Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Urząd Miasta Supraśl

Dodano: 5 lat temu Czytane: 482

Sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ciasne przy ul. Wrzosowej, gm. Supraśl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SUPRAŚLA

Burmistrz Supraśla ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ciasne przy ul. Wrzosowej, gm. Supraśl

 Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 874/13 i 874/14 o łącznej powierzchni 0,2418 ha, położona we wsi Ciasne przy ul. Wrzosowej, gm. Supraśl, stanowi własność Gminy Supraśl, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr BI1B/00145805/9 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 242.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych) + podatek VAT wg obowiązującej stawki. 

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Supraśl zatwierdzony uchwałą Nr XXV/123/88 Rady Miasta w Supraślu z dnia 25 maja 1988 r., ( Dz. U. Woj. Białostockiego Nr 9, poz. 99 z 1988 r. utracił moc prawną z dniem 31 grudnia 2003 r. W planie tym działki o numerach geodezyjnych 874/13 i 874/14, były przeznaczone pod: teren urządzeń sportowych i ew. urządzeń obsługi turystyki (symbol w planie 10.2 US, UI).

Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania gminy Supraśl – Uchwała Rady Miasta i Gminy Supraśl Nr XXXVI/236/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. w/w działki posiadają poniższe przeznaczenie: strefa VII – strefa buforowa pomiędzy strefą urbanizacji a PKPK m. Białegostoku o głównej funkcji zabudowy mieszkaniowej rozproszonej (rezydencjonalnej) oraz rekreacji codziennej i świątecznej. Obszar położony w otulinie PKPK obowiązują ustalenia zawarte w statucie PKPK. Obszar rozwoju zagospodarowania, w oparciu o drogę Ogrodniczki - Ciasne. Funkcje terenów: zabudowa mieszkaniowa, usytuowanie krajobrazowo na działkach o pow. min. 4000 m2 (symbol w studium (VII – 5). 

Przedmiotowa nieruchomość posiada warunki zabudowy ustalone decyzją Burmistrza Supraśla z dnia 6 maja 2014 r. Nr RI.6730.212.2014 dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, której przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Na teren obejmujący między innymi w/w działki została wydana decyzja Burmistrza Supraśla Nr RI.6730.147.2013 z dnia 21 października 2013 r. o warunkach zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, której przedmiotem jest budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 58. 

Wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 5 września 2016 r. na konto nr 72 8060 0004 0680 0130 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Supraślu , decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego / nie później niż wyznaczony termin wpłaty wadium/.
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 5 września 2016 r., pod rygorem uznania przez organizatora przetargu , że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. 

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu muszą okazać dokument tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne. 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć potwierdzenie wpisu do CEIDG oraz pełnomocnictwo upoważniające do udziału w przetargu  

Ceną nieruchomości będzie cena osiągnięta w przetargu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone. 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej – na konto Urzędu Miejskiego w Supraślu nr 90 8060 0004 0680 0130 2000 0010. 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty jednorazowe – wycena działki - 688,80 zł., wyrys działki 150,00 zł, opłaty notarialne i sądowe. 

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

W przypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości, koszty ponosi nabywca. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Supraślu tel. 85 7132-729 lub 85 7132-704.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
BURMISTRZ SUPRAŚLA
dr Radosław Dobrowolski
Supraśl dn. 27.07.2016 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.