Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 294

Sprzedaż nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Łaziennej 8

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM


na sprzedaż nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Łaziennej 8 

Zbywający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., 26-200 Końskie, ul. Łazienna 8, NIP 6580007765, Regon nr 290451982, KRS: 0000063823, reprezentowane przez:
Mirosława Szustaka - Prezesa Zarządu 
Ogłasza pisemny trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich, przy ul. Łaziennej 8, wyznaczonej do zbycia przez sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków urządzeń na gruncie posadowionych, stanowiących przedmiot odrębnej własności, zgodnie z poniższym oznaczeniem:
  1. Działka nr ewid. 4944 o powierzchni 0,3193 ha zagospodarowana, w tym: B -0,3150ha – tereny mieszkaniowe i Bi – 0,0043 ha – inne tereny zabudowane;
  2. Budynek o funkcji administracyjno-biurowej o pow. zabudowy 334,00 m2, pow. użytkowej 600,77 m2;
  3. Budynek magazynowy o pow. zabudowy 237,00 m2, pow. użytkowej 197,70 m2;
  4. Budynek warsztatowo –garażowy - o pow. zabudowy 237,90 m2, pow. użytkowej 191,50 m2;
  5. Wiata stalowa - o pow. zabudowy 162,80 m2, pow. użytkowej 162,80 m2;
  6. Wiata stalowa w częścią murowaną – o pow. zabudowy 211,90 m2, pow. użytkowej 201,50 m2

Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o nr ewid. gruntów 4944 przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy Końskie, będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 4.170 zł, słownie cztery tysiące sto siedemdziesiąt zł.
Użytkowanie wieczyste zostało ustawione do dnia 5 grudnia 2089 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem znajdujących się na nieruchomości budynków i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności KW Nr KI 1K/00029581/1.
Funkcja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: UA3ZN-W(R) – tereny o funkcji usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Opis nieruchomości: Działka nr 4944 jest zabudowana, teren utwardzony. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka jest płaska, o zwartym regularnym kształcie, z dostępem do drogi publicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.480.000,- zł, (słownie złotych: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy)
Wadium: 124.000,- zł
Minimalne postąpienie: 24 800 zł, słownie dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych. 

Forma zapłaty wadium: gotówka, płatne na konto Spółki nr 02 1240 4416 1111 0000 4957 1161 w Banku PeKaO S.A. o/Końskie.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej do dnia 3 października 2016 r.
Liczy się data wpływu na konto Spółki. 

Termin składania ofert do dnia 3 października 2016r, do godziny 14:00 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 6 października2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Łazienna 8 w Końskich
Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 41/ 372 34 97 

Informacji o przedmiocie sprzedaży udziela Mirosław Szustak – Tel. 508 647 788.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej i osoby prawne.
Sposób przygotowania oferty: 
Oferty pisemne, przygotowane w języku polskim, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń, winny znajdować się w dokładnie zamkniętych kopertach, na których w sposób wyraźny powinna znajdować się nazwa Oferenta i jego siedziba oraz oznaczenie przedmiotu oferty, a w środku powinno być zamieszczone:
a) dokładne oznaczenie Oferenta (imię i nazwisko) lub pełna nazwa firmy oraz jej siedziba (adres), w przypadku osoby prawnej, należy złożyć aktualny odpis z KRS, w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, sposób reprezentacji o ile nie wynika z załączonych dokumentów,
b) zaoferowana cena nabycia,
c) oświadczenie Oferenta o posiadaniu środków finansowych gwarantujących płatność ceny sprzedaży Nieruchomości,
d) oświadczenie Oferenta o zobowiązaniu do zapłaty wszelkich opłat notarialnych związanych z nabyciem, 
e) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się on z aktualnym stanem faktycznym, aktualnym stanem prawnym Nieruchomości oraz, że nie wnosi on jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie,
f) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się on z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu prasowym,
g) oferta winna być opatrzona datą oraz czytelnymi i pełnymi podpisem (podpisami) Oferenta lub osób go reprezentujących,
h) załączone pokwitowanie wniesienia wadium.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Oferenta do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. 

Oferent może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych dokumentów lub oświadczeń. 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium wpłacone na konto przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca, który do chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia nieruchomości, traci prawo wynikające z przyjęcia jego oferty a złożone przez niego wadium przepada na rzecz Spółki. 

Zbywca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

Ewentualne wyznaczenie i okazanie granic nieruchomości następuje na wniosek i koszt nabywcy.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.