Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Łódź przetarg licytacja na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta

Dodano: 6 lat temu Czytane: 556

Prezydenta Miasta Łodzi zaprasza na licytację na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu nieograniczonym

(licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
 

 • Choińskiej 29, obr. G-7, dz. nr 29, pow. 793 m2, KW LD1M/00118146/9.
  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do prostokąta.
  W północnej części działki znajduje się nawierzchnia z płyt betonowych. W południowo-wschodnim narożniku znajduje się altana wykonana z drewna i blachy niezwiązana trwale z gruntem w złym stanie technicznym. Nieruchomość jest częściowo (poza fragmentem utwardzonym) ogrodzona. Przy południowej granicy rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się na dotychczasowych zasadach z ulicy Choińskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1810, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Choińskiej 29 położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.09.2015 r., 20.11.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 123 200 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych) netto.
  Wadium wynosi: 24 640 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 240 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Choińskiej 23, obr. G-7, dz. nr 32, pow. 783 m2, KW LD1M/00117366/0.
  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do prostokąta.
  W południowo-wschodnim narożniku znajduje się drewniana szopa nietrwale związana z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Działka ogrodzona jest siatką stalową z bramą i furtką w złym stanie technicznym. Ogrodzenie nie jest zgodne z geodezyjnymi granicami działki. Na działce rosną drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się na dotychczasowych zasadach z ulicy Choińskiej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774,1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Choińskiej 23 położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU - są to tereny przemysłowo-usługowe.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.09.2015 r., 20.11.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 121 500 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) netto.
  Wadium wynosi: 24 300 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 220 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Jarosławskiej 18, obr. G-13, dz. nr 161/175, pow. 290 m2, KW LD1M/00042008/6.
  Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona siatką metalową wraz z bramą i furtką metalową. Na nieruchomości znajduje się nietrwale związany z gruntem garaż stanowiący własność byłych dzierżawców - obecnie bezumownych użytkowników części ww. nieruchomości, którzy zobowiązali się do jego usunięcia w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu w przypadku gdy nie zostaną wyłonieni w nim jako nabywcy nieruchomości. W przypadku nieusunięcia garażu we wskazanym terminie, naniesienie stanowić będzie własność nabywcy nieruchomości a byłym dzierżawcom nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za jego pozostawienie w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. W północnej i południowej granicy nieruchomości zlokalizowane są ściany szczytowe budynków posadowionych na nieruchomościach przyległych, przy czym w ścianie budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy południowej granicy nieruchomości znajduje się otwór okienny.
Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688).
Na nieruchomości znajdują się: energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia, słup energetyczny podprzyłączowy wraz z trzema przyłączami linii napowietrznej niskiego napięcia doprowadzonymi do pobliskich nieruchomości oraz energetyczny kabel niskiego napięcia, należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łodź-Miasto. Odległości dopuszczalnych zbliżeń i skrzyżowań urządzeń elektroenergetycznych z innymi urządzeniami lub obiektami wynikają z norm: PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz PN-E/76-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną a planowanym zagospodarowaniem terenu należy wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto z wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej i gazowa.
Obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Jarosławskiej. Działka pod ulicą Jarosławską stanowi własność prywatną. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
Dział IV księgi wieczystej nr LD1M/00042008/6 zawiera wpis o hipotece umownej łącznej zwykłej w wysokości 4,50 zł na rzecz Banku Inwestycyjnego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych - osiedlowych. Tereny, te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.12.2015 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 81 000 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 16 200 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 810 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. użytkowania istniejących na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
 2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorowi sieci znajdujących się na nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji oraz usunięcia awarii.
 • Oskara Flatta 12a, obr. G-10, dz. nr 71, pow. 424 m2, KW LD1M/00035887/9.
  Na nieruchomości znajdują się pozostałe po spaleniu ruiny starych budynków do rozbiórki. Budynek usytuowany na sprzedawanej nieruchomości (przy zachodniej granicy) narusza granicę nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Oskara Flatta 12 (działki nr 70 w obrębie G-10). Szerokość naruszenia dochodzi do około 40 cm. Teren przedmiotowej nieruchomości jest zaśmiecony, zakrzaczony, z pojedynczym drzewostanem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na przedmiotowej nieruchomości znajdują się: Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 1336, 1830 i 1890).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  W celu zapewnienia ładu przestrzennego zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Flatta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy ochronnej wolnej od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza wodociągowego O 40 mm.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.05.2015 r., 25.09.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 67 000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 13 400 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 670 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  1. przyłącze wodociągowe O 40 mm, wybudowane w 1984 r. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy, naniesień i nasadzeń o szerokości 2,5 m po obu stronach przyłącza; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu (na powierzchni 21 m2) polegającej na:
   1. prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. urządzenia,
   2. zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i nasadzeń na urządzeniu oraz w pasie ochronnym o szerokości 2,5 m z obu stron przyłącza,
   3. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o. o. do urządzenia na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tego urządzenia; Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia opisanej służebności przesyłu, które znajduje się na zaawansowanym etapie;
  2. elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto (odległości dopuszczalnych zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych określają stosowne normy).
 • Rojnej 119 i Szarej Piechoty bez numeru, obr. B–39, dz. nr 3/4 i 5/8 o łącznej pow. 3015 m2, KW: LD1M/00299091/0 i LD1M/00266342/5.
  Obie podlegające sprzedaży nieruchomości są niezabudowane oraz porośnięte krzewami i drzewami z samosiewu. Działka nr 3/4 jest zadarniona, a w północnej części działki nr 5/8 – znajduje się las składający się głównie z wierzb i olch, co może wskazywać na wysoki poziom wód gruntowych. Jak wynika z opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi nieruchomości nie są podłączone do systemu kanalizacji miejskiej i do czasu zapewnienia odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej mogłyby być wyposażone w inny system odprowadzania ścieków, zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz przepisami w zakresie ochrony środowiska. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 3/4 oznaczona jest jako grunty rolne, a działka nr 5/8 – w części jako pastwiska stałe i w części jako las.
  Na nieruchomościach znajdują się: Zgodnie z informacją uzyskaną z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. dla sieci wymienionej w pkt 6 obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi, a dla przyłączy wymienionych w pkt 7-9 obowiązuje pas ochronny o szerokości 5 m po obu ich stronach licząc od ich krawędzi. Na nieruchomości sąsiadującej oznaczonej jako działka nr 3/3 w obrębie B-39 znajduje się wodociąg o średnicy O 150 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości 3 m po obu jego stronach licząc od jego krawędzi i który obejmuje także południowy fragment działki nr 3/4. W pasach tych nie wolno dokonywać zabudowy i trwałych naniesień.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych, o których mowa powyżej.
  Obie zbywane nieruchomości obciążone są służebnością przesyłu dla sieci, o której mowa w pkt 6 oraz przyłącza, o którym mowa w pkt 9, ustanowioną na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o. o. i polegającą na: Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomości podlegające sprzedaży przylegają bezpośrednio do pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Szarej Piechoty, przez co mają zapewniony dostęp do drogi publicznej tj. ulicy Rojnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336 i 1830). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777 i 1830) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia;
  2. elektroenergetyczna linia kablowa średniego napięcia;
  3. elektroenergetyczne przewody linii napowietrznej nn;
  4. gazociąg dn 63 PE średniego ciśnienia;
  5. fragment przyłącza gazu DN 32 PE średniego ciśnienia eksploatowanego przez PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie - Zakład w Łodzi i obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 5;
  6. wodociąg o średnicy O 160 mm;
  7. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy O 32 mm, obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 3; Miasto Łódź nie ponosiło nakładów na budowę tego przyłącza;
  8. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy O 32 mm, obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 5 i stanowiącego własność osoby prywatnej; Miasto Łódź nie ponosiło nakładów na budowę tego przyłącza;
  9. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy O 32 mm, obsługującego posesję przy ul. Szarej Piechoty 7/Rojnej 109 i stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.
  10. znoszeniu istnienia tych urządzeń i zachowaniu obowiązujących dla nich pasów ochronnych wolnych od zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń;
  11. prawie korzystania z nieruchomości obciążonych, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu tych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.;
  12. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do tych urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.
 • Oskara Flatta 5, obr. G-10, dz. nr 86/6, pow. 727 m2, KW LD1M/00035884/8.
  Nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką metalową rozpiętą na słupkach stalowych oraz bramą i furtką metalową, z urządzonym od ul. Flatta wjazdem. Ogrodzenie częściowo narusza granicę sąsiednich działek nr 87 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 17 cm) i nr 86/5 (szerokość naruszenia od ok. 20 cm do ok. 45 cm). Na nieruchomości znajduje się dawna stróżówka, nie związana trwale z gruntem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci przez nieruchomość przebiegają elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź–Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do w/w postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta (przez działkę nr 76/8 o użytku „dr”, stanowiącą własność Miasta Łodzi oraz działkę nr 76/22 o użytku „dr”, nie stanowiącą własności Miasta, będącą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.10.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 250 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
 • Sopockiej 18A, obr. G–23, dz. nr: 563/3 i 563/4 o łącznej pow. 816 m2, KW LD1M/00165581/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana, płaska i posiada kształt zbliżony do prostokąta, nieruchomość jest porośnięta drzewami i krzewami, zaśmiecona, wymagająca uporządkowania.
  Sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona umową dzierżawy, najmu ani użyczenia. Zgodnie z Ewidencją Gruntów, Budynków i Lokali prowadzoną przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, osoba fizyczna ujawniona jest jako władająca sprzedawaną nieruchomością (na podstawie danych z 1988 r.).
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci w odległości około 1,5 m od wschodniej granicy nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa O 150 mm, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka. z o. o.; strefa ochronna dla wyżej wymienionego urządzenia wynosi 3 m po obu stronach jego krawędzi zewnętrznych; nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o, zawartą na czas nieoznaczony, polegającą na: Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Sopockiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Ze względu na sąsiedztwo cmentarza, przyszłe zagospodarowanie wyżej wymienionej nieruchomości winno uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 315).
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień dla sieci wodociągowej O 150 mm.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.03.2015 r., 12.06.2015 r., 28.08.2015 r., 4.12.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 99 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 19 800 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 990 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  1. znoszeniu istnienia na nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 563/3 i 563/4, strefy ochronnej obowiązującej dla sieci wodociągowej o średnicy 150 mm znajdującej się na ul. Sopockiej i zachowaniu tej strefy wolnej od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
  2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi;
  3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności tj. 28 m2 (na działce nr 563/3 – 2 m2, na działce nr 563/4 – 26 m2).
 • Rudzkiej 21, obr. G-40, dz.nr 466, pow. 1031 m2, KW LD1M/00168827/2.
  Na terenie nieruchomości od strony frontowej widoczne są pojedyncze słupy betonowe po starym ogrodzeniu. Przy południowo-zachodniej granicy posadowiona jest stara drewniana komórka (albo garaż) do rozbiórki. Teren nieruchomości zadarniony, na którym rosną pojedyncze stare drzewa owocowe bez żadnej wartości użytkowej.
  Zgodnie z informacją Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w pobliżu ww. nieruchomości w ul. Rudzkiej znajdują się: Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Rudzkiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830 i 1890). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVIII/481/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania pasów ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień, o szerokości 5 m z obu stron urządzeń: magistrali wodociągowej O 300 mm, dł. l=1120,46 m, sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=27,15 m, sieci kanalizacji deszczowej d=0,50 m, dł. l=498,09 m.
  Data przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.11.2015 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  1. magistrala wodociągowa O 300 mm, dł. l=1120,46 m (rok budowy 1988), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l=27,15 m (rok budowy 1997), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,50 m, dł. l=498,09 m (rok budowy 1937), dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  4. przed działką – zdrój wodociągowy uliczny nr inwentarzowy ŁSI 50173/AP.

 1. sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
   
  • Stylowej 12/12a, obr. G-24, dz. nr: 274 i 275/2 o łącznej pow. 705 m2, KW LD1M/00086353/9.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w udziale 1/2).
   Nieruchomość składa się z dwóch działek: działki położonej przy ulicy Stylowej 12, oznaczonej numerem 274 w obrębie G-24 o pow. 358 m2 i działki położonej przy ulicy Stylowej 12a, oznaczonej numerem 275/2 w obrębie G-24 o pow. 347 m2. Działka nr 274 zabudowana jest jednorodzinnym, parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym oraz drewnianym budynkiem gospodarczym. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 43,73 m2. W budynku znajduje się jeden lokal zamieszkiwany przez najemcę. Działka nr 275/2 pozostaje niezabudowna. Na działce znajduje się drewniana pergola oraz komórka. Działka nr 275/2 użytkowana jest przez prywatnego współwłaściciela. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejące zjazdy z pasa drogowego ulicy Stylowej.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.10.2015 r.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 12 800 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 640 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Nowe Sady 43/43a, obr. P-36, dz. nr 67/1, 67/2, 68/1, 68/2 o łącznej pow. 949 m2, KW LD1M/00008722/7.
   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (w udziale 1/2).
   Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny frontowy o powierzchni zabudowy 133 m2 i powierzchni użytkowej lokali 159 m2. Budynek został wzniesiony w 1935 r., jest murowany, dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną. Ogrzewanie piecowe. Woda czerpana jest ze zdroju ulicznego. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych z czego 2 są wolne. Budynek znajduje się w dostatecznym stanie technicznym (stopień zużycia technicznego wynosi 70%). Wymaga wykonania szeregu prac remontowych. Ponadto na terenie nieruchomości znajduje się zabudowa gospodarcza (komórki lokatorskie) oraz suche wc.
   Nieruchomość znajduje się w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź–Polesie.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez zjazd z ul. Nowe Sady.
   Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie działki numer 68/2 znajduje sie studnia, natomiast przez działkę numer 67/1 w jej północnej części przebiega podziemny odcinek sieci ciepłowniczej stanowiący własność Veolia Energia Łódź S.A.
   Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo-usługowe.

   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 113 500 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy pięćset złotych) netto (w tym wartość udziału Miasta Łodzi w budynkach: 4 500 zł, słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
   Wadium wynosi: 22 700 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 140 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych).
   Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223, 1504 i 1649).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości (udziału), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Choińskiej 29 i Choińskiej 23;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul: Rudzkiej 21, Stylowej 12/12a, Nowe Sady 43/43a, Sopockiej 18A, Oskara Flatta 5, Rojnej 119 i Szarej Piechoty bez numeru, Jarosławskiej 18;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami trzeciego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Oskara Flatta 12a.

 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału) zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ust. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.