Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Urząd Gminy Krokowa

Dodano: 5 lat temu Czytane: 341

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych obręb BRZYNO, gm. Krokowa

WÓJT GMINY KROKOWA
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. (58/ 675 41 24),
www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i www.krokowa.pl.

I/. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych obręb BRZYNO, gm. Krokowa. zapisanych w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016602/9 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku.
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.
 
Lp Położenie nieruchomości Nr działki Pow. działki   Cena wywoławcza w zł. netto. Wadium   Postąpienie
1/. Brzyno 177/26 0.0828 ha 24.020,00 zł 2.000,00 zł 240,00 zł.
2/. Brzyno 177/27 0.0826 ha 23.960,00 zł 1.900,00 zł. 240,00 zł.
3/. Brzyno 177/28 0.0931 ha 25.140,00 zł 2.100,00 zł. 260,00 zł. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno, uchwalonego w dniu 30.10.2014r. uchwałą Rady Gminy Krokowa Nr LI/550/2014 (Dz.U.Woj.Pomorskiego z dn. 11.12.2014r., poz. 4397.) w/w nieruchomości leżą na terenie oznaczonym symbolem: A.08.MU o przeznaczeniu terenu – „teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej”.
Przy zbywaniu działki nr 177/26, 177/27 i 177/28 położonej w miejscowości Brzyno, zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu, zapewniająca dostęp do drogi publicznej. 

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do dnia 23 sierpnia 2016r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg BRZYNO dz. nr ………”.
 
II/. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych obręb SOBIEŃCZYCE, gm. Krokowa. zapisanych w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016617/7 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku.

Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.
 
Lp Położenie nieruchomości Nr działki Pow. działki   Cena wywoławcza w zł. netto. Wadium   Postąpienie
1/. Sobieńczyce 125/3 0.1281 ha 46.120,00 zł 3.700,00 zł 470,00 zł.
2/. Sobieńczyce 125/4 0.1280 ha 42.240,00 zł 3.400,00 zł. 430,00 zł. 

Dla wymienionych działek w drodze decyzji Wójta Gminy Krokowa zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016r. o godz. 10.45 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do dnia 23 sierpnia 2016r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg SOBIEŃCZYCE dz. nr ………”.
 
III/. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości LISEWO, obręb Krokowa zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016608/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku.

Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.
 
Lp Położenie nieruchomości Nr działki Pow. działki   Cena wywoławcza w zł. netto. Wadium   Postąpienie
1/. Lisewo, obręb Krokowa 205/1 0.2067 ha   66.140,00 zł 5.300,00 zł.   670,00 zł. 

Dla w/w nieruchomości w drodze decyzji Wójta Gminy Krokowa z dnia 4 października 2013r. Nr ZPG.6730.81.2013 zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Przy zbywaniu działki nr 205/1 położonej w miejscowości Lisewo, obręb Krokowa, zostanie ustanowiona służebność przejazdu, zapewniająca dostęp do drogi publicznej 

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016r. o godz. 11.15 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do dnia 23 sierpnia 2016r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg Lisewo, obręb Krokowa dz. nr 205/1”. 
 
IV/. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości LISEWO, obręb Krokowa zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016608/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku.
Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.
 
Lp Położenie nieruchomości Nr działki Pow. działki   Cena wywoławcza w zł. netto. Wadium   Postąpienie
1/. Lisewo, obręb Krokowa 124/2 0.1602 ha   33.640,00 zł 2.700,00 zł.   340,00 zł. 

Dla wymienionej działki w drodze decyzji Wójta Gminy Krokowa zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo – garażowego wraz z urządzeniami budowlanymi.
Na przedmiotowej działce znajduje się sieć elektroenergetyczna napowietrzna wraz ze stacją transformatorową słupową.

Od ustalonej ceny sprzedaży w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23 %. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, w terminie do dnia 23 sierpnia 2016r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) lub na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 z dopiskiem „Przetarg Lisewo, obręb Krokowa dz. nr 124/2”. 

INFORMACJA
1/. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
2/. dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3/. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4/. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód osobisty lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, osoby prawne – przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz właściwe pełnomocnictwa.
5/. osoba przystępująca do przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1061) zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 1 ust. 1).
6/. wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
7/. pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
8/. Wójt Gminy Krokowa zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9/. cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała jednorazowej zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
10/. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
11/. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.
12/. Wójt Gminy Krokowa może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
13/. Gmina Krokowa nie wykonuje prac związanych ze wskazaniem granic działek w terenie. Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabytej nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Szkolna 2, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krokowa www.bip.krokowa.pl i www.krokowa.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.monitorurzedowy.pl.
WÓJT
Henryk Doering
 
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.