Dzisiaj jest: 5.8.2021, imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Wójt Gminy Czernica

Dodano: 5 lat temu Czytane: 371

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice

Czernica 26.07.2016 r.
GKiI.6840.16.1.2016.SR
Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice 
 
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 297/13 o powierzchni 0,7781 ha
Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1 

- cena wywoławcza wynosi : 291 500 PLN ( netto )
- wadium : 30 000 PLN
- wysokość minimalnego postąpienia : 2920 PLN 

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu Dobrzykowice, pomiędzy miejscowościami Dobrzykowice i Kiełczówek, w pobliżu powiatowej drogi łączącej gminy Czernica i Długołęka oraz w odległości około 1 km od planowanego skrzyżowania z wschodnią obwodnicą Wrocławia. Najbliższa zabudowa (o charakterze usługowo-produkcyjnym) usytuowana jest w odległości ok. 300 m od granic nieruchomości. W/w droga powiatowa (ul. Stawowa) przebiega w odległości 460 m do granicy nieruchomości. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Stawowej prowadzi drogą asfaltową oraz drogą nieurządzoną. Działka nr 297/13 usytuowana jest w otoczeniu gruntów nie zabudowanych. Teren jest płaski. Działka nr 297/13 nie posiada doprowadzonych sieci uzbrojenia technicznego, sieć wodociągowa i elektroenergetyczna doprowadzone są do najbliższej zabudowy przy ul. Przemysłowej. W pobliżu działki przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 400 kV, która nie stanowi utrudnienia w swobodnym zagospodarowaniu nieruchomości. Działka nr 297/13 ma kształt regularny, prostokątny, korzystny do zabudowy. Warunki środowiskowe należy ocenić jako przeciętne, brak uciążliwości środowiskowych, jedyną uciążliwością może być okresowo występujący podwyższony poziom wód gruntowych. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
U/P-1 - tereny usługi lub produkcji przemysłowej. 

Przetarg odbędzie się dnia 2 września 2016 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości ( w przypadku osób fizycznych)
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru)- w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz.687)
Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 67 9585 0007 2013 0200 2088 0001 z adnotacją „działka 297/13”.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 29 sierpnia 2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (Dz.U z 2016 r. poz. 1030) 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
  • podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %
  • koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 650 PLN
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26 lub osobiście w pokoju nr 11.

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.