Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Burmistrz Leśnej

Dodano: 5 lat temu Czytane: 263

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Leśnej przy ul. Świerczewskiego, określonej granicami działki nr 793/35

ZARZĄDZENIE NR 144/2016
BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia  25 lipca 2016r.
w sprawie przeprowadzenia  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Leśnej przy ul. Świerczewskiego, określonej granicami działki nr 793/35.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774z późniejszymi zmianami) w związku z §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 
§ 1
Zatwierdzam treść ogłoszenia o przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 2
Powołuję  komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie: 
1.Przewodniczacy Komisji -Sebastian Fronc
2.Członek Komisji - Krystyna Jarzyna
3. Członek Komisji - Gabriela Marchlewicz
4. ² - ………………...
5. ² - …………………
§ 3
Procedurę przetargową należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnej
Nr144/2016 z dnia 25 lipca 2016r.
BURMISTRZ LEŚNEJ
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr  793/35 o  powierzchni 2.719m2, położona w Leśnej  przy ul. Świerczewskiego, powiat Lubański, województwo Dolnośląskie, zabudowana  , dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu, V wydział ksiąg wieczystych  prowadzi księgę wieczystą JG1L/00011076/3.

1. Stan prawny
Właścicielem działki nr 793/35 obręb Leśna o  powierzchni 2.719m2 jest Skarb Państwa. Gmina Leśna jest użytkownikiem wieczystym do dnia 05 grudnia 2089r. i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 22 grudnia 2015r. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1L/00011076/3 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział III i IV w/w księgi wolne od wpisów. Stan prawny zgodny z rzeczywistością i posiadanymi dokumentami.

2. Przeznaczenie nieruchomości.
P/4 – tereny przemysłowe
-        Działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,
-        działka znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej oraz  w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych
-        przez teren działki przebiega linia sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej,
-        działka znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna zatwierdzonego  Uchwałą Nr IV/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 października 2015r., opublikowaną w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5024 z 26 listopada 2015r.

3. Opis
Miejscowość Leśna jest malowniczo położona u podnóża Gór Izerskich, w pobliżu przejścia granicznego z Czechami w Miłoszowie. Przedmiotowa nieruchomość leży bezpośrednio przy drodze powiatowej wiodącej do wspominanego przejścia. Opisywana nieruchomość leży w odległości 150 km od Pragi. Głównym atutem gminy jest wybitnie rekreacyjny charakter terenu – na turystę czekają tu jeziora, góry, rzeka i wiele szlaków pieszych i rowerowych. Lokalizacja  dla w/w funkcji dobra:
-        Blisko centrum miasta,
-        Dojazd z drogi publicznej,
-        Położona w otoczeniu zabudowy fabrycznej, usługowej i mieszkaniowej,
-        Jest w zasięgu wszystkich sieci.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem w zabudowie zwartej z hala produkcyjną, częściowo podpiwniczony, 3-kondygnacyjny.
Powierzchnia użytkowa wynosi 3,928,20m2 w tym:
-                    Wiatrołap, korytarze, i klatki schodowe               -   684,40m2
-                    Stróżówka                                                            -       9,40m2
-                    Sanitariaty, pom. socjalne i szatnie                      -   304,30m2
-                    pom. biurowe                                                       -1.729,50m2
-                    pom. magazynowe i hale                                      -1.200,60m2

4. Cena wywoławcza nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.115.500zł (słownie złotych: jeden milion sto pietnaście tysięcy pięćset 00/100), w tym:
Zabudowania   -              1.052.028,05zł
Grunt               -                   63.471,95zł
Począwszy od roku 2017 Nabywca będzie zobowiązany do płacenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu  na rzecz Skarbu Państwa, Starostwo Powiatowe w Lubaniu.
 
I przetarg odbędzie się w dniu  07 października 2016r. o godz. 10.00
w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11b

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 120.000zł w terminie do dnia 30 września 2016r. na  konto Urzędu Miejskiego w Leśnej – ŁBS w Lubaniu O/Leśna nr:  69 8392 0004 4200 1368 3000 0010.

Wadium należy wnieść w pieniądzu.

UWAGA : Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer ewidencyjny nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (1.500zł) ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Leśna za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy. Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.
Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty. Wymagane będzie zapłacenie całości ceny uzyskanej w przetargu przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży .
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:
-        dowodu wpłaty wadium;
-        dokumentów stwierdzających tożsamość.

Burmistrz Leśnej  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu  Miejskiego w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 11b, tel.: 75 72 11 466

Niniejsze ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: http://bip.umlesna.nv.pl/→przetargi®sprzedaż nieruchomości®przetargi 2016
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.