Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

TAURON Dystrybucja SA

Dodano: 5 lat temu Czytane: 411

Zbycie nieruchomości

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
ogłasza
nieograniczony przetarg pisemny na zbycie nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym, położonej w Prochowicach, przy ul. Warszawskiej 3.
 Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Legnicy
Przedmiotem przetargu jest zbycie nieruchomości składającej się z:
- prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem wynoszącym 4149/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 128/2 i częściach · wspólnych budynku PE,
- prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 128/1 wraz z prawem własności budynku warsztatowo - garażowego i budowlami zlokalizowanymi na przedmiotowej działce,
- prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 128/3.

1. Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica

2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie nieograniczonego przetargu pisemnego i odbędzie się dnia 26.08.2016r. o godzinie 10:30 w sali nr 142 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, do dnia 23.08.2016r. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek prowadzącego przetarg.

4. Wadium wnosi się przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, mBank nr 27 1140 1078 0000 4077 3100 2001,z adnotacją: „wadium do przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Prochowicach”. Za datę spełnienia warunku wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego, Złożenie wadium po wyżej wyznaczonym terminie wyklucza Oferenta. Złożenie wadium oznacza przyjęcie warunków postępowania przetargowego.

5. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie wygrają przetargu, zostanie zwrócone przelewem nie później niż 7 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu (zatwierdzeniu protokołu).

6. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej przetarg, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

8. Składana oferta powinna zawierać:
a. imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, nr PESEL (oraz nr NIP Oferenta jeśli posiada), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta, telefon kontaktowy,
b. datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis Oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli,
c. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
d. oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
e. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
f. oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
g. oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) i sposób zapłaty,
h. dowód wpłaty wadium,
i. w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
j. opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości będącej przedmiotem Przetargu.

9. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 tj. z późn.zm.), zobowiązany jest dołączyć do oferty zezwolenie lub promesę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

10. W Przetargu, jako Oferenci nie mogą uczestniczyć:
a. członkowie organów zarządzających i organów nadzorczych Spółki
b. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem Przetargu,
c. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 10a) i 10b),
d. osoby, które pozostają ze Sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Sprzedającego.
e. pracownicy Spółki, których działalność w organizacjach, stowarzyszeniach czy zrzeszeniach jest w sprzeczności z prowadzonym przez Sprzedającego Przetargiem.

11. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12. Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.

13. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).

14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

15. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

16. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy,ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica, podać nazwę i adres Oferenta oraz oznaczyć: „Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Prochowicach, ul. Warszawska 3. Nie otwierać przed 26.08.2016r. godz. 10:30”.

17. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

18. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co ofertai opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

19. Oferty należy składać do dnia 25.08.2016r. do godz. 15:00 w kancelarii (pokój nr 3), mieszczącej się w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy,ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica.

20. Przy otwarciu ofert mogą być obecni wyłącznie członkowie Komisji Przetargowej.

21. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

22. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe i prawne.

23. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji. Komisja Przetargowa zawiadomi Oferentówo terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji.

24. O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu (zatwierdzenia protokołu). Nabywca otrzyma informacjęo terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie zawarta kancelarii notarialnej wskazanej przez prowadzącego przetarg.

25. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

26. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

27. Nabywca nieruchomości, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikającez wyboru oferty oraz złożone wadium.

28. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi, po zapłaceniu ceny nabycia, w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

29. Korzyści i ciężary z przedmiotu umowy przechodzą na nabywcę z dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

30. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

31. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod numerem telefonu: (76) 88 99 581 lub 667-696-903.

32. Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela w dni robocze od godz.: 8:00 do 14:00: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Wydział Organizacji i Administracji, tel. 667-696-903.
 
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
ul. Partyzantów
21 59-220 Legnica
tel. +48 76 88 99 200
fax +48 76 88 99 666
e-mail: legnica@tauron-dystrybucja.pl
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, 
NIP 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 965 927,36 zł
www.tauron-dystrybucja.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.