Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Syndyk Zakładu Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 334

Sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Syndyk Zakładu Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o.
ogłasza I przetarg
na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym oraz halą produkcyjno-składową położona w Jeleniej Górze przy ul. Powstańców Śląskich nr 11, oznaczona jako działka nr 537/1, obręb 0019, KW JG1J/00061674/8: 

Powierzchnia działki: 0,1530ha.
Powierzchnia użytkowa budynku biurowego:334,60m².
Powierzchnia użytkowa hali: 194,40m².
Cena oszacowania: 770.000zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) 

Sprzedaż nieruchomości dokonywać się będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego Ustawa z dnia 28 lutego 2003r, ( Dz. U. Nr 60, poz.535). Tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2012r (Dz.U. 2012, poz.1112)z późniejszymi zmianami. 

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 18 sierpnia 2016r o godz. 14.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 w sali nr 201. 

Regulamin przetargu i szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 601 993 499, e-mail: alina.musialowska@onet.eu.
 
 
Sygn. akt. V GUp 2/15
REGULAMIN I PRZETARGU
na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
Zakładu Usług Gospodarczo Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym oraz halą produkcyjno-składową położona w Jeleniej Górze przy ul. Powstańców Śląskich nr 11, oznaczona jako działka nr 537/1, obręb 0019, KW JG1J/00061674/8:

Powierzchnia działki: 0,1530ha.
Powierzchnia użytkowa budynku biurowego:334,60m².
Powierzchnia użytkowa hali: 194,40m².
Cena oszacowania: 770.000zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „ Oferta na zakup nieruchomości położonej w Jeleniej Górze ul. Powstańców Śląskich 1, Sygn. akt: V GUp 2/15 - ANTEMA” do dnia 16 sierpnia 2016r, do godz. 15.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18, sekretariat Wydziału V Gospodarczego, pokój nr205,

- wpłacenie wadium w wysokości 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych) na konto upadłego przedsiębiorstwa ( konieczność wpływu środków do dnia przetargu ):
Alior Bank o/Jelenia Góra
74 2490 0005 0000 4520 9439 2297
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest oferowanie ceny nie niższej niż cena oszacowania.

Sprzedaż nieruchomości dokonywać się będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego Ustawa z dnia 28 lutego 2003r, ( Dz. U. Nr 60, poz.535). Tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2012r (Dz.U. 2012, poz.1112)z późniejszymi zmianami.

Oferta powinna zawierać:
 1. Nazwę, siedzibę i status prawny oferenta.
a) W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, oferta powinna zawierać dodatkowo dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisanych na ofercie do reprezentowania oferenta.
b) W przypadku oferentów będących osobą fizyczną, oferta powinna zawierać dodatkowo oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim i czy zamierza dokonać nabycia nieruchomości z majątku osobistego czy też z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską, a w takim wypadku wymagany jest podpis współmałżonka.
2. Oferowaną cenę nabycia i sposób zapłaty.
3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu oferty oraz regulaminem przetargu.
5. Oferent zagraniczny musi uzyskać zezwolenie na zakup nieruchomości w Polsce wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 18 sierpnia 2016r o godz. 14.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 w sali nr 201.

Przetarg przeprowadzi syndyk pod nadzorem sędziego komisarza. Wyboru oferty dokona syndyk, wybór ten będzie prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego komisarza. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia komisarz wyda na posiedzeniu, na którym rozpoznano oferty. Sędzia komisarz może odroczyć wydanie postanowienia o tydzień. W takim przypadku postanowienie o wyborze ofert podlega obwieszczeniu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty i prowadzenia negocjacji uzupełniających w trakcie przetargu, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz masy upadłości jeżeli:
  1. złożona oferta będzie niższa od ceny oszacowania,
  2. wybrany oferent uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza lub nie uiści ceny nabycia przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży (warunek wpływ środków na rachunek masy upadłości).

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy kupna – sprzedaży ponosi nabywca.
Nabywca nieruchomości nabywa ją w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.