Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza licytację na sprzedaż nieruchomości

Dodano: 6 lat temu Czytane: 583

Ustny przetarg nieograniczony licytacja na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza

ustny przetarg nieograniczony licytację 

na

 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:


   
  • Ujazd bez numeru, obr. G-27, dz nr 11 o pow. 969 m2, KW LD1M/00281695/5

   Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta spontaniczną roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   W ulicy Ujazd znajdują się stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o: Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się od strony ulicy Ujazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi ;przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Cena wywoławcza nieruchomości: 140 000,00 zł netto, wadium: 28 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 400,00 zł.
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
   1. wodociąg o średnicy 100 (mat. PEHD),
   2. sieć sanitarna o średnicy 200 (mat. kamionka), która zlokalizowana jest w odległości ± 2,40 m od granicy nieruchomości (działki nr 11), dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m, mierząc po obu stronach od krawędzi skrajnych przewodu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
 • Demokratycznej 43, obr. G-41, dz. nr 353, pow. 886 m2, KW LD1M/00100301/5.

  Działka jest niezabudowana, środkowa, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od południa działka graniczy z Rudzką Górą, część działki, około 30% znajduje się na podwyższeniu terenu – różnica w poziomach pomiędzy północną i południową granicą wynosi około 4,0 m. W bezpośrednim otoczeniu działki przeważają tereny zabudowane. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony kilkunastoletnim drzewostanem z dawnych nasadzeń - procentowy wskaźnik powierzchni zajętej przez rzut pionowy koron drzew lub krzewów to około 40% - najstarszy drzewostan powinien zostać zachowany. Ogrodzenie działki od strony zachodniej nieznacznie nie pokrywa się z granicą ewidencyjną. Na działce znajdował się budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjny, który we wrześniu 2008 r. został rozebrany.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Demokratycznej. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. włączone do wodociągu O 200 mm w ul. Demokratycznej (przyłącze wyłączone jest z użytkowania) oraz kabel przyłączeniowy teletechniczny do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się nieczynne przyłącze wodno -kanalizacyjne o charakterze lokalnym wyłączone z użytkowania, z możliwością ponownego uruchomienia i studnia.
  W ulicy Demokratycznej znajduje się zdrój uliczny oraz przebiega sieć wodociągowa O 200 mm, sieć kanalizacji sanitarnej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, gazociąg dn 100 stal. niskiego ciśnienia oraz infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Demokratycznej znajduje się sieć energetyczna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 przez Radę Miejską w Łodzi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Demokratycznej 43 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MN - są to tereny zabudowy jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 17.07.2015 r., 16.10.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 155 000,00 zł netto, wadium: 31 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 550,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
 • Samopomocy 15, obr. B-3, dz. nr 215, pow. 473 m2, KW LD1M/00118721/4.

  Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt jest regularny zbliżony do prostokąta. Granice działki naruszone są przez budynki oraz ogrodzenia zlokalizowane na działkach sąsiednich numer: 165, 164 i 156. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 i 1688).
  Działka nr 215 objęta jest umową dzierżawy, dla której obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą wyłonionym w przetargu nastąpi po rozwiązaniu umowy dzierżawy, przy czym umowa ta zostanie wypowiedziana niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki może odbywać się z ulicy Samopomocy. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura wodociągowa i energetyczna.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1532/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5199), nieruchomość znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 10MN – tereny dla których podstawowe przeznaczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 13.02.2015r., 30.04.2015 r.,17.07.2015 r., 16.10.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 59 200,00 zł netto, wadium: 11 840,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 600,00 zł. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
  1. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
 • Jana Pietrusińskiego 41, obr. P-7, dz nr 418 o pow. 677 m2, KW LD1M/00099970/4

  Działka niezabudowana, środkowa, ma kształt nieregularny. Od frontu znajduje się wydzielona działka nr 419/1 zabudowana niewysokim budynkiem. Wjazd na działkę istnieje od strony północno-zachodniej i ma szerokość 7,5 m. Działka obecnie nie jest zabudowana i zagospodarowana, nie jest też ogrodzona. Od strony wschodniej przylega do wysokiego muru cmentarza. Na działce rosną drzewa i krzewy (powierzchnia zajęta przez rzut pionowy koron drzew i krzewów to ok. 30%) . Otoczenie działki stanowią nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi (kamienicami) w złym stanie technicznym. Zagospodarowanie działki powinno uwzględniać bliskie sąsiedztwo cmentarza i przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1741) o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Jana Pietrusińskiego. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na terenie nieruchomości zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe O 50 mm znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (od 2003 r. wyłączone z eksploatacji – dla przyłącza konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia). W ulicy Pietrusińskiego znajduje się gazociąg dn 200 stal n/c, sieć wodociągowa o O 200 mm dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia, sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,40 m dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia.
  Zgodnie z treścią mapy zasadniczej w ulicy Jana Pietrusińskiego znajduje się także sieć telekomunikacyjna i energia elektryczna.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265 i 1434), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. nieruchomość położona w Łodzi przy ulicy Jana Pietrusińskiego 41 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MW - są to tereny budownictwa wielorodzinnego.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.07.2015 r., 25.09.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 235 000,00 zł netto, wadium: 47 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 350,00 zł.
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. użytkowania istniejącej na nieruchomości sieci z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępnienia terenu gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, dokonywania napraw, konserwacji oraz usuwania awarii.
 • Równej 24, obr. G-43, dz nr 53 o pow. 1325 m2, KW LD1M/00021286/5

  Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, jest niezabudowana, zaniedbana (zaśmiecona), częściowo ogrodzona, w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami.
  Granicę sprzedawanej nieruchomości narusza budynek znajdujący się na działce sąsiedniej nr 52/1 (prywatnej) położonej przy ul. Równej 22 - szerokość naruszenia dochodzi do ok. 50 cm.
  Według mapy zasadniczej na nieruchomości znajduje się studnia, która nie stanowi własności Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci, w ul. Równej, znajduje się: Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ulicy Równej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460,774, 870 i 1336).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774,1265 i 1434) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo - usługowe, obejmują tereny przenikających się funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji przemysłowych w usługowe. Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów szczególnych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 3.10.2014r., 13.02.2015 r., 24.07.2015 r., 9.10.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł netto, wadium: 50 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 500,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  1. sieć wodociągowa O 160 mm, dł. l= 429,61 m, PEHD, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 3 m z obu stron urządzenia;
  2. sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l= 448,74 m, kamionka, rok budowy 2010, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 5 m z obu stron urządzenia;
  3. sieć kanalizacji deszczowej d=0,30 m, dł. l=442,11 m, beton, rok budowy 2010.
  4. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy;
  5. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i naniesień dla sieci: wodociągowej O 160 mm, dł. l= 429,61 m o szerokości 3 m z obu stron urządzenia oraz dla sieci kanalizacji sanitarnej d=0,20 m, dł. l= 448,74 m szerokości - 5 m z obu stron urządzenia.
 • Marynarskiej 67, obr. B-49, dz nr 615/43, pow. 515 m2, KW LD1M/00046912/4

  Nieruchomość jest niezabudowana. Kształt działki jest nieregularny wielokątny, zbliżony do trójkąta. Konfiguracja terenu jest płaska. Na działce znajdują się chodniki osiedlowe, które w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi i Spółdzielni Mieszkaniowej „Marysińska-Doły” winny być przebudowane w celu zapewnienia komunikacji pieszej dla mieszkańców pobliskiego osiedla.
  Zgodnie z opiniami gestorów na nieruchomości znajdują się: Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd z jezdni ul. Marysińskiej (działka nr 615/44 w obrębie B-49). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 i 1336) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  W celu zapewnienia ładu przestrzennego, zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zalecane jest utworzenie pierzejowej zabudowy narożnika ul. Marynarskiej i Szklanej. Wysokość zabudowy powinna odpowiadać wysokości sąsiedniego budynku pod numerem 65a lub nieznacznie go przewyższać.
  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 4.09.2015 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 190 000,00 zł netto, wadium: 38 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 900,00 zł.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, wg obowiązujących przepisów.
  1. odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabel doprowadzony do posesji Marynarska 65 i 65a, stanowiący własność Orange Polska S.A.;
  2. trzy kable elektroenergetyczne niskiego napięcia należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Miasto.
 1. Sprzedaż udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach:
   
  • Zgierskiej 267, obr. B-8, dz. nr 12/1 o pow. 673 m2, KW LD1M/00205126/0

   Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
   Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 13 o powierzchni zabudowy 258 m2 i powierzchni użytkowej lokali 209,68 m2. Budynek wzniesiony w 1934 r. jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
   Na nieruchomości znajduje się budynek użytkowy nr 14 o powierzchni zabudowy 118 m2, wzniesiony w 1940 r., parterowy, niepodpiwniczony oraz budynek gospodarczy drewniany w bardzo złym stanie technicznym.
   W budynku mieszkalnym znajdują się 4 lokale mieszkalne (1 zajmowany na podstawie umowy najmuj, 3 zajmowane bez tytułu prawnego) oraz lokal użytkowy (wyłączony z użytkowania).
   W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Poziomkowej.
   Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00205126/0, nieruchomość jest obciążona: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r., 24.07.2015 r.,6.11.2015 r.
   Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 56 000,00 zł netto, wadium: 11 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 560,00 zł.
   Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
   Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).
   1. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 20,09 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   2. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 15,34 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa;
   3. hipoteką przymusową łączną zwykłą w wysokości 72,66 zł z tytułu nakładów ustanowioną na prawach współwłaścicieli (osób fizycznych) na rzecz Skarbu Państwa.
 • Wacława 14, obr. W-28, dz. nr 39 o pow. 757 m2, KW LD1M/00022145/2.

  Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 26/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
  Działka jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi nr 58 i 59 o powierzchni zabudowy odpowiednio 173 m2 i 56 m2 oraz powierzchni użytkowej lokali odpowiednio 344 m2 i 39,40 m2. Budynek nr 58 wzniesiony w 1912 r., jest murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek nr 59 jest murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Oba budynki są wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną.
  Na nieruchomości znajdują się 2 budynki gospodarcze nr 60 i 61 o powierzchni zabudowy odpowiednio 29 m2 i 43 m2, murowane, parterowe, niepodpiwniczone, wyposażone w instalację elektryczną.
  W budynkach mieszkalnych znajduje się 11 lokali mieszkalnych (6 zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnych, 5 wynajmowanych).
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się od strony przyległej drogi gminnej ulicy Wacława.
  Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00022145/2, nieruchomość jest obciążona: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 6.02.2015 r. 24.07.2015 r., 6.11.2015 r.
  Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 80 000,00 zł netto, wadium: 16 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 800,00 zł.
  Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
  Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605).
  1. hipoteką umowną zwykłą w wysokości 2,07 zł ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa – Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych Łódź – Widzew;
  2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 23,11 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
  3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,60 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
  4. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 1,12 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
  5. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 14,24 zł z tytułu nakładów na nieruchomość ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
 • Stefana 16, obr. B-49, dz nr 119 o pow. 698 m2, KW LD1M/00056178/9

  Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 10/80) oraz osób fizycznych (pozostałe udziały).
  Działka nr 119 zabudowana jest drewniano-murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym ze strychem użytkowym. W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych, w tym jeden zamieszkany na podstawie umowy najmu i dwa zamieszkiwane bez tytułu prawnego. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 187,96 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną. Pobór wody ze zdroju na terenie działki. Na działce zlokalizowane są również: budynek gospodarczy, wc oraz studnia.
  Budynek mieszkalny został wybudowany w 1910 r. i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie działania związane z obiektem muszą być wykonywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505). Na właścicielu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) miejskim służbom konserwatorskim.
  Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo energetyczne.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych z ulicy Sadowej. Stan prawny ulicy jest nieuregulowany.
  Zgodnie z treścią działu IV księgi wieczystej nr LD1M/00056178/9 nieruchomość jest obciążona: Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 10.04.2015 r., 2.10.2015 r.
  Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości: 17 000,00 zł netto, wadium: 3 400,00 zł, postąpienie nie mniej niż: 170,00 zł.
  Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
  Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).
  1. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 13,70 zł z tytułu remontów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
  2. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 3,10 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa;
  3. hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 0,53 zł z tytułu nakładów ustanowioną na rzecz Skarbu Państwa.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 – sala 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 8 lutego 2016 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości ( udziału we współwłasności nieruchomości), jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Ujazd bez numeru, Marynarskiej 67;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Demokratycznej 43, Samopomocy 15, Jana Pietrusińskieo 41;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń- dotyczy nieruchomości przy ul. Równej 24, Zgierskiej 267,Wacława 14, Stefana 16.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 8 lutego 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości ( udziału we współwłasności nieruchomości).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ( udziału) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014. poz. 1380 i z 2015 r., poz. 1433).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w pkt 1) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457, 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2481/VII/15Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zadania należące do kompetencji Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ w zakresie sprzedaży, od dnia 1 stycznia 2016 r. realizowane będą przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.