Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Dodano: 5 lat temu Czytane: 239

Koncepcja programowo-przestrzenna układu kolejowego w rejonie Nab. Wiślanego i Nab. Szczecińskiego w Porcie Gdańsk

OGŁOSZENIE
o Postępowaniu nr: IU/IK/2016/083

1. Nazwa i adres Zamawiającego.   Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA ul. Zamknięta 18 80-955 Gdańsk

2. Tryb udzielania zamówienia:   przetarg nieograniczony zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 14/2008 z dnia 11 grudnia 2008r, zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej www.portgdansk.pl

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.portgdansk.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie następującej dokumentacji:  Koncepcja programowo - przestrzenna układu kolejowego w rejonie Nab. Wiślanego i Nab. Szczecińskiego w Porcie Gdańsk. Celem opracowania jest wskazanie spójnego i drożnego układu kolejowego, zapewniającego właściwe funkcjonowanie i rozwój tej części Portu Gdańsk - optymalizację przewozu ładunków wewnątrz rejonu oraz w relacjach zewnętrznych.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji dla następujących zakresów:

Układ kolejowy I i II linii Nab. Wiślanego.   Układ kolejowy w rejonie Gdańskiego Terminala Kontenerowego - rejon Nab. Szczecińskiego Przeładunkowego.   Układ kolejowy stacji PKP Gdańsk Wiślany - grupa manewrowa torów zdawczo - odbiorczych wraz z torem nr 8 ZMPG S.A.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.  W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać lub opracować wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy a nie udostępniane przez Zamawiającego na podstawie zapisów umowy.  

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się:  do 24 tygodni od daty zawarcia umowy  Po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia, za datę jego wykonania zostanie przyjęta data zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami zawartymi w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4.
 W określonym powyżej terminie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w Projekcie umowy i z niego wynikających.

8. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:  8.1 Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu.  8.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

  8.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu.   8.2.2. Wykaz, usługi/ usług polegających na wykonaniu nie mniej niż 2 wielobranżowych dokumentacji projektowych torów kolejowych, zawierających rozwiązania przejazdów kolejowych, każda z usług o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN netto (bez VAT).
   Usługi uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dowodów wskazujących, że zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Za datę wykonania uważana jest data odbioru usług. Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 3C do SIWZ.  8.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu.

 8.4 Oświadczenia wymagane na podstawie pkt 8.1; 8.2.1. i 8.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ.  8.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć:   8.5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 3B do SIWZ).   8.5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 8.6 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie określone powyżej wymagania zobowiązani są spełnić następująco:   8.6.1. Wykonawcy muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punktach 8.1.; 8.2.; 8.3. składając wspólne dokumenty w nich wymienione. Wspólne dokumenty muszą być podpisane przez Pełnomocnika ustanowionego zgodnie z postanowieniami punktu 10.12. SIWZ.

  8.6.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest wykazać nie podleganie wykluczeniu składając odrębne oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 8.5.  8.7 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Regulaminie oraz SIWZ i zostanie dokonana według formuły wykazał/ nie wykazał.
 8.8 .Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od żądania udzielenia wyjaśnień lub uzupełnień na podstawie § 10 ust. 21 Regulaminu przez Wykonawców, których oferty nie przedstawiają najkorzystniejszego bilansu kryteriów oceny ofert.

9. Wymagania dotyczące wadium.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10 Kryteria oceny ofert.  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.     

11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18 w pokoju nr: 10B - Kancelaria ogólna w terminie do: 09.08.2016r. do godz. 11:00  albo przesłać na adres Zamawiającego. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18    w sali nr: 9B    dnia: 09.08.2016r. godz. 11:15

12 . Termin związania ofertą.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może  tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.