetargów: 7 września 2016 r. sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, od godziny 10:30.

Wadia:
1. nr 112 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 40.000,00 zł,
2. nr 113 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 41.000,00 zł,
3. nr 117 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 44.000,00 zł,
4. nr 123 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 42.000,00 zł,
5. nr 126 w obr. geod. 153 m. Jaworzna – 45.000,00 zł.

Wadium (w ustalonej wyżej wysokości) w pieniądzu wnieść należy w terminie do 31 sierpnia 2016 r. w kasach Urzędu Miejskiego w Jaworznie lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem:
„Przetarg – działka nr ... w obr. geod. 153 m. Jaworzna.” (w miejsce kropek wpisać należy nr działki, której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, po zawarciu umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi, ale jej nie podpisze. Prezydent Miasta Jaworzna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu : przed otwarciem przetargu, uczestnik przetargu winien przedstawić komisji przetargowej:
• dokument tożsamości,
• pisemne pełnomocnictwo do występowania w imieniu mocodawcy, w przypadku działania przez pełnomocnika,
• w przypadku małżonków pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,
• w przypadku przedsiębiorców, aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu,
• wypełniony formularz zgłoszenia udziału w przetargu, podpisany własnoręcznie lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.jaworzno.pl w zakładce „Komunikaty i obwieszczenia” – „Nieruchomości”, w Wydziale Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Górników 5, pok. 19 oraz w Punkcie Informacyjnym budynku głównego UM ul. Grunwaldzka 33.

Dodatkowe informacje:
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Działki zostały wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zarządzeniem Nr ON.0050.168.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 kwietnia 2016 r.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Z dniem 1 lipca 2016 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

Cena działek nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywców nieruchomości.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu, podlega zapłacie nie wcześniej niż na 5 dni i nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku zapłaty przelewem, za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należnej kwoty na rachunek Gminy.
O terminie spisania umowy, w formie aktu notarialnego nabywca nieruchomości powiadomiony zostanie pisemnie, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Prezydent Miasta Jaworzna może odwołać przetarg, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

Informacje dot. przetargów uzyskać można w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, pok. 19, tel. 61-81-636 w godzinach pracy Urzędu.
* * *
Informacje dot. oferty inwestycyjnej Miasta Jaworzna można uzyskać w Referacie Rozwoju i Obsługi Inwestorów w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie nr tel. 32 61 81 712 lub 32 61 81 884, e-mail: rg@um.jaworzno.pl, 

www.jaworzno.pl
invest-in-jaworzno.pl
.facebook.com/InvestInJaworzno/
 
 
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.