Dzisiaj jest: 26.9.2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi o sprzedaży udziału w nieruchomości

Dodano: 6 lat temu Czytane: 453

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego


nr 107, uregulowanego w KW LD1M/00145993/9, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6, wraz z udziałem w wysokości 30/8000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w obrębie B-49 jako działka gruntu nr 541/1, opisanego w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8 oraz we własności części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
 

Samodzielny lokal mieszkalny stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 5/8) oraz osoby fizycznej (w udziale 3/8).
Samodzielny lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielolokalowym, usytuowanym na działce nr 541/1 w obrębie geodezyjnym B-49, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8. Lokal zamieszkiwany jest przez współwłaścicielkę i zameldowane są w nim na pobyt stały 2 osoby.

Samodzielny lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 38,30 m2, położony jest na trzecim piętrze budynku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.

Właściciele lokalu mieszkalnego są współwłaścicielami w 6/1000 częściach części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części współużytkownikami wieczystymi działki gruntu nr 541/1, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00048127/8. Termin trwania prawa użytkowania wieczystego zgodnie z księgą wieczystą nr LD1M/00145993/9 (urządzoną dla lokalu nr 107) określony jest do dnia 17 marca 2099 r. Termin ten jest różny od terminów przypisanych innym wyodrębnionym lokalom usytuowanym w tym budynku. Zgodnie z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) jeżeli przy ustanowieniu odrębnej własności lokali ustanowiono różne terminy trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnej do tych lokali działki budowlanej, właściciele wyodrębnionych lokali mogą żądać zmiany terminów przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym tej działki. Termin ten ustanawia się stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów. Ujednolicenie terminu pozwoli na ujawnienie prawa współużytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu w dziale II księgi wieczystej nr LD1M/00048127/8 prowadzonej dla gruntu.

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowy lokal, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość na której znajduje się przedmiotowy lokal granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nabywca udziału we współwłasności lokalu i związanego z nim udziału w prawie do użytkowania wieczystego gruntu będzie zobowiązany do uiszczania z tytułu tego użytkowania opłaty rocznej wynoszącej 1 % wartości gruntu przypadającej na udział w działce. Opłaty roczne wnoszone są z góry do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200).

 • Nabywca zobowiązany jest do udostępniania lokalu w celu prowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych znajdujących się tam instalacji.
 • Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 12.12.2014r, 17.04.2015 r. , 18.09.2015 r.
 • Cena wywoławcza udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej: 40 000 zł netto.
 • Wadium: 8 000 zł.
 • Postąpienie nie mniej niż: 400 zł.


Cenę nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r poz. 312 ,1171,1662 oraz z 2015 r., poz. 211 i 605, 978,1223 i 1649).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, w sali 371a .
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15.00, którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem prawnym i technicznym lokalu i budynku w którym usytuowany jest lokal oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 3. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 2, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 6. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej.
 7. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 8. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 4.
 9. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 10. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej, winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna - nr rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku gdy nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpił bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 9, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014, poz. 380 )
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału. Postanowienia pkt. 9, 10 i 13 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt. 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 11. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona jako nabywca.
 12. Koszty związane z nabyciem udziału we współwłasności lokalu wraz z udziałem w prawach do nieruchomości wspólnej ponosi nabywca.
 13. Dodatkowe informacje n/t ustnego przetargu nieograniczonego można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr 457 (42) 638-47-81, 638-44-14. i pok. 457a tel. (42) 638-43-31.
 14. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ustnego przetargu nieograniczonego z ważnych powodów.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.