Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Komenda Portu Wojennego Gdynia

Dodano: 5 lat temu Czytane: 289

WYMIANA WIRÓWKI PALIWA POŁĄCZONA Z MODYFIKACJĄ OBSŁUGIWANEGO SYSTEMU PALIWOWEGO NA ORP KASZUB

WARUNKI PRZETARGU (WP)

ZAMAWIAJĄCY:
KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
fax: 261 26 23 14
e- mail: kpw.przetargi@mw.mil.pl
www.kpwgdynia.mw.mil.pl
zaprasza do składania ofert:
w postępowaniu, którego przedmiotem jest zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w myśl art. 2 ust. 5b, 5c, 8a, art. 131a ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
którego wartość nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, do którego na podstawie art. 131b ustawy Pzp nie stosuje się przepisów ustawy Pzp,
prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Komendzie Portu Wojennego Gdynia.
 
 
 1. Określenie przedmiotu zamówienia
WYMIANA WIRÓWKI PALIWA POŁĄCZONA Z MODYFIKACJĄ OBSŁUGIWANEGO SYSTEMU PALIWOWEGO NA ORP „KASZUB”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki odbioru i gwarancji przedstawia załącznik nr 2 do WP.
Zamawiający umożliwi wykonawcom odbycie wizji lokalnej na okrętach. Ze względów organizacyjnych dokonanie wizji lokalnej odbędzie się w dniu 29.07.2016 r. o godzinie 10:00 - zbiórka przy biurze przepustek KPW Gdynia.
Na terenie Portu Wojennego obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście wziąć udział w spotkaniu powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki.
 
 1. Termin i miejsce realizacji umowy: Wymagany termin realizacji: Etap 1: od daty podpisania umowy do 26.08.2016 r. ; Etap 2 – do 15.11.2016 r.
Okręt niedostępny jest w terminach: 28.08.- 15.09.2016 r.
III. Składanie ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, na dowód, czego przedstawią, w szczególności:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na dowód czego przedstawią;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, na
dowód czego przedstawią:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy oferują przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszych warunków przetargu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o realizację zamówienia. W takim przypadku każdy z wykonawców przedstawi:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Pozostałe wymagane dokumenty może przedstawić jeden z Wykonawców lub Wykonawcy mogą przedstawić je łącznie.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku kopii należy udostępnić, na każde żądanie zamawiającego, oryginały dokumentów do wglądu;
2) w przypadku wykonawców zagranicznych dokumenty winny być przetłumaczone na język polski.
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające opisany warunek, w szczególności, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia;
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; dokument powinien być przetłumaczony na język polski.
V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
 1. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.
 2. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami przede wszystkim za pomocą faksu. W przypadku technicznych problemów z urządzeniem faksowym lub jego brakiem, zamawiający dopuszcza możliwość przekazania korespondencji wykonawcom drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie (adres mailowy zamawiającego, z którego będzie przekazywana korespondencja: kpw.przetargi@mw.mil.pl). W przypadku braku innej możliwości zamawiający będzie przekazywał korespondencję za pomocą poczty.
 3. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego powyżej, zamawiający uzna, iż pismo wysłane na numer faksu wskazany przez wykonawcę w korespondencji/ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań do treści Warunków Przetargu, w terminie 3 dni przed upływem terminu składani ofert, pisemnie lub faksem 261 26 23 14 (dodatkowo zamawiający wymaga, aby wykonawca jednocześnie przekazał treść korespondencji za pomocą maila na adres: kpw.przetargi@mw.mil.pl w formacie MS Word).
 5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty winny być przekazywane drogą pocztową/ przesyłką kurierską lub składane osobiście u zamawiającego w Kancelarii Jawnej - parter po prawej stronie przy wejściu głównym.
Korespondencja kierowana do Komendy Portu Wojennego powinna zawierać wskazanie na Sekcję Zamówień Publicznych.
 1. W przypadku złożenia przez wykonawcę pytania w prowadzonym postępowaniu, zamawiający:
1) treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania;
2) może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić warunki przetargu, przy czym dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie internetowej;
3) przed upływem terminu składania ofert może wyznaczyć późniejszy termin ich składania, w celu uwzględnienia zmian w przygotowanych ofertach, wynikających ze zmiany warunków przetargu;
4) nie jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści warunków przetargu wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami są:
- w zakresie procedury: p. Marzena MIŁEK - Sekcja Zamówień Publicznych tel. 261 26 25 82
- w zakresie przedmiotu zamówienia: mł. chor. mar. Mariusz CYMANN -Szef Służby Techniczno-Okrętowej tel. 58/626 20 38
2. Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30-15:30.
VII. Sposób złożenia i przygotowania ofert
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą oraz podmioty te występujące wspólnie.
3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszymi warunkami przetargu na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków przetargu.
4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „OFERTA dla Komendy Portu Wojennego Gdynia - NIE OTWIERAĆ – numer sprawy „82/KPW/STO/2016” oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy i siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną.
5. Cena oferty musi obejmować wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, które zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy, łącznie z podatkami i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie wykonawca.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do warunków przetargu wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, w tym przez osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji (w przypadku wybrania oferty także umowy). Poprawki lub zmiany w ofercie (również przy użyciu korektora), muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Dokumenty muszą być sporządzone według wzorów i wymogów określonych w warunkach przetargu.
7. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
8. Strony oferty powinny być ponumerowane. Dokumenty załączone do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu jej złożenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony informacji niepodlegających ujawnieniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a także do ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca może zastrzec wyłącznie zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - z zastrzeżeniem, że informacje te podlegają udostępnieniu (w wymaganym zakresie) na potrzeby zamawiającego oraz instytucji resortu obrony narodowej.
11. W przypadku, gdy w ofercie występują informacje, o których mowa w pkt 10, muszą one być umieszczone w oddzielanej (zamkniętej) kopercie oznaczonej klauzulą: "Informacje niepodlegające ujawnieniu na podstawie.........” (określić akt prawny na postawie, którego informacje podlegają ochronie) i dołączone odrębnie do oferty.
Uwagi:
1) Pełnomocnictwo, jeżeli występuje musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2) Kopia wymaganego dokumentu załączona do oferty musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy podpisującego (podpisujących) ofertę.
3) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4) W przypadkach, gdy jest wymagane użycie pieczęci, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba i czytelny podpis.
VIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, Kancelaria Jawna, pomieszczenie na parterze po prawej stronie przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godz. 07:45-10:00, 13:00-15:00 lub przesyłać pocztą.
Uwaga:
Na terenie Komendy Portu Wojennego obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę, o której została ona zarejestrowana w kancelarii. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w miejscu innym niż wskazane.
 1. Termin składania ofert upływa w dniu: 03.08.2016 r. do godz. 13:30
 2. Termin otwarcia ofert: 03.08.2016 r. o godz. 13:35 w: Sala Konferencyjna NR 110
  ( I piętro w siedzibie zamawiającego).
 3. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie określonym w pkt 2 zostaną zwrócone bez otwierania.
IX. Wadium
Zamawiający odstępuje od żądania wadium.
X. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez 60 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą wykonawcy) przedłużenia, o kolejny oznaczony okres, terminu związania ofertą. W takim przypadku przedłużenie terminu związania ofertą będzie skuteczne z jednoczesnym przedłużeniem (wniesieniem nowego) wadium. Odmowa wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie okresu związani ofertą nie powoduje utraty wadium, a oferta nie podlega przyjęciu.
XI. Tryb oceny ofert i zasady nie przyjmowania ofert
 1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego.
 2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
 3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 4. W przypadku różnicy w cenie oferty podanej liczbą i słownie, zamawiający uzna za prawidłową, cenę podaną liczbą.
 5. W postępowaniu odrzuca się ofertę:
1) wykonawców, którzy nie przedstawili i nie uzupełnili na wezwanie zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego, opisanym w warunkach przetargu;
2) jeżeli treść oferty nie odpowiada treści warunków przetargu;
3) wykonawców, jeżeli nie wnieśli wadium
4) wykonawców, który złożyli ofertę w formie innej niż pisemna;
5) jeżeli, nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
6) sporządzoną w języku innym niż język polski;
7) gdy, cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
8) wykonawców, którzy posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami, uczestniczącymi po stronie zamawiającego w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania;
9) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10) wykonawcy, który w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonał zamówienia lub wykonał je z nienależytą starannością, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
XII. Wybór oferty
 1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymagania określone w niniejszych warunkach i zostanie uznana za najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert. W przypadku różnicy w cenie podanej liczbą i słownie, zamawiający uzna za prawidłową, cenę podaną liczbą.
 2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
  Cena – 100%.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego lub celnego, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do określonej w niej ceny podatki i cło, które miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1.  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę kolejno według kryteriów o najwyższym znaczeniu.
 2. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone w złożonych ofertach.
 4. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu i jej cena przekracza wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą.
 5. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
 6. Postępowanie unieważnia się, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) zostały złożone dwukrotnie oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
3) zamawiający odwołał ogłoszenie, warunki przetargu;
4) postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem warunków przetargu, mającym wpływ na wybór oferty;
5) umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. O zamknięciu postępowania zamawiający zawiadamia wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne.
 2. Informację o udzieleniu/unieważnieniu zamówienia zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
XIII. Warunki, jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
 1. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający przekaże Wykonawcy wypełnioną umowę za pomocą poczty elektronicznej i po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy Pzp będzie oczekiwał niezwłocznego zwrotu odpowiedniej ilości egzemplarzy, podpisanych przez osobę uprawnioną do dokonania tej czynności w imieniu Wykonawcy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane). Zamawiający dopuszcza również możliwości osobistego stawiennictwa osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, celem podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego (Sekcja Zamówień Publicznych). W następnej kolejności zobowiązanie zostanie podpisane przez osoby funkcyjne ze strony zamawiającego wraz z kierownikiem Zamawiającego oraz zarejestrowane w rejestrze umów zamawiającego (nadanie nr umowy). Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą maila o tym fakcie i w odpowiedzi określi sposób przekazania przez Zamawiającego jednego egzemplarza umowy (pocztą, odbiór osobisty). Umowa zaczyna obowiązywać z chwilą podpisania jej przez kierownika Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania Wykonawcy jego egzemplarza zobowiązania.
 
XIV. Postanowienia końcowe
 1. Przed upływem terminu złożenia ofert zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania warunków przetargu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, za zgodą wykonawcy, wprowadzenia po wyborze najkorzystniejszej oferty korzystnych dla siebie zmian do umowy.
 3. Protokół (dokumentacja) postępowania podlega udostępnieniu, z zastrzeżeniem, że:
1) protokół z postępowania jest jawny, o ile nie zawiera informacji nie podlegających ujawnieniu, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
2) protokół podlega udostępnieniu z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ppkt 1;
3) protokół udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
Załączniki:
Zał. nr 1 – formularz oferty;
Zał. nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – WTT
Zał. nr 3 – wzór umowy
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.