Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 203

Zbycie prawa własności budynku użytkowego oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 88 904 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664
OGŁASZA
przetarg ustny w formie licytacji na zbycie
prawa własności budynku użytkowego oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu
 
Nieruchomość położona przy ulicy KOŁODZEJA 44 w Katowicach (dzielnica Murcki), w skład której wchodzą:
-    prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr  226/22, 227/22, 228/22, 294/50 (użytki: Tr, Bi, Bp i RIVb) o łącznej powierzchni 21 188 m2, k.m. 20, obręb Górne Lasy Pszczyńskie, księga wieczysta KA1K/00055957/5,
- prawo własności budynku użytkowego, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 2 195,23 m²,

cena wywoławcza:   6 600 000zł            wadium:   660 000zł                     postąpienie:  70 000zł

Do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
na dzień transakcji. Na dzień ukazania się ogłoszenia dla nieruchomości obowiązuje 23% stawka VAT.
 
Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Katowice nr X/153/11 z 30.05.2011r.). W części graficznej planu obszar ten oznaczony jest jako U, ZP – tereny usług użyteczności publicznej w zieleni urządzonej.
 
Informacje dodatkowe o sposobie użytkowania i ograniczeniach:
Zgodnie ze stanem faktycznym, oferowana do sprzedaży nieruchomość objęta jest pięcioma umowami najmu/dzierżawy (1 umowa dzierżawy na czas nieokreślony, 1 umowa najmu na czas nieokreślony i 3 umowy najmu na czas określony). Szczegółowe informacje dot. umów najmu zostaną udostępnione oferentom po wpłacie wadium i zawarciu ze Śląsko-Dąbrowską Spółką Mieszkaniową Sp. z o.o. umowy zobowiązującej oferenta do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji.
 
Termin i miejsce przetargu:
24 sierpnia 2016r. godz. 9.30 (środa) w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 01.08.2016r. do 22.08.2016r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Murcki ul. Kściuczyka 3b, tel.: 32 209 40 04.
Szczegółowych informacji dotyczących warunków przetargowych, udziela Dział Restrukturyzacji Majątku pod numerem telefonu 32 781 66 16 wew. 44 lub +48 728 350 017.
 
Warunki przystąpienia do przetargu :
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 22 sierpnia 2016r. (poniedziałek) -  decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.
-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  
3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
7.Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej i zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki na przedmiotową sprzedaż, a następnie, w związku z faktem, iż wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości przekracza równowartość w zł kwoty 50.000 euro, na dokonanie czynności prawnej – sprzedaży nieruchomości – wymagana jest (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz. U. 1996 nr 106, poz. 493 z późn. zm.) zgody Ministra Skarbu Państwa. Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu i nastąpi w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania warunkowej umowy sprzedaży w/w nieruchomości. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.
 
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.