Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Komenda Portu Wojennego Gdynia

Dodano: 5 lat temu Czytane: 239

Badanie diagnostyczne cylindra silnika głównego typ 6TD48 na ORP Hydrograf

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
poniżej progów ustawowych
 
Podstawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zm.),
art.44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Komendzie Portu Wojennego Gdynia
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY:
KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
SŁUŻBA TECHNICZNO-OKRĘTOWA
 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Przedmiotem zamówienia jest:
Badanie diagnostyczne cylindra silnika głównego typ 6TD48 na ORP „Hydrograf” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do Zaproszenia
UWAGA!
Zamawiający umożliwi wykonawcom odbycie wizji lokalnej. Ze względów organizacyjnych dokonanie wizji lokalnej odbędzie się w dniu 26.07.2016r r. o godzinie 09.00.
Zbiórka odbędzie się przed Biurem Przepustek KPW Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 (brama nr 2).
Na terenie Portu Wojennego obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście wziąć udział w spotkaniu powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki.
 
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od dnia podpisania umowy do 30.09.2016r
 
4. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
5. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WRAZ Z OFERTĄ:
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty certyfikat potwierdzający, że Wykonawca działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2008 (identycznej z normą PN-EN ISO 9001:2009) lub AQAP 2120, w zakresie przedmiotu zamówienia lub naprawy/remontu statków lub okrętów.
W przypadku braku ww. certyfikatu dopuszcza się przedstawienie przez Wykonawcę wykazu należycie zrealizowanych co najmniej dwóch zamówień, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na diagnostyce/naprawie/remoncie silnika spalinowego tłokowego napędu głównego jednostki pływającej.
Na potwierdzenie powyższego, wykonawca przedstawi referencje/poświadczenie wystawione przez zleceniodawcę, potwierdzające należyte przeprowadzenie zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania referencji/ poświadczeń, o których mowa powyżej. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
 
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą Wykonawcy) do przedłużenia, o oznaczony okres, terminu związania ofertą.
 
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2) Ofertę (wraz z załącznikami jeżeli są wymagane) należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3) Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy łącznie z podatkami i opłatami,
do których poniesienia obowiązany będzie Wykonawca. Cena oferty winna być podana w PLN
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Ofertę należy złożyć na druku „Formularza oferty” – wzór- załącznik nr 1 do zaproszenia;
6) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca, na żądanie zamawiającego, na każdym etapie postępowania przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
7) Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form:
- faksem w postaci wypełnionego i podpisanego „formularza oferty” wraz z wymaganymi załącznikami na nr 261-26-20-39
- za pomocą e-maila w postaci skanu wypełnionego i podpisanego „formularza oferty” wraz z wymaganymi załącznikami na adres: oferty.kpw.gdynia@mw.mil.pl podając w tytule wiadomości:
zamówienie poniżej progów ustawowych - nr sprawy: 29/P/STO/2016.”
UWAGA!
Oferty złożone w innej formie, na inny adres e-mail lub na inny nr faksu nie będą rozpatrywane.
 
8) Oferty należy przesyłać do dnia: 29.07.2016r do godz. 11:00
 
8. KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE ZŁOŻONYCH OFERT
CENA 100%
 
9. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
11. PRZEBIEG PROCEDURY
1) Po opublikowaniu zaproszenia, przed upływem terminu składania ofert, wykonawcy mają prawo zwrócić się do zamawiającego (drogą mailową) o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Zapytania proszę kierować na adres e-mail: zamowienia.kpw.gdynia@mw.mil.pl
(Wykonawca ma obowiązek przekazać zapytanie w dwóch wersjach: w postaci skanu
z podpisem oraz w wersji edytowanej).
2) Jeżeli zapytanie wpłynęło później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.
3) Treść zapytania wraz z odpowiedzią, zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w zakładce danego ogłoszenia.
4) Zamawiający w każdej chwili przed upływem terminu składania ofert, może dokonać modyfikacji treści zaproszenia. Zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego
w zakładce danego ogłoszenia.
5) Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, ma prawo wycofać lub zmienić ofertę. W celu wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (skan przesłany na adres mailowy: zamowienia.kpw.gdynia@mw.mil.pl). W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert Wykonawca nie utraci wniesionego wadium.
W celu modyfikacji złożonej już oferty, Wykonawca przesyła ponownie Formularz oferty z adnotacją „zmiana” (w formie określonej w pkt. 7 ppkt.7)).
6) Do udzielenia zamówienia, niezbędne jest uzyskanie co najmniej 1 (jednej) ważnej oferty.
7) Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
8) Po upływie terminu składania ofert, następuje otwarcie złożonych ofert bez udziału wykonawców.
9) Zamawiający na wniosek wykonawcy, po upływie terminu składania ofert, może przekazać zestawienie ofert, a także udostępnić je do wglądu.
10) W przypadku braku w ofercie dokumentów wymaganych przez zamawiającego w zaproszeniu lub pełnomocnictw, wykonawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwanie dotyczy oferty najkorzystniejszej.
11) W przypadku wątpliwości co do oferty, wykonawca zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
12) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe lub inne, które
nie powodują istotnej zmiany treści oferty. O powyższym fakcie zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty zamieszczając przedmiotowe powiadomienie w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przypadku różnicy w cenie oferty podanej liczbą i słownie, zamawiający uzna za prawidłową, cenę podaną liczbą.
13) Jeżeli Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami zamawiającego lub nie uzupełni dokumentów/pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego jego oferta zostaje odrzucona.
14) W celu osiągnięcia lepszych efektów finansowych, po złożeniu ofert, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami, w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia. W takim przypadku zamawiający zaprasza (drogą mailową lub pisemną/faksową) do złożenie ofert dodatkowych wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Zasady składania ofert dodatkowych
są takie same jak ofert. W przypadku, gdy w postępowaniu została złożona jedna oferta przekraczająca możliwości finansowe zamawiającego, zamawiający może zaprosić Wykonawcę
do negocjacji w wyznaczonym miejscu i terminie.
15) W przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie podlegały odrzuceniu, zamawiający unieważnia postępowanie i zamieszcza informację na stronie internetowej w zakładce danego postępowania.
16) Zamawiający informuje wykonawców o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej wymagania lub unieważnieniu postępowania, zamieszczając przedmiotową informację
na stronie internetowej.
17) W przypadku, gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia umowy, zamawiający może wybrać kolejną ofertę. W przypadku, gdy oferta ta zawiera braki, zamawiający wzywa do jej uzupełnienia zgodnie z pkt.10).
18) Informację o ponownym wyborze zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej
w zakładce danego postępowania.
 
12. DODATKOWE INFORMACJE
1) Zamawiający drogą elektroniczną przekaże umowę do podpisu Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Dostarczona umowa podpisana przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania jej przez Kierownika Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania Wykonawcy jego egzemplarza zobowiązania. 2) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia podpisanej umowy w ciągu 3 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie dostarczenia umowy do upływu wyżej wskazanego terminu, zamawiający uzna, iż wykonawca uchylił się od podpisania zobowiązań i wybierze kolejną ofertę.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny.
4) Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
5) Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:
Stopień, imię i nazwisko: Justyna GAWIN MAGNUSKA
E-mail: zamowienia.kpw.gdynia@mw.mil.pl
6) Załączniki:
  1. Formularz oferty
2 Opis przedmiotu zamówienia (WTT wraz z załącznikami)
3. Istotne postanowienia umowy
4. Wykaz wykonanych zamówień
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.